Subsidie voor projecten op het gebied van diversiteit, inclusie, tolerantie en begrip

Subsidies
Subsidie voor voor projecten gericht op diversiteit, inclusie, tolerantie en begrip. De subsidie bedraagt maximaal 10.000 euro. Wanneer de activiteit of het project van aanvrager een zeer belangrijke bijdrage levert aan de participatie van burgers hoeft de aanvrager niet statutair en feitelijk gevestigd te zijn in desbetreffende stad. De subsidie kan online worden aangevraagd.

Toepassing

Subsidie voor initiatieven die een bijdrage leveren aan tolerantie en begrip in onze samenleving en de kracht van diversiteit een impuls geven. Initiatieven die laten zien dat wanneer mensen met verschillende achtergronden samenwerken, er verrassende dingen kunnen gebeuren die de stad verrijken.

Het thema ‘Diversiteit en inclusie’ gaat over het samenleven in Maastricht. Iedereen kan en mag zichzelf zijn, ongeacht afkomst, ras, geloof, kleur, geaardheid, leeftijd, beperkingen, opleiding of werk. Het gaat om de kracht van diversiteit en de integratie van alle groepen.

Het gaat ook over het voorkomen en tegengaan van sociaal isolement, iets wat ontstaat als mensen zich niet welkom of niet thuis voelen. Denk daarbij ook aan bewoners met een psychische of lichamelijke beperking of zorgvraag in onze buurten wonen. In een inclusieve samenleving kunnen mensen met een beperking dezelfde dingen doen als mensen zonder beperking, zoals zelfstandig reizen, zelfstandig stemmen en zelf beslissen.

Doelgroep

Vrijwilligersorganisaties, of samenwerkingsverbanden van twee of meer organisaties of verenigingen, waarvan minstens één vrijwilligersorganisatie die ook statutair en feitelijk gevestigd is in Maastricht. 

Let op
Wanneer de activiteit of het project van aanvrager een zeer belangrijke bijdrage levert aan de participatie van burgers van de gemeente Maastricht hoeft de aanvrager niet statutair en feitelijk gevestigd te zijn in Maastricht.

Werkgebied

Maastricht.

Voorwaarden

Beoordeling en afweging van aanvragen vindt plaats volgens de volgende criteria:

  • Resultaat
  • Haalbaarheid
  • Samenwerking
  • Proportionaliteit prijs/ projectinhoud, -resultaten

Zie voor een specificatie pagina 2 en 3 van de bijlage.

Subsidie

Maximaal € 10.000  euro per aanvraag. Een aanvrager kan meer aanvragen indienen. Als die voorstellen van elkaar afhankelijk zijn, worden deze als één aanvraag beoordeeld.
Aanvragen hoger dan € 10.000,- euro worden zonder (verdere) inhoudelijke beoordeling, geweigerd.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker.