Subsidie voor zelfstandig wonen mensen in kwetsbare positie

Heb je plannen voor een innovatief project die het mogelijk maakt dat mensen in een kwetsbare positie zelfstandig kunnen wonen? Er is nu tot maximaal € 200.000 per project beschikbaar voor initiatieven die het mogelijk maken dat mensen in kwetsbare posities zelfstandig kunnen wonen. Interessant is dat een brede doelgroep de subsidie kan aanvragen.

Over de subsidie

De doelstelling van deze subsidie is om een vliegwieleffect te creëren dat tevens een versnelling teweeg brengt in de ontwikkeling van passend wonen voor Limburgers in de meest kwetsbare posities.

Er is subsidie mogelijk voor initiatieven die het mogelijk maken dat  mensen in een kwetsbare positie zelfstandig wonen.

Het project moet innovatief zijn in vorm en uitvoering zodat het een voorbeeld kan zijn voor andere initiatieven in Limburg.

Mensen in een kwetsbare positie

Onder mensen in een kwetsbare positie verstaan we in dit geval:

  • Verwarde personen die niet geïndiceerd zijn voor beschermd wonen in het kader van de Wet Langdurige Zorg
  • Jongeren met meervoudige problemen die vanwege hun leeftijd niet meer binnen de jeugdzorg vallen
  • Mensen met een verstandelijke beperking
  • Alleenstaande ouders met kinderen in de crisisopvang
  • Kwetsbare ouderen die voorheen een indicatie zouden krijgen voor verblijf in een zorgcentrum

Wie kan subsidie aanvragen

We hebben het al aangegeven, een brede doelgroep kan deze subsidie aanvragen.

Rechtspersonen (privaatrechtelijk of publiekrechtelijk), zijnde georganiseerde burgers, gemeenten, maatschappelijke organisaties, ondernemers of kennisinstellingen of een combinatie van voorgenoemde organisaties kunnen subsidie aanvragen.

Hoeveel subsidie kan ik ontvangen

Het te verstrekken subsidiebedrag bedraagt € 10.000,00 per initiatief in de planvormingsfase, tot maximaal € 200.000 voor projecten in de realisatiefase.

Aanvragen subsidie

Ga naar de subsidie