Subsidie onderzoek hogescholen, onderzoeksinstellingen en MKB

Subsidies
Subsidie voor het uitvoeren van onderzoek door netwerken van hogescholen, andere kennisinstellingen en mkb-bedrijven, gestuurd vanuit de vraag vanuit het MKB. Uitgangspunt is kennisontwikkeling en het toepassen van deze kennis. Je kunt maximaal € 300.000 subsidie aanvragen. De looptijd van het project is maximaal 24 maanden. Je kunt de subsidie niet buiten die periode gebruiken. De subsidie moet worden aangevraagd door de hogeschool binnen het samenwerkingsverband. Je kunt de subsidie online aanvragen, gedurende de aanvraagperiode.

Toepassing

Subsidie gericht op het bevorderen van de samenwerking tussen mkb-bedrijven en hogescholen. De samenwerking moet zich richten op kennisontwikkeling en de toepassing daarvan, waarbij de onderwerpkeuze vrij is. Gestuurd door de vraag vanuit het mkb wordt in netwerken van hogescholen, andere kennisinstellingen en mkb-bedrijven onderzoek uitgevoerd.
Het resultaat van het onderzoek is praktisch toepasbaar in de beroepspraktijk. Het onderzoek levert daarnaast een aantoonbare bijdrage aan de vernieuwing van het hoger beroepsonderwijs.

Doelgroep

Samenwerkingsverbanden van hogescholen, andere kennisinstellingen en mkb-bedrijven.
Alleen door de overheid bekostigde hogescholen kunnen een aanvraag indienen. Dit zijn hogescholen, zoals bedoeld in artikel 1.8 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).

Werkgebied

Nederland.

Subsidie

Je kunt maximaal € 300.000 subsidie aanvragen. De looptijd van het project is maximaal 24 maanden. Je kunt de subsidie niet buiten die periode gebruiken.

Cofinanciering
De consortiumpartners moeten via cofinanciering bijdragen aan de uitvoering van het project. Deze cofinanciering moet ten minste 50% van de totale projectkosten bedragen.
De cofinanciering kan zowel in cash en/of in kind (op geld waardeerbare zaken als materiële kosten en uren) plaatsvinden.
De omvang van de cofinanciering moet je vermelden in de begroting.

Voorwaarden

 • De subsidie is bestemd voor de aanvragende hogeschool
 • De subsidie is uitsluitend bestemd voor het uitvoeren van activiteiten conform de gehonoreerde aanvraag. Financiering van (deel)activiteiten die reeds zijn gefinancierd vanuit andere bronnen, is niet mogelijk
 • De aanvraag dient te zijn opgesteld onder verantwoordelijkheid van een lector of senior onderzoeker die aan de aanvragende hogeschool is verbonden. De lector of senior onderzoeker kan als projectleider optreden
 • Het project wordt ondersteund door een actief betrokken consortium met voldoende kennis en kunde om het onderzoek uit te voeren. Bij aanvang van het beoogde project heeft het consortium zich middels ondertekening van het aanvraagformulier verzekerd van deelname van minimaal zes mkb-ondernemingen, aangevuld met een brancheorganisatie of andere organisatie die het stimuleren van innovatie in het mkb in haar doelstellingen heeft staan.
  Van de deelnemende mkb-ondernemingen dienen er minimaal vijf in Nederland gevestigd te zijn
 • Mkb-ondernemingen die participeren in de aanvraag behoren aan de volgende criteria te voldoen:
  • Er is sprake van een onderneming, te weten: een eenheid, ongeacht haar rechtsvorm, die een economische activiteit uitvoert
  • De onderneming staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
  • Er is sprake van een onderneming met minder dan 250 werknemers en een jaarlijkse omzet van minder dan € 50 miljoen
 • Zzp’ers kunnen als mkb deelnemen aan de aanvraag. Een zzp’er geldt echter alleen als een consorti- umpartner wanneer de zzp’er deel uitmaakt van een structureel samenwerkingsverband van zzp’ers en/of andere ondernemingen, niet zijnde het consortium, dat zich aantoonbaar richt op innovatie en/of economische groei

Zie ook bijgaande regeling voor een verdere specificatie.

Beoordelingscriteria
De beoordelingscommissie beoordeelt de aanvragen op de criteria: vraagarticulatie, netwerkvorming en onderzoeksplan.

Restricties

Uitgesloten van subsidie zijn aanvragen die zich uitsluitend richten op deskundigheidsbevordering van personeel, het ontwikkelen van een nieuwe opleiding/nieuw curriculum voor de hogeschool en/of behoren tot reguliere activiteiten van een hogeschool.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker, gedurende de aanvraagperiode (zie links).

Meesturen

 • Het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier
 • Het projectvoorstel
 • De begroting in excel met aangevraagde subsidie, cofinanciering en kostenonderbouwing
 • Een overzicht van betrokken projectgroepleden in excel in het kader van de “Code omgang met persoonlijke belangen” van NWO.