Algemene voorwaarden

Welkom op Fondswervingonline, gevestigd aan Zernikepark 12, 9747 AN  Groningen, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27247616. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die Fondswervingonline aanbiedt en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Fondswervingonline en jou. Fondswervingonline behoudt zich het recht om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Door gebruik te maken van de digitale diensten van Fondswervingonline stem je in met de algemene voorwaarden.

 

Dienst
Fondswervingonline biedt een databank en platform aan (onder andere: subsidies, fondsen, nieuws en dossiers) via haar website (www.fondswervingonline.nl - de Website) en andere digitale en niet-digitale kanalen (de Dienst). De Dienst is beschikbaar voor iedereen die een lidmaatschap afsluit (hierna het Lidmaatschap, en zij die een Lidmaatschap hebben (hierna een Lid of de Leden). Als Lid krijg je onbeperkt toegang tot de Dienst. Niet-leden kunnen de content niet of slechts beperkt inzien.

Lidmaatschap
Via de Website kun je een Lidmaatschap aanvragen en krijg je volledige toegang tot de Dienst. Je bent zelf verantwoordelijk voor het beheer van jouw inloggegevens. Als je je gegevens verliest of het vermoeden hebt dat inbreuk is gemaakt op je account, laat het dan direct weten. Fondswervingonline heeft het recht een verzoek tot Lidmaatschap te weigeren.

Toegangscode
Na de aanvraag van een Lidmaatschap kun je met je zelfgekozen wachtwoord inloggen. Daarna kun je volledig gebruik maken van de Dienst. Het Lidmaatschap is bedoeld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is dan ook niet toegestaan je wachtwoord aan derden te verstrekken. Fondswervingonline heeft het recht om na verzending een wachtwoord te annuleren.

Prijs en betaling
Wanneer je een Lidmaatschap aanvraagt, ontvang je automatisch per mail een bevestiging (let op je spambox).

Betaling dient via de online betaalservice te geschieden of via automatische incasso. Wanneer je een Lidmaatschap het eerste jaar via Ideal hebt voldaan, wordt het lidmaatschapsgeld hierna jaarlijks afgeschreven tegen het op dat moment geldende tarief, waarbij het rekeningnummer gebruikt zal worden zoals gebruikt bij de Ideal betaling. 

Bij overschrijding van de betalingstermijn heeft Fondswervingonline het recht het Lidmaatschap op te schorten, te ontbinden en toegang tot de Dienst te staken totdat betaling is ontvangen.

Fondswervingonline zal jaarlijks op 1 januari de prijzen aanpassen aan de inflatie, zoals bepaald door de relevante prijsindex van het CBS.

Duur en beëindiging
Het Lidmaatschap wordt voor onbepaalde tijd aangegaan en zal elk jaar automatisch worden verlengd tenzij een maand voor het verstrijken van de lidmaatschapsperiode is opgezegd. Opzeggen kan makkelijk via het formulier op fondswervingonline.nl/opzeggen, of via de link die te vinden is bij de “veel gestelde vragen”. Fondswervingonline heeft het recht je Lidmaatschap te blokkeren of te beëindigen als wordt vermoed dat je niet voldoet aan deze gebruiksovereenkomst.

Aansprakelijkheid
Fondswervingonline is niet aansprakelijk voor enige schade die je als gevolg van het gebruik van de Dienst mocht lijden. Je erkent dat Fondswervingonline mede een redactioneel medium is dat (derhalve) subjectieve informatie bevat. Hoewel Fondswervingonline zich inspant om juiste en kwalitatief hoogwaardige informatie te verstrekken, garanderen wij niet dat informatie via de Dienst juist is. Fondswervingonline is niet aansprakelijk voor de gevolgen van dergelijke (eventuele) onjuistheden.

Privacy
Fondswervingonline vindt privacy belangrijk. Wij behandelen persoonsgegevens op vertrouwelijke wijze en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Fondswervingonline verwerkt de door jou verstrekte persoonsgegevens enkel om het gebruik van het Lidmaatschap mogelijk te maken en in dit verband met je te communiceren. Fondswervingonline zal de persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden van derden gebruiken en niet aan derden verstrekken, tenzij (a) je hiermee akkoord bent gegaan, (b) dit met het oog op het hiervoor genoemde doel noodzakelijk is of (c) als De Fondswervingonline daartoe verplicht is op grond van wet of rechtspraak.

Licentie
Als je content via de Dienst deelt (bijvoorbeeld: in de bijdragen onder een artikel), of informatie aan de Dienst beschikbaar stelt, dan geef je Fondswervingonline een eeuwigdurende, onvoorwaardelijke licentie om deze content, of een deel daarvan, op welke wijze dan ook (verder) openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of anderszins voor redactionele doeleinden te gebruiken.

Intellectuele Eigendomsrechten
Op alle inhoud en opmaak (zoals o.a. databases, redactionele samenhang, algoritmen en scripts, teksten, foto's, beeldmateriaal en andere creaties) van de Dienst rusten rechten van intellectueel en industrieel eigendom. Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fondswervingonline  niet toegestaan (delen van) de Dienst openbaar te maken, te verveelvoudigen, scannen of anderszins te exploiteren. Wil je informatie overnemen of aankopen? Neem dan contact op via de contactpagina.

Merkenrecht
Fondswervingonline is een nationaal en internationaal geregistreerd merk. Het is niet toegestaan inbreuk te maken op het merkenrecht.

Gebruik 

Als voorwaarde voor het gebruik van de Dienst, ga je ermee akkoord geen informatie, gegevens of inhoud via Fondswervingonline aan te bieden die:

 1. Racisme, geweld of haat bevorderen
 2. Vals of misleidend zijn
 3. Inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten
 4. Privacyrechten schenden
 5. Inbreuk maken op enige wet- of regelgeving.

  Bovendien ga je ermee akkoord dat je:
 6. Niet imiteert of verwantschap pretendeert met een persoon of entiteit;
 7. Geen niet-openbare of beveiligde gebieden van de Dienst betreedt;
 8. Geen virussen, wormen, junk mail, spam, kettingbrieven, ongevraagde aanbiedingen of advertenties van welke aard dan ook en voor welk doel dan ook stuurt;
 9. Niet de kwetsbaarheid van de Dienst of een ander gerelateerd systeem of netwerk onderzoekt, scant of test, of in strijd handelt met enige beveiliging of authenticatie.
 10. Fondswervingonline behoudt zich het recht je bijdragen te verwijderen danwel je de reactie-mogelijkheid te ontnemen als we je reacties niet aan bovenstaande richtlijnen vinden voldoen of als je het journalistieke proces op welke manier dan ook hindert.

Vrijgeven van informatie
Fondswervingonline heeft te allen tijde het recht om informatie openbaar te maken (i) om zichzelf te verdedigen in rechtszaken, (ii) een gerechtelijk bevel te volgen, (iii) zich te houden aan alle wetten, voorschriften of verzoeken van de overheid, (iv) om de nationale veiligheid, defensie, de openbare veiligheid en de volksgezondheid te beschermen en (v) de gebruiksovereenkomst te handhaven.

Klachtenregeling 
We doen onze uiterste best onze Leden tevreden te stellen. Mocht je een klacht hebben, dan horen we dat graag. Stuur je klacht zo volledig mogelijk via de contactpagina. Je klacht wordt zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst behandeld.

Geschillen
Op deze gebruiksovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Groningen of Den-Haag, naar keuze van Fondswervingonline.