Internationale subsidie voor onderzoek verbeteren onderwijs

Een interessante en bovenal relevante internationale subsidie voor onderzoeksinstellingen én instellingen die gerelateerd zijn aan het onderwijs, zoals universiteiten, hogescholen, onderwijsvakbonden, maar ook onderwijsstichtingen, buitenschoolse aanbieders van onderwijs en andere sectoren die het leven van de leerlingen aanzienlijk beïnvloeden. Je kunt nu subsidie aanvragen voor gezamenlijke onderzoeksprojecten gericht op het verbeteren van het onderwijs. Het programma staat open voor alle mogelijke samenwerkingen in een leercontext, maar er is speciale interesse voor samenwerkingen tussen wetenschap, hoger onderwijs en plattelandslocaties. De subsidie bedraagt maximaal € 400.000, incl. 15% indirecte kosten. Je kunt de subsidie online aanvragen. Tip: je kunt ook subsidie aanvragen voor het bijeenroepen van onderzoekers, opvoeders, lerenden, ouders en andere deelnemers om samen een onderzoeksagenda te ontwerpen

Onderzoeksprojecten in het onderwijs gericht op kennisvergaring en de verbetering van het onderwijs

Het programma is bedoeld ter ondersteuning van gezamenlijke onderzoeksprojecten in het onderwijs gericht op kennisvergaring en de verbetering van het onderwijs in brede zin. 
Uitgangspunt is dat de gesubsidieerde projecten leiden tot nieuwe inzichten in de processen, praktijken en het beleid die het onderwijs voor leerlingen, opvoeders, scholen, universiteiten, gezinnen en gemeenschappen verbeteren.

Door het aangaan van samenwerkingsverbanden kunnen diverse vormen van expertise worden betrokken bij het genereren van kennis over urgente problemen in de onderwijspraktijk. De subsidie staat daarom open voor partnerschappen tussen onderzoekers en een breed scala aan partijen uit de onderwijspraktijk, waaronder onderwijsstichtingen en onderwijsregio's, overheidsonderwijsorganisaties, universiteiten, gemeenschapsorganisaties, buitenschoolse aanbieders, informele opvoeders en andere sociale sectoren die het leven van de leerlingen aanzienlijk beïnvloeden.

Hieronder een aantal voorbeelden van projecten die mogelijk gesubsidieerd kunnen worden.

Onderzoeksactiviteiten
Nieuw onderzoek uitbreiding van bestaande onderzoeksactiviteiten. Voorbeelden hiervan zijn gerandomiseerde proeven met nieuwe curricula, participatieve studies met mede-onderzoekers van leerlingen en familieleden; op het ontwerp gebaseerd onderzoek gericht op de praktijk van de leraar in de klas; het in kaart brengen van de behoeften met partners uit de gemeenschap; of diepgaand beschrijvend werk gericht op een reeks resultaten van de leerlingen. 

Onderzoeksinfrastructuur
De subsidie kan worden gebruikt voor de opbouw en instandhouding van de infrastructuur die nodig is voor de onderzoeksactiviteiten van het partnerschap. Deze infrastructuurbehoeften kunnen van toepassing zijn op het volledige scala van methodologische benaderingen. Voorbeelden hiervan zijn de ontwikkeling van enquêtes, evaluatie-instrumenten en andere instrumenten; de ontwikkeling van protocollen voor medeontwerpen; en het onderhoud van gegevensarchieven en matchingsystemen. Bovendien kunnen administratieve activiteiten met betrekking tot gegevens door deze subsidie worden ondersteund. Het kan gaan om de ontwikkeling van IRB- en evaluatieprotocollen, het opstellen van standaardgegevensdefinities, het medeontwerpen van toestemmingsformulieren en het ontwikkelen van protocollen voor gegevensbeveiliging en privacy.

Tip: Outreach, communicatie en het opbouwen van relaties
Activiteiten die de werkrelatie tussen partners en andere belanghebbenden versterken, zijn ook een mogelijk onderdeel van de projecten. Succesvolle samenwerkingsverbanden tussen onderzoek en praktijk besteden veel aandacht aan het opbouwen en behouden van vertrouwen tussen de verschillende groepen belanghebbenden en binnen hun samenwerkingsverband. Potentiële activiteiten kunnen bestaan uit het bijeenroepen van onderzoekers, opvoeders, lerenden, ouders en andere deelnemers om samen een onderzoeksagenda te ontwerpen; het inhuren van een communicatiespecialist en/of het ontwikkelen van een strategie voor het communiceren van onderzoeksresultaten aan belangrijke kiezers; het ondersteunen van personeel in de partnerorganisaties om de partnerschapsrelaties te beheren; en het voorbereiden van onderzoeksrapporten en andere publicaties om het werk van het partnerschap aan het publiek te presenteren.

Capaciteitsontwikkeling
Veel onderzoek-praktijkpartnerschappen proberen de praktijkpartner te helpen bij het ontwikkelen van capaciteit om onderzoeksbewijsmateriaal en -gegevens te gebruiken in hun dagelijkse besluitvorming. Fondsen kunnen worden gebruikt om te leren hoe ze anderen beter kunnen betrekken bij onderzoek, hoe ze beter praktijkgericht onderzoek kunnen uitvoeren, of hoe ze beter kunnen worden toegerust om complexe onderzoeksresultaten te communiceren met praktijkmensen, families, gemeenschappen of beleidsmakers die geen primaire partners waren.

Wie kan de subsidie aanvragen

De subsidie kan worden aangevraagd door samenwerkingsverbanden van onderzoeksinstellingen en aan het onderwijs gerelateerde instellingen.

Voorwaarden

Een paar belangrijke voorwaarden op een rijtje:

  • Voorstellen moeten betrekking hebben op onderzoek en andere activiteiten die gericht zijn op het ondersteunen van samenwerkingsverbanden tussen academische onderzoeker(s) en een breed scala aan beroepsbeoefenaars in het onderwijs
  • Voorstellen worden aanvaard vanuit de VS en internationaal, maar alle voorstellen moeten in het Engels worden ingediend en de budgetten moeten in Amerikaanse dollars worden ingediend
  • De voorgestelde duur mag niet langer zijn dan 3 jaar

Subsidie

De subsidie bedraagt $400.000, inclusief maximaal 15% indirecte kosten.

Meer informatie

Meer informatie of de subsidie nu online aanvragen