Subsidie natuur en landschap

Subsidies
Subsidie voor initiatieven van bewoners die natuur en landschap in hun woonomgeving willen versterken en er samen voor willen zorgen. Belangrijke voorwaarden zijn dat het project aansluit aan bij het natuur- en landschapsbeleid van de subsidieverstrekker, een duurzaam karakter heeft,  bijdraagt aan de leefbaarheid en dat er aantoonbaar draagvlak is voor het project onder bewoners en belanghebbenden. Per project bedraagt de subsidie maximaal € 10.000. Er is nog budget beschikbaar voor een beperkt aantal vragen. Je kunt de subsidie online aanvragen, maar je moet voordat je de aanvraag gaat indienen eerst even contact opnemen met de subsidieverstrekker.

Toepassing

Subsidie  voor initiatieven van bewoners in de provincie Groningen die natuur en landschap in hun woonomgeving willen versterken en er samen voor willen zorgen.

De financiële bijdrage kan worden besteed aan begeleiding van het project, de natuurlijke inrichting van een terrein, een cursus voor vrijwilligers, en de aanschaf van plantmateriaal en/of gereedschap. De bijdrage is niet bedoeld voor het beheer en onderhoud. 

Werkgebied

Provincie Groningen.

Doelgroep

Inwoners van de provincie Groningen.

Voorwaarden

 • Het project levert een positieve bijdrage aan bewustwording van bewoners voor natuur en landschap
 • Het project draagt bij aan natuur- en landschapsbeleid van de provincie Groningen
 • Het project heeft een duurzaam karakter en draagt bij aan de leefbaarheid
 • Er is aantoonbaar draagvlak voor het project onder bewoners en belanghebbenden
 • Het project is niet in strijd met beleid van provincie, gemeente en/of waterschap
 • Het project is niet in strijd met (lokale) ruimtelijke plannen (woonvisie, bestemmingsplan) en vergunningen (omgevingsverordeningen)
 • Er is aantoonbaar actieve eigen inzet van de initiatiefnemers en bewoners
 • Het project is omschreven in een beknopt projectplan met begroting en een financiële dekking
 • Een project waarbij de jeugd actief bij wordt betrokken heeft onze voorkeur

Restricties

 • Er wordt geen bijdrage verleend voor exploitatie, afbetaling van schulden en regulier onderhoud en voor structurele personele kosten
 • De kosten van het beheer zelf worden niet gefinancierd

Subsidie

Per jaar is er in het Programma Landelijk Gebied € 100.000 beschikbaar voor het budget 'Mens en natuur'.

Aanvragen

Online, via de website van het fonds (zie links).

Meesturen

 • Projectplan
 • Begroting
 • Dekkingsplan
 • Beheerplan

Let op
Voordat je een aanvraag indient kun je het beste eerst je project bespreken met Suzanne Lammersen, afdeling Landelijk Gebied en Water.
Samen met haar kun je bekijken of je voor subsidie in aanmerking komt.
Telefoon: 050 - 316 49 11
E-mail: S.Lammersen@provinciegroningen.nl