Subsidie alle jongeren dezelfde onderwijsmogelijkheden te geven

Subsidies
Subsidie voor onderwijsinstellingen voor concrete projecten op lokaal of regionaal niveau gericht op het bevorderen van kansengelijkheid. Per subsidieaanvraag is er maximaal 140.000 euro beschikbaar.

Toepassing

Subsidie voor onderwijsinstellingen voor interventies gericht op het bevorderen van kansengelijkheid. 

Voorbeelden van interventies zijn:

 • Een training voor docenten in het basisonderwijs over de onderwijsinstellingadvisering
 • het ontwikkelen en testen van een vernieuwing in het onderwijsconcept van een onderwijsinstelling gericht op het bevorderen van gelijke kansen
 • Activiteiten gericht op het vergroten van de betrokkenheid van lager opgeleide ouders bij de onderwijsinstellingcarrière van hun kinderen, bijvoorbeeld via coaching, taalondersteuning of oudergesprekken aan huis
 • Extra activiteiten gericht op de loopbaanoriëntatie van scholieren en studenten met lager opgeleide ouders
 • Activiteiten gericht op het motiveren en coachen van scholieren door middel van sport, cultuur en techniek

Doelgroep

Een subsidieaanvraag kan worden ingediend door het bevoegd gezag van een bekostigde onderwijsinstelling in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs of hoger onderwijs.

Voorwaarden

 • De aanvraag wordt gedaan door het bevoegd gezag van een onderwijsinstelling die deelneemt aan de gelijke kansenalliantie
 • De aanvraag bevat de samenwerkingsovereenkomst tussen de onderwijsinstelling en de gemeente, alsook de agenda die de gemeente heeft opgesteld met het programma Gelijke Kansen
 • De GKA-agenda bevat een beschrijving van de geplande interventie(s), een activiteitenplan en een begroting
 • De interventie ter bevordering van kansengelijkheid is gericht op jongeren niet ouder dan 22 jaar
 • De interventie past in de driehoek tussen onderwijsinstelling, gezin en omgeving
 • In de GKA-agenda is het doel en het effect van de interventie omschreven
 • Aanvragers die subsidie ontvangen voor interventies zijn verplicht te voorzien in het monitoren van de interventie bij wijze van beleidsinformatie
 • De aanvraag gaat tevens vergezeld van een verklaring van cofinanciering
 • Voor de aanvraag wordt gebruik gemaakt van het model dat is bekendgemaakt op de website www.dus-i.nl.

Subsidie

Het subsidiebedrag bedraagt maximaal € 140.000 per subsidieaanvraag.
Per gelijke kansenalliantie kan ten hoogste eenmaal subsidie worden aangevraagd. Omdat elke aangesloten gemeente slechtsaan één agenda kan deelnemen en dus slechts betrokken kan zijn bij één subsidieaanvraag, kan per gemeente ten hoogste één aanvraag worden ingediend.

De subsidie bedraagt maximaal 67% van de subsidiabele kosten. Cofinanciering kan ook bijdragen betreffen van andere partners dan de partners bij de samenwerkingsovereenkomst (zie ‘Aanvraagprocedure’).

Aanvragen

Zie links.