Subsidies en fondsen voor Beurs

 1. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Subsidies om wetenschappelijk onderzoek en onderwijs van de UM te bevorderen

  Subsidies om wetenschappelijk onderzoek en onderwijs van de UM te bevorderen, internationale samenwerking te stimuleren en de relatie van de UM met haar omgeving te intensiveren....

 2. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Subsidie voor wetenschappelijk onderzoek naar maag-, darm,- en leverziekten

  De Maag Lever Darm Stichting financiert wetenschappelijk onderzoek naar maag-, darm,- en leverziekten....

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie wetenschappelijk onderzoek brandwonden

  Subsidie voor onderzoekers om wetenschappelijk onderzoek te verrichten op het gebied van de preventie, behandeling van brandwonden en/of (verbetering van) de kwaliteit van leven van mensen met brandwonden....

 4. Fondsen, Beurzen

  Studiebeurs voor studenten met een orthodox-joodse levensstijl

  Fonds gericht op het financieel ondersteunen van studenten met een orthodox-joodse levensstijl in Nederland en Israël. Toepassing Het doel van de stichting is het financieel ondersteunen van studenten met een orthodox-joodse levensstijl in Nederland en Israël. Doelgroep Orthodox-joodse studenten. Regio Nederland Aanvragen Schriftelijk.

 5. Fondsen, Beurzen

  Subsidie voor het volgen van een opleiding om zich te bekwamen voor een beroep in de textiele werkvormen of de restauratie van antieke voorwerpen

  Financiële ondersteuning van mensen met een Nederlandse nationaliteit die zich minstens op HBO-niveau een opleiding wil volgen voor mode en restauratietechnieken....

 6. Fondsen, Beurzen

  Studiebeurs opleiding predikant

  Financiële ondersteuning voor studenten die predikant willen worden....

 7. Fondsen, Beurzen

  Studiebeurs voor studenten theologie

  Studiefonds voor studenten die beginnen aan een studie in de theologie of hieraan beginnen. De maximale subsidie bedraagt € 350,-. Toepassing Beurs voor studenten theologie. Beurs De toekenning van een beurs wordt per aanvraag beoordeld.  Maximaal € 350,-. Aanvragen Schriftelijk, vóór 1 november.

 8. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Subsidie voor onderzoek en samenwerking op het gebied van oogheelkunde

  Subsidie om studie, wetenschappelijk onderzoek, internationale relaties en samenwerking in de oogheelkunde te bevorderen....

 9. Fondsen, Beurzen

  Studiebeurzen voor jongeren

  De stichting verleent studiebeurzen aan jongeren, woonachtig in de gemeente Over-Betuwe, die een studie theologie (willen) volgen....

 10. Fondsen, Beurzen

  Beurzen voor universitaire studies techniek en wetenschap en studeren aan conservatorium

  Beurzen voor universitaire studies op het gebied van techniek en wetenschap en het studeren aan het conservatorium. Doelgroep Studenten van universitaire studies op het gebied van techniek en wetenschap en studerenden aan het conservatorium. Regio Nederland Aanvragen Zie contactgegevens.

 11. Subsidies, Beurzen

  Studiebeurs en buitenland stages voor studenten aan een universitaire of een daaraan gelieerde instelling

  Het verstrekken van een studiebeurs voor een universitaire of een daaraan gelieerde instelling. (dus geen middelbaar onderwijs). Buitenland stages en studies worden per geval beoordeeld, maar kennen geen prioriteit in de doelgroep....

 12. Fondsen, Beurzen

  Subsidie voor theologische lectuur en het maken van een studiereis

  Verlenen van financiële steun aan studenten die de Hervormde Godsdienst zijn toegedaan en zich voorbereiden op het ambt van predikant in de Nederlandse Hervormde Kerk. Er kan subsidie worden aangevraagd voor theologische lectuur en het maken van een studiereis. De subsidie bedraagt maximaal € 200,-....

 13. Fondsen, Beurzen

  Studiebeurs voor het volgen van een "tweede kans" MBO of HBO opleiding

  Studiebeurs voor het volgen van een "tweede kans" MBO of HBO opleiding. Je moet minimaal 18 en maximaal 50 jaar zijn en buiten je eigen schuld door omstandigheden zelf niet in staat zijn een opleiding te bekostigen die een gewenste arbeidspositie mogelijk maakt....

 14. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Studiebeurs en onderzoeksstage opleiding biologie

  Bijdrage in de kosten voor vrouwelijke studenten en afgestudeerden van een opleiding Biologie aan één der Nederlandse universiteiten voor een buitenlandse onderzoeksstage of aan deze buitenlandse onderzoeksstage gelieerd congresbezoek en korte studiereizen. ...

 15. Fondsen, Beurzen

  Subsidie voor studie van vrouwen, of projecten die de positie van vrouwen in Rotterdam versterken

  Financiële steun voor vrouwen die een studie willen beginnen, afmaken of verdiepen om zo een goede startpositie hebben om economisch zelfstandig te worden.Ook is er financiële ondersteuning van projecten die de positie van vrouwen versterken....

 16. Fondsen, Beurzen

  Studiebeurs voor studenten theologie

  Studiebeurs voor studenten theologie die de opleiding Gemeentepredikant of Predikant Geestelijk Verzorger, aan de PThU in Groningen volgen. De aanvraag moet jaarlijks vóór 15 januari worden ingediend bij de beurzenbeheerder. Bij de aanvraag moet worden aangegeven waarvoor men de gewenst toelage wil aanwenden....

 17. Fondsen, Beurzen

  Subsidie stedenbouw, ruimtelijke planning en ruimtelijke ordening, planologie en landschapsarchitectuur

  Financieel ondersteunen van onderzoeksprojecten en publicaties op het gebied van stedebouw, ruimtelijke planning en ruimtelijke ordening, planologie en landschapsarchitectuur. De subsidie bedraagt maximaal € 10.000,-....

 18. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Subsidie voor maatschappelijke projecten, culturele projecten

  Financiële ondersteuning van projecten die bijdragen aan de kwaliteit van de Nederlandse samenleving. Het fonds verstrekt donaties aan projecten op het gebied van Kunst & Cultuur en Mens & Maatschappij. Ook verstrekt het fonds studiebeurzen.  ...

 19. Subsidies, Beurzen

  Beurs voor bevoegde leraren om een bachelor- of masteropleiding te volgen en daarmee je professionaliteit te vergroten

  Beurs voor bevoegde leraren om een bachelor- of masteropleiding te volgen en daarmee je professionaliteit te vergroten. Je krijgt zelf een vergoeding voor het collegegeld en je werkgever ontvangt een compensatie om een vervanger aan te stellen....

 20. Fondsen, Beurzen

  Studiefonds voor kinderen van Vrijmetselaren

  Studiefonds om kinderen van Vrijmetselaren, die daarvoor in aanmerking komen, steun te verlenen voor het verkrijgen van een opleiding die overeenkomt met hun roeping en aanleg....

 21. Fondsen, Beurzen

  Beurzen voor studenten van de Hogere Europese Beroepen Opleiding

  Ondersteuning stage voor studenten van de Hogere Europese Beroepen Opleiding (HEBO) aan de Haagse Hogeschool. Doelgroep studenten van de Hogere Europese Beroepen Opleiding (HEBO) aan de Haagse Hogeschool.  Aanvragen Zie contactgegevens.

 22. Fondsen, Beurzen

  Reis- of studiebeurzen voor fytopathologen en mycologen voor wetenschappelijk onderzoek

  Reis- of studiebeurzen voor fytopathologen en mycologen voor wetenschappelijk onderzoek in de fytopathologie en mycologie middels een bijdrage in de kosten van buitenlands congresbezoek of buitenlandse studiereizen. ...

 23. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Studiebeurzen en subsidie voor bevorderen samenwerking tussen Nederland en de Arabische wereld

  Bevorderen van samenwerking tussen Nederland en de Arabische wereld door het verlenen van studiebeurzen en het ondersteunen van projecten die de samenwerking tussen beide culturen bevorderen. Een gemiddelde bijdrage zal hetzelfde bedragen als een reguliere studiebeurs in Nederland....

 24. Fondsen, Beurzen

  Subsidie voor fysiologen en opthalmologen voor onderzoek, stage of studie

  Financiering van onderzoek, stage of studie voor fysiologen en opthalmologen in Nederland en het buitenland. De beurs bedraagt maximaal € 2000,-....

 25. Fondsen, Beurzen

  Financiële ondersteuning voor theaterschoolstudenten

  Financiële ondersteuning aan Theaterschoolstudenten die hun propedeuse hebben behaald en het verstrekken van renteloze leningen aan studenten van de Theaterschool die in financiële nood zijn geraakt. ...

Pagina's