Aanvullende subsidie voor onderhoud monumenten

Subsidies
Subsidie voor onderhoud van gebouwen voor openbare erediensten, molens en groene monumenten, in aanvulling op door de landelijke overheid verstrekte overheidssubsidies. Om voor deze subsidie in aanmerking te komen dient door de landelijke overheid al subsidie zijn verstrekt ten behoeve van het normaal onderhoud van/aan een monument. De subsidie bedraagt maximaal 200.000 euro. Je kunt de subsidie online aanvragen gedurende de openstelling van de subsidie.

Toepassing

Een bijzondere categorie van Rijksmonumenten zijn de gebouwen voor de openbare eredienst, molens en groene monumenten. Door dreigende leegstand en/of minder inkomsten dient aan deze categorie monumenten extra aandacht te worden gegeven. Ter voorkoming van restauratie wil de subsidieverstrekker het behoud van deze categorie monumenten in de provincie ondersteunen door in dit kader voor normaal onderhoud een subsidie te verstrekken in aanvulling op een door het Rijk beschikte onderhoudssubsidie.

Doelgroep

Natuurlijke personen of rechtspersonen die krachtens enig zakelijk recht het genot heeft van een monument.

Werkgebied

Provincie Limburg

Voorwaarden

  • Er moet door het Rijk al subsidie zijn verstrekt voor de subsidiabele kosten ten behoeve van het normaal onderhoud van/aan een monument
  • De provinciale subsidie is aanvullend op de rijkssubsidie en wordt beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de subsidiabele instandhoudingswerkzaamheden die door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zijn berekend als subsidiabele kosten.

Restricties

In onderstaande gevallen zal geen subsidie worden verstrekt

  • De aanvraag sluit niet aan bij bovenstaande omschrijving
  • De aanvraag wordt niet ingediend dor een onder "doelgroep" genoemde aanvrager
  • Er sprake is van een groen monument, waarbij de subsidieverstrekkingsbeschikking, van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed voor het normaal onderhoud van/aan dit monument dateert van vóór 1 augustus 2019
  • De Provincie Limburg dezelfde activiteit/project al op een andere wijze subsidieert en/of financiert
  • De subsidieaanvraag is ontvangen buiten de aanvraagperiode

Subsidie

  • De subsidie voor normaal onderhoud van/aan monumenten bedraagt maximaal 15% van de van rijkswege vastgestelde subsidiabele onderhoudskosten indien de van rijkswege vastgestelde subsidie 60% bedraagt tot een maximum van € 200.000,00. De subsidie bedraagt maximaal 20% van de van rijkswege vastgestelde subsidiabele onderhoudskosten indien de van rijkswege vastgestelde subsidie 50% bedraagt tot een maximum van € 200.000,00.
  • De door de overheid, zijnde Rijk, provincie dan wel gemeente, gezamenlijk verstrekte subsidie mag niet meer bedragen dan 90% van de van rijkswege vastgestelde subsidiabele onderhoudskosten.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).