Subsidie voor projecten sociale gelijkheid en klimaatverandering

Subsidies, Fondsen
Samen zijn de kleding- en schoenenindustrieën goed voor minstens 8% van de wereldwijde impact op het klimaat, en de productie en verwerking van materialen kan schade toebrengen aan arbeiders, landbouwgemeenschappen en het milieu. Tegelijkertijd creëren een gebrek aan transparantie en een niet aflatende druk op de productie de voorwaarden om arbeidsmisbruik en in de toeleveringsketens te verbergen. De bouwsector is daarnaast verantwoordelijk voor ongeveer 40% van alle koolstofemissies. Dit moet veranderen. Het verstrekkende fonds wil de mode-industrie  en gebouwde omgeving transformeren, en verstrekt daarom op internationale schaal subsidie aan projecten die bijdragen aan het transformeren van de mode-industrie en de gebouwde omgeving. Zo zijn er bijvoorbeeld subsidiemogelijkheden voor projecten gericht op het aanpakken van dwang- en kinderarbeid en slechte arbeidsomstandigheden en lonen in de mode-industrie. Daarnaast vertrekt het fonds subsidie voor projecten gericht op het ondersteunen van duurzame katoen en het bijbehorende landbouwsysteem, het bevorderen van innovaties en materialen van de volgende generatie en het stimuleren van beleidshervormingen die kunnen helpen deze uitdaging op te lossen. Ook zijn er subsidiemogelijkheden voor samenwerking en innovatie naar werkelijk koolstofvrije gebouwen. Over het algemeen zal het fonds geen ongevraagde voorstellen accepteren. Als je een idee hebt moet je éérst contact opnemen met het fonds. Het fonds zal je vervolgens in contact brengen met een medewerker die het aanvraagproces met je doorloopt. Zodra het fonds je door het proces heeft geloodst, vragen ze je om je initiatief samen te vatten in een conceptnota van vier pagina's. 

Toepassing

Transformatie mode industrie
De mode-industrie heeft een buitenproportionele negatieve sociale en ecologische impact. Samen zijn de kleding- en schoenenindustrieën goed voor minstens 8% van de wereldwijde impact op het klimaat, en de productie en verwerking van materialen kan schade toebrengen aan arbeiders, landbouwgemeenschappen en het milieu. Tegelijkertijd creëren een gebrek aan transparantie en een niet aflatende druk op de productie de voorwaarden om arbeidsmisbruiken in de toeleveringsketens te verbergen.

Het verstrekkende fonds is van mening dat de industrie een goede kracht kan zijn. Voortbouwend op de initiatieven en ervaringen van C&A Foundation werkt het fonds verder samen met partners uit de hele branche en uit de hele wereld om de industrie te transformeren.

Werknemers vormen de kern van de mode-industrie, maar al te vaak worden hun rechten genegeerd of negatief beïnvloed. Het verstrekkende fonds werkt samen met partners uit de hele mode-industrie om dwang- en kinderarbeid en slechte arbeidsomstandigheden en lonen aan te pakken. Door steun te verlenen aan het uitzendbureau, verantwoordingsmechanismen en beleidsstimulansen om de bedrijfsprestaties te verbeteren, helpen ze de industrie te transformeren en de kracht ervan ten goede te benutten.

De groei in de productie en het verbruik van vezels op basis van fossiele brandstoffen en nieuwe materialen in de mode draagt bij aan de afbraak van het klimaat. Het verstrekkende fonds werkt samen met verschillende partners om samenwerking, investeringen en regelgeving te stimuleren die het gebruik van duurzame alternatieven bevorderen.Het fonds richt zich hierbij met name op: het ondersteunen van duurzame katoen en het bijbehorende landbouwsysteem, het bevorderen van innovaties en materialen van de volgende generatie en het stimuleren van beleidshervormingen die kunnen helpen deze uitdaging op te lossen.

Transformatie Gebouwde omgeving
De bouwsector is verantwoordelijk voor ongeveer 40% van alle koolstofemissies. Dit moet veranderen. Het fonds is van mening dat innovatie, hervorming en samenwerking een regeneratieve en inclusieve gebouwde omgeving kunnen creëren die prioriteit geeft aan het koolstofvrij maken en het welzijn in de ruimtes waar we wonen, leren, werken en spelen.

Door het bijeenroepen en ondersteunen van changemakers versnelt het fonds de samenwerking en innovatie naar werkelijk koolstofvrije gebouwen die het welzijn, de ongelijkheid, het hele leven lang koolstof en de circulariteit in gelijke mate aanpakken.

In navolging van Fashion for Good - een uniek platform voor mode-innovatie - ondersteunen ze een visionair programma om de industrie te mobiliseren rond een nieuw verhaal voor regeneratief bouwen. Het platform zal de industrie verbinden met expertise, inspiratie, pleitbezorging en innovatie, waardoor het gebruik van duurzame, biogebaseerde materialen binnen de gebouwde omgeving wordt versneld en onze steden worden omgevormd tot koolstofputten.

Werkgebied

Transformatie mode-industrie
Het fonds heeft kantoren in Europa, India, Brazilië, Hong Kong en Bangladesh en heeft een wereldwijd karakter, waarbij het zich met name richt op de meest relevante productielanden voor wat betreft de mode industrie.

Transformatie Gebouwde omgeving
Het werk in de gebouwde omgeving zal zich in eerste instantie vooral richten op Europa.

Voorwaarden

Zie boven.

Aanvragen

Het verstrekkende fonds gebruikt een proces van vijf stappen om nieuwe partnerschappen te ontwikkelen en goed te keuren. De duur van elke fase is afhankelijk van hoe complex je initiatief is en hoeveel financiering je vraagt. Het hele proces kan enkele weken tot enkele maanden duren.

Stap 1
Over het algemeen zal het fonds geen ongevraagde voorstellen accepteren. Als je een idee hebt moet je éérst contact opnemen met het fonds. Het fonds zal je vervolgens in contact brengen met een medewerker die het proces met je doorloopt.
Zodra het fonds je door het proces heeft geloodst, vragen ze je om je initiatief samen te vatten in een conceptnota van vier pagina's. Dit geeft het fonds een goed eerste inzicht in de manier waarop je initiatief past in haar strategie.

Stap 2
In de tweede stap zal het fonds je vragen een voorstel van 10 pagina's met een gedetailleerde beschrijving van je initiatief op te sturen. Het document bevat een op activiteiten gebaseerd budget, Gantt chart, log frame en een monitoring en evaluatie (M&E) plan. De programmamanager geeft feedback op je eerste concept, inclusief de input van het M&E-team op je logboekraamwerk.

Stap 3
Het investeringscomité is het wereldwijde adviesorgaan van het fonds. Het komt vier keer per jaar (februari, mei, oktober en december) bijeen om alle subsidievoorstellen van 100.000 euro en meer te beoordelen.
Als het Investeringscomité je voorstel goedkeurt, zal de programmamanager samen met jr eventuele vragen behandelen en/of aanbevolen wijzigingen van het Investeringscomité integreren.
Als uw aanvraag minder dan 500.000 euro kost, ga je meteen door naar fase vijf - subsidieovereenkomst.

Stap 4
De Raad van Bestuur van het fonds komt twee keer per jaar (in juni en december) bijeen en beoordeelt de subsidievoorstellen van meer dan € 500.000 die het Investeringscomité voor financiering heeft aanbevolen.
De Raad van Bestuur kan ook voorstellen die onder deze drempel blijven naar goeddunken van het hoofd van het programma en/of de CEO beoordelen.

Stap 5
Zodra je conceptnota of voorstel is goedgekeurd, maakt het fonds een juridisch bindend contract op tussen je organisatie en het fonds
Dit contract omvat de beoogde resultaten, doelstellingen, mijlpalen of rapporteringsresultaten en een betalingsschema.

Relevante links