Subsidie voor projecten gericht op kwetsbare mensen

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor lokale initiatieven die kwetsbare mensen helpen om hun situatie te doorbreken zodat ze niet buitengesloten raken. Bijdragen variëren van € 500 tot zo’n € 250.000, afhankelijk van de grootte van het project. 

Toepassing

Subsidie voor lokale projecten, bedoeld voor kwetsbare mensen die de aansluiting dreigen te missen. Om welke reden ook. Ze hebben geen contacten met anderen in de buurt. Ze leven in armoede. Ze hebben geen veilig thuis meer of zijn slachtoffer van geweld. Ze worden ernstig beperkt door een handicap. Of worstelen met veel problemen tegelijkertijd.

Duidelijke voorkeur voor plaatselijke initiatieven, in de buurt of in de wijk. Vooral als deze naadloos inhaken op de problemen en behoeften die kwetsbare mensen zelf ervaren.

Doelgroep

Organisaties zonder winstoogmerk. In de praktijk zijn dat veelal projecten van verenigingen of stichtingen. Overheden, overheidsinstellingen of regulier door de overheid gefinancierde organisaties kunnen geen aanvraag bij het fonds indienen.

Voorwaarden

 • Het project moet gericht zijn op kwetsbare mensen
 • Het project moet in Nederland plaatsvinden
 • Het project moet worden uitgevoerd door een lokale organisatie
 • Er moeten vrijwilligers bij het het project betrokken zijn
 • Er moet in het project voldoende ingezet worden op gelijkwaardigheid en wederkerigheid tussen helper en geholpene
 • Het project moet gericht zijn op het vergroten van de zelfregie
 • Het project moet gericht zijn op het faciliteren van lange termijn verbindingen van nieuwe of bestaande sociale netwerken

Aanvullende voorwaarden

 • Er moet een financiële noodzaak zijn voor de bijdrage
 • De voorgestelde aanpak moet haalbaar en logisch zijn
 • De risico's moeten aanvaardbaar zijn

Restricties

Aanvragen die niet in behandeling genomen worden zijn aanvragen voor:

 • Kortdurende en eendaagse activiteiten
 • Jubilea, onderzoek, publicaties, studiekosten, seminars en congressen
 • Documentaires en films
 • Projecten die primair gericht zijn op cultuur, milieu, sport, gezondheid en onderwijs.
 • Politiek getinte of evangeliserende projecten

Verder neemt het fonds ook geen aanvragen in behandeling die betrekking hebben op:

 • Structurele exploitatiekosten en niet-projectgebonden salariskosten
 • Kosten voor nieuwbouw en aanbouw, renovatie en inrichting van bijvoorbeeld buurthuizen en multifunctionele centra
 • Kosten voor aanbestedingstrajecten
 • Inrichting van de openbare ruimten
 • Kosten die al gemaakt zijn (financiering achteraf)

Werkgebied

Hoofdzakelijk projecten in Nederland.
Op kleine schaal ook financiële ondersteuning van projecten in het Caribisch deel van het Koninkrijk en in Suriname.

Subsidie

Bijdragen variëren van € 500 tot zo’n € 250.000, afhankelijk van de grootte van het project. 

Aanvragen

Doe een vooraanvraag bij het fonds door je idee kort en bondig voor te leggen, zonder bijlagen (zie links).
Past je projectidee bij het fonds dan krijg je binnen enkele werkdagen een uitnodiging om een uitgebreid projectplan in te dienen.

Relevante links