Subsidie Wmo, wijkverpleging, huisartsenzorg en/of geestelijke gezondheidszorg

Subsidies
Subsidie voor aanbieders van zorg en ondersteuning vanuit de Wmo, wijkverpleging, huisartsenzorg en/of geestelijke gezondheidszorg om aan de slag te gaan met digitale ondersteuning en/of zorg op afstand voor thuiswonende cliënten of hun mantelzorgers. Het kan hierbij o.a. gaan om toepassingen op het gebied van beeldschermzorg, (tele)alarmering, telemonitoring en telebegeleiding, sloten/sleutelkluisjes, zorgrobots, medicatie, communicatie platformen en zelfmanagement. De subsidie bedraagt minimaal 25.000 euro en maximaal 50.000 euro per aanvraag. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

Subsidie voor projecten in het kader van de duurzame implementatie en borging van digitale toepassingen, die de kwaliteit van leven van cliënten verbeteren of mantelzorg vereenvoudigen of ontzorgen en die bijdragen aan de continuïteit van ondersteuning of zorg op afstand voor thuiswonende cliënten ten tijde van de coronacrisis of tijdens de geleidelijke afschaling van de coronamaatregelen.

De e-health toepassingen zijn onderverdeeld in de volgende categorieën:

 • Beeldschermzorg
 • (Tele)alarmering
 • Telemonitoring en telebegeleiding
 • Sloten/sleutelkluisjes
 • Zorgrobot
 • Medicatie
 • Communicatie platform;
 • Zelfmanagement;
 • Anders

Per categorie kun je als aanvrager één keer subsidie aanvragen, maar je kunt dus wel meerdere keren subsidie aanvragen voor verschillende categorieën.

Doelgroep

De aanvrager is een aanbieder van zorg en ondersteuning vanuit de Wmo (2015), wijkverpleging, huisartsenzorg en/of geestelijke gezondheidszorg en heeft minimaal 50 actieve cliënten

Voorwaarden

 • Je vraagt subsidie aan om aan de slag te gaan met digitale ondersteuning/zorg op afstand voor thuiswonende cliënten of hun mantelzorgers
 • De activiteiten zijn gericht op een duurzame implementatie en borging van e-health toepassingen en dragen bij aan de continuïteit van ondersteuning of zorg op afstand voor thuiswonende cliënten
 • De e-health toepassingen, waarvoor je subsidie aanvraagt, zijn al in gebruik bij minimaal 100 cliënten of mantelzorgers in Nederland

Restricties

Een subsidieaanvraag wordt in ieder geval afgewezen indien:

 • Aan de subsidieontvanger al een subsidie is verstrekt voor dezelfde activiteiten op grond van deze of een andere regeling
 • Aan de subsidieontvanger reeds vijf subsidies zijn verstrekt op grond van deze regeling, met dien verstande dat een maximum van vier subsidies op grond van deze regeling geldt indien aan de subsidieontvanger reeds een subsidie is verstrekt als bedoeld in artikel 3b van de Stimuleringsregeling E-health Thuis

Subsidie

De subsidie bedraagt minimaal € 25.000 en maximaal € 50.000 per aanvraag, waarvan het percentage subsidie voor de aanschafkosten of de lease- en licentiekosten van e-health toepassingen maximaal 40% van het totale subsidiebedrag bedraagt.

Subsidiabele kosten

 • Kosten voor de aanschaf van e-health toepassingen
 • Lease- en licentiekosten van e-health toepassingen
 • Loonkosten van professionals, voor zover die samenhangen met de activiteiten als weergegeven onder "toepassing"
 • Kosten voor het verstrekken van advies en procesbegeleiding door kennisinstellingen of onafhankelijke adviesorganisaties

Aanvragen

Via een aanvraagformulier.