Oprichten en besturen van een vereniging

Dit dossier kan een startpunt zijn voor bestuurders die waarde hechten aan een optimaal functionerende vereniging, of deze nu klein is of wat groter. Praktisch en overzichtelijk, zonder ingewikkelde vaktermen of theorieën. Op basis van deze algemene informatie kun je nagaan hoe je eigen vereniging functioneert en of bepaalde aspecten extra aandacht vragen.

 • Waarom een vereniging?

  Wai is een vereniging, verschillen tussen de oprichting van een vereniging of stichting, wanneer je over het algemeen een vereniging opricht, het belang van statuten en de naamstelling....

 • De verenigingsstructuur

  Informatie over de verenigingsstructuur en zaken als bestuursstructuur, strategie en beleid, planning en monitoring en management. Daarnaast informatie over de hoofdlijnen van een vereniging en de diverse ontwikkelingsfasen van een vereniging....

 • Taken van het bestuur

  Wat zijn de kerntaken van het bestuur van een vereniging, hoe werf je nieuwe bestuursleden en informatie over de voorzittersfunctie....

 • Benoeming en ontslag

  Informatie over de benoeming en ontslag van bestuursleden, benoemingseisen, termijn van benoeming, bestuurswisselingen, schorsen of ontslag van bestuurders, de juridische aspecten en tips....

 • Bestuurskwaliteiten

  Informatie over benoeming van bestuurders, wat een goede bestuurder moet kunnen en hoe je de functies binnen een verenigingsbestuur kunt verdelen....

 • Overleg en besluitvorming

  Overleg en besluitvorming binnen een vereniging, de rol van een voorzitter bij vergaderingen, en handige methode voor effectievere besluitvorming per agendapunt én wat de voorzitter kan doen met "lastige" deelnemers tijdens een vergadering....

 • Communicatie

  Informatie over het belang van communicatie voor het succes van je verenging, externe communicatie en waarom snelle interne communicatie zo belangrijk is voor de steun en vertrouwen binnen je vereniging. Verder aandacht voor het uitwerken van een een communictieplan....

 • Algemene Vergadering

  Informatie over de verankerde rol van de Algemene Vergadering in de wet en statuten. Ook informatie over de organisatie van de ledenvergadering....

 • Weven en binden van leden

  Informatie over het werven van nieuwe leden en het binden van bestaande leden. Verder aandacht voor psychologische principes die leiden tot meer wervingskracht, verschillende ledengroepen, de levensfase van je leden en verschillende lidmaatschapssoorten....

 • Vrijwilligersmanagement

  Informatie over vrijwilligersmanagement, het werven van vrijwilligers, het belang van een goede mix van verschillende type vrijwilligers en het werken met functieprofielen. Verder aandacht voor de begeleiding van vrijwilligers en diverse regelingen die er voor vrijwilligers zijn....

 • Beleid en verantwoordelijkheid

  Over het belang van een gedegen financieel beleid, een inzichtelijke administratie, een financieel plan en de taak van de penningmeester....

 • Inkomstenbronnen

  Informatie over de uiteenlopende inkomstenbronnen van verenigingen die jaarlijks in aard en omvang zullen wisselen, zoals contributies , subsidie en fondsen en fondsenwerving. Verder o.a. aandacht voor de factoren die meespelen bij doneren....

 • Begroten en verantwoorden

  Informatie over het belang van een gezonde materiële basis voor je vereniging en de financiële cyclus van begroten, boekhouden, verslaglegging en verantwoorden. Verder aandacht voor kengetallen....

 • Administratief beheer

  Informatie over het voeren van een administratie, de bevoegdheden van iedere medewerker en maatregelen om fraude te voorkomen, zoals kasregels....

 • Belastingwetgeving

  Informatie over de verschillen in de balastingwetgeving en de fiscale wetgeving voor vrijwilligers en werknemers in dienstbetrekking voor verenigingen....

 • Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI's)

  Wat is een ANBI instelling, wat zijn de voordelen, aan welke voorwaarden moet je voldoen en welke consequenties heeft het als je als ANBI niet aan de verplichtingen voldoet?...

 • Personeelsmanagement

  Personeelsmanagement is een kwetsbaar onderdeel van de organisatie. Waar op te letten bij het in dienst nemen van medewerkers en vrijwilligers....