Subsidie bevorderen verkeersveiligheid op basis- en voortgezet onderwijs

Je kunt tot 18 februari subsidie aanvragen voor educatieve projecten gericht op het bevorderen van de verkeersveiligheid van scholieren in het basis- en voortgezet onderwijs. Interessant is dat de subsidie 100 procent bedraagt van de subsidiabele kosten tot maximaal € 75.000,- per aanvraag. Subsidiabele kosten zijn o.a. voorbereiding en planning van de uitgevoerde activiteiten, lesmateriaal, inzet van docenten en andere bij de activiteit noodzakelijke medewerkers en reiskosten.

Over de subsidie

Subsidie voor het verrichten van activiteiten met een educatief karakter, gericht op het basisonderwijs en voortgezet onderwijs die de verkeersveilig gedrag van scholieren bevorderen.

Je educatieve activiteiten dienen in de provincie Noord-Holland plaats te vinden, maar buiten de Vervoerregio Amsterdam en de subsidie kan worden aangevraagd door elke privaatrechtelijke en publiekrechtelijke rechtspersoon, met uitzondering van de rijksoverheid.

Subsidie

De subsidie bedraagt 100 procent van de subsidiabele kosten tot maximaal € 75.000,- per aanvraag.
Subsidies lager dan 5000 euro worden niet uitgekeerd.

Subsidiabele kosten
Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor de volgende kosten, voor zover deze kosten direct noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de activiteit:

 1. Acquisitie, voorbereiding en planning van de uitgevoerde activiteiten

 2. Lesmateriaal

 3. Inzet van docenten en andere bij de activiteit noodzakelijke medewerkers

 4. Reiskosten tot maximaal € 0,19 per kilometer tot een maximum van 50 euro per cursusdag op locatie

Subsidieplafond
Voor deze regeling is in totaal maximaal € 1.333.000 beschikbaar, dit plafond is opgesplitst in 2deelplafonds:

 • Subsidieplafond basisonderwijs € 799.800
 • Subsidieplafond voortgezet onderwijs € 533.200

Voorwaarden

We hebben een aantal relevante voorwaarden voor je op een rijtje gezet.

 • Je aanvraag moet betrekking hebben op een educatief project, gericht op het bevorderen van de verkeersveiligheid
 • Het project moet gericht zijn op scholieren in het basisonderwijs of voortgezet onderwijs
 • Plaatsvinden in Noord-Holland (buiten het gebied van de Vervoersregio Amsterdam)
 • Worden uitgevoerd in het schooljaar 2019-2020

Handig om te weten
Alle subsidieaanvragen worden tegelijkertijd beoordeeld en geprioriteerd. Aanvragen die voldoen aan de criteria en het hoogst scoren, ontvangen subsidie. Lager scorende aanvragen worden geweigerd bij het bereiken van het subsidieplafond.

Aanvragen

Je kunt de subsidie tot 18 februari online aanvragen.

Ga naar de subsidie

Andere subsidies en fondsen voor onderwijs en educatie

Naast deze subsidie, gericht op het bevorderen verkeersveiligheid op basis- en voortgezet onderwijs zijn er tal van andere interessante subsidies en fondsen voor onderwijs en educatie.

 • Subsidie om kwetsbare doelgroepen te laten aanhaken bij de digitale transitie

  Subsidie voor projecten gericht op de opgroeiende jeugd, maar ook voor volwassenen en kwetsbaren die moeite hebben om aan te haken of de ontwikkelingen bij te houden op het gebied van de digitale...

 • Subsidie voor vakonderwijs en microkredieten in met name ontwikkelingslanden

  Financiële ondersteuning van projecten gericht op vakonderwijs en microkredieten, meestal in de derde wereld. Je kunt de subsidie aanvragen via een projectaanvraagformulier. Per aanvraag bedraagt...

 • Subsidie voor o.a. onderwijs, kunst, gezondheidszorg, sport en cultuur

  Groot internationaal fonds gericht op de financiële ondersteuning van o.a. gezondheidszorg, jeugd en welzijnssector, sport, kunst en cultuur, onderzoek en ontwikkeling, sport en ontwikkelingswerk....

 • Subsidie voor nationale en internationale projecten op het gebied van onderwijs, zorg, maatschappij en ontwikkelingswerk

  Subsidie voor projecten over de hele wereld. In Nederland is er subsidie beschikbaar voor projecten binnen de gezondheidzorg, het onderwijs en de samenleving. In het buitenlands richt het fonds...

 • Subsidie voor kansarme kinderen, vooral gericht op deelname aan culturele activiteiten

  Financiële ondersteuning voor organisaties en projecten in binnen en buitenland voor kinderen die opgroeien in (kans)arme situaties om hun de kans te bieden deel te nemen aan activiteiten die hun...

 • Toon meer resultaten