Subsidie Plattelandsontwikkelingsprogramma breder toepasbaar in Zuid-Holland

Twee regio's in Zuid-Holland hebben de zogenoemde LEADER-status gekregen en komen voortaan ook in aanmerking voor subsidies voor innovatieve landbouwprojecten. Ook worden de verbetering van de water- en bodemkwaliteit en de biodiversiteit gestimuleerd. 

Voorwaarden

Een projectvoorstel moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • versterking van stad-land verbindingen
  • stimulering van circulaire (bio-based) economie op regionaal schaalniveau
  • sluiten van kringlopen voor duurzame(re) bedrijfsvoering

Regio's

De regio’s Holland Rijnland en Polders met Waarden komen in aanmerking voor subsidies voor innovatieve landbouwprojecten.

Binnen de regio Holland Rijnland gaat het om de deelgebieden Leidse regio, Nieuwkoopse Plassen en omgeving
Binnen regio Polders met Waarden gaat het om de deelgebieden Krimpenerwaard, Gouwe Wiericke en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.

Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP)

Het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP), inclusief het onderdeel LEADER, maakt onderdeel uit van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). POP3 is de opvolger van POP1 en POP2 en loopt van 2014 tot 2020.

LEADER is een programma van de Europese Unie met als doel plattelandsgebieden economisch te versterken.