Tot dinsdag a.s. subsidie aanvragen voor vergroten kansen van kansarmen in Friesland

Tot 19 maart a.s. kun je subsidie aanvragen voor projecten die zich richten op het vergroten van de kansen van kansarmen in Friesland. Je hoeft niet per definitie zef in friesland gevestigd te zijn, maar je moet wel aantoonbaar samenwerken met andere organisaties in Friesland die zich in onze provincie bezig houden met het vergroten van de kansen van kansarmen. In totaal is er ruim 700.000 euro subsidie beschikbaar.

Vergroten van de kansen van kansarmen in Friesland

Je kunt tot dinsdag 19 maart subsidie aanvragen voor activiteiten om mensen die in de provincie Friesland kansarm zijn zo optimaal mogelijk deel te laten nemen aan de Friese samenleving.

De subsidie is met name interessant voor professionals, maatschappelijke organisaties en vrijwilligersorganisaties die zich inzetten voor participatie van kansarmen.
Er wordt géén subsidie verstrekt aan gemeenten.

Samenwerken met Friese organisaties

Zoals al aangegeven hoef je niet per definitie zef in friesland gevestigd te zijn, maar je moet wel aantoonbaar samenwerken met andere organisaties in Friesland die zich in onze provincie bezig houden met het vergroten van de kansen van kansarmen. 

Voorwaarden

Hoe meer je aan onderstaande voorwaarden voldoet, hoe meer je in aanmerking zal komen voor subsidieverlening.

 • De mate waarin de hoogte van de gevraagde subsidie in verhouding staat tot de beoogde en verwachte effecten van de activiteit
 • De mate waarin de activiteit effect heeft op langere termijn
 • Het geografisch bereik van de activiteit
 • De mate waarin de activiteit de Friese sociale infrastructuur versterkt, door optimalisering van de samenwerking tussen professionals, maatschappelijke organisaties en vrijwilligersorganisaties die zich inzetten voor participatie van kansarmen
 • De mate waarin de activiteit leidt tot participatie van kansarmen
 • De mate waarin de activiteit aanvullend is op het beleid van rijk en gemeenten
 • De mate waarin er aantoonbaar financieel draagvlak voor de activiteit is bij de gemeentebesturen van de gemeenten waarbinnen de activiteit wordt uitgevoerd

Subsidie

In totaal is er ruim 700.000 euro beschikbaar.

Aanvragen

Je kunt de subsidie uiterlijk tot 19 maart a.s. aanvragen.

Tip
Mocht je in tijdnood komen: je kunt het ingevulde aanvraagformulier ook bij de balie van de subsidieverstrekker afgeven!

Andere subsidies voor kansarmen

Uiteraard zijn er meer subsidies en fondsen die zich richten op het verbeteren van de kansen van kansarmen zowel in Nederland als ook in het buitenland. Onderstaand een overzicht met subsidies en fondsen die zich o.a. richten op kansarmen in Nederland.

 • Subsidie voor projecten gericht op de kwaliteit van leven van ouderen en kwetsbare groepen

  Financieel ondersteunen van initiatieven en projecten die de kwaliteit van leven van ouderen en kwetsbare groepen bevorderen. Vrijwilligers-, welzijns-, culturele organisaties, zorgaanbieders,...

 • Subsidie voor projecten die de economische zelfstandigheid van kansarme mensen bevorderen

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten gericht op kansarme mensen, zodat zij economisch onafhankelijk worden door zelf voldoende inkomen te realiseren om een bestaan op te bouwen. Je...

 • Subsidie voor goede doelen en projecten gericht op de positie van kwetsbare personen in de samenleving

  Financiële ondersteuning voor goede doelen en projecten gericht op groepen mensen die bijzondere hulp of aandacht nodig hebben op het raakvlak van gezondheid en welzijn....

 • Subsidie voor projecten gericht op het algemeen belang van mens en/of dier in Nederland

  Financiële ondersteuning van projecten gericht op het algemeen belang van mens en/of dier op het gebied van sociale bijstand en ontwikkeling, gezondheidszorg en welzijn, musea, kunsten, boeken,...

 • Microkredieten kansarmen

  Financiële ondersteuning in de vorm van microkredieten voor mensen die in structurele armoede verkeren, en ideeën en plannen hebben om de spiraal van armoede te doorbreken. Het krediet bedraagt...

 • Toon meer resultaten