Agrarisch Natuurbeheer landschapssubsidie - Provincie Flevoland

Subsidies
U kunt in aanmerking komen voor beheerssubsidie indien u eigenaar of pachter bent van een stuk landbouwgrond dat in het provinciale natuurgebiedsplan is begrensd als agrarisch beheersgebied. Beheerssubsidie wordt verstrekt ten behoeve van een terrein met het oog op de ontwikkeling of instandhouding van een beheerspakket. De subsidie wordt maximaal voor zes jaar verleend.

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor subsidie moet u ten minste aan de onderstaande voorwaarden voldoen:
- U bent eigenaar of pachter van een perceel landbouwgrond. Indien u pachter bent moet u een pachtcontract van ten minste zes jaar hebben.
- De eigenaar is een natuurlijk persoon of een rechtspersoon. Ook samenwerkingsverbanden van gemeenten komen in aanmerking voor subsidie.
- Het natuurgebied wordt gedurende de subsidieverstrekking voor één of meerdere beheerspakketten gebruikt.