Subsidie voor innovatieprojecten in de sport

Het naar de markt brengen van innovatieve producten in de sport, brengt voor ondernemers risico’s met zich mee. Vooraf worden vaak grote investeringen gevraagd, terwijl de baten nog achterblijven en de kans op succes niet zeker is. Met deze nieuwe subsidieoproep wil men een aantal grote innovatieprojecten in de sport stimuleren. Het gaat daarbij om innovatieprojecten die de potentie hebben om zich in maximaal twee jaar zover door te ontwikkelen dat marktintroductie in zicht komt.

Over de subsidie

Het subsidieprogramma bestaat uit twee fasen en heeft als doel een aantal grote innovatieprojecten op het terrein van sport en bewegen te selecteren en te versnellen. In deze eerste fase krijgen op winst gerichte organisaties de kans om in samenwerking met andere partijen een haalbaarheidsonderzoek uit voeren naar hun innovatieproject.

Het doel is om via haalbaarheidsstudies een aantal kansrijke innovatieprojecten op het terrein van sport en bewegen te selecteren en een aantal grote innovatieprojecten in maximaal twee jaar met behulp van industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling te versnellen.

Het streven moet zijn dat de innovatie in maximaal twee jaar zover is ontwikkeld dat de marktintroductie in zicht komt. Hiermee wordt bedoeld dat na fase twee de innovatie is ontwikkeld en getest en de nadruk meer komt te liggen de productie en het vermarkten. Het eindstadium van de beoogde innovatieprojecten gaat richting de toetreding tot de markt.

Focusthema's

Je innovatieproject richt zich bij voorkeur op een van de onderstaande activiteiten.

 • Bewegen, gericht op technologische innovaties (o.a. gaming) om inactieve doelgroepen in beweging te krijgen;
 • Materialen, gericht op innovatieve methoden die bijdragen aan duurzame sportaccommodaties;
 • Voeding, gericht op innovaties die het uithoudingsvermogen en het herstel van topsporters bevorderen.

Mocht je innovatieproject niet tot een van de bovenstaande drie focusthema'sbehoren dan hoeft dit geen ramp te zijn. Sportinnovatiesbuiten de genoemde focusthema’s die aansluiten bij de doelen in het Nationaal Sportakkoord komen eveneens in aanmerking.

Doelgroep

Deze oproep staat open voor consortia gevormd door bedrijven en andere organisaties om een haalbaarheidsstudie uit te voeren naar een innovatieproject op het terrein van sport en bewegen.

De volgende partijen moeten in ieder geval binnen het samenwerkingsverband vertegenwoordigd zijn:

 • Een of meerdere bedrijven
 • Minimaal een kennisinstelling met expertise op het terrein waar de innovatie zich op richt
 • Vertegenwoordiging vanuit de doelgroep, via een maatschappelijke organisatie zoals een sportbond, of brancheorganisatie 

Bedrijven mogen in deze subsidieronde slechts bij één aanvraag als hoofdaanvragendeorganisatie betrokken zijn. Als hoofdaanvrager en bestuurlijk verantwoordelijke zijn uitgesloten:

 • Organisaties zonder winstoogmerk
 • Bedrijven gevestigd in het buitenland
 • Onderzoeksorganisaties en/of kennisinstellingen
 • SportinnovatorCentra
 • Sportbonden of daarmee vergelijkbare instellingen die belangenbehartiging tot doel hebben

Voorwaarden

Financiële randvoorwaarden

 • Cofinanciering (minimaal 50% van de totale projectbegroting) is verplicht en dient definitief geregeld te zijn bij het indienen van de subsidieaanvraag. De cofinanciering van de aanvragers kan in cash en/of in kind zijn
 • Bij de subsidieaanvraag verwacht men een ondertekende Letter of Commitment van samenwerkende organisaties waarin afspraken over de toegezegde cofinanciering worden bekrachtigd

Relevantiecriteria
Onderstaande criteria worden gebruikt om de relevantie je aanvraag te beoordelen.

 • Kennisbasiseninnovatieve waarde
 • Economisch perspectief
 • Samenwerking
 • Maatschappelijk belang
 • Kennisdeling

Kwaliteitscriteria
Onderstaande kwaliteitscriteria worden gebruikt voor het beoordelen van de kwaliteit van de aanvraag voor de uitvoering van de haalbaarheidsstudie.

 • Beschrijving van de haalbaarheidsstudie
 • Methoden
 • Haalbaarheid

Een uitgebreidere specificatie van de voorwaarden kun je vinden in de bijlage.

Subsidie

Per haalbaarheidsstudie is een maximum bedrag van 30.000 Euro beschikbaar. Het totaal beschikbare budget voor deze fase is 300.000 Euro. De subsidie bedragtmaximaal 50 procent van de in aanmerking komende kosten.

Aanvragen

Ga naar de subsidie voor haalbaarheidsonderzoeken naar sportinnovaties