Compensatie door coronacrisis getroffen subsidieontvangers cultuureducatie en cultuurparticipatie

Subsidies, Fondsen
Het sluiten van scholen, verbieden van samenkomsten en afgelasten van evenementen door de corona-crisis hebben een grote impact op de praktijk van het maken van en leren over cultuur. Op cultuurmakers van alle leeftijden en niet in de laatste plaats op de mogelijkmakers van cultuureducatie en -participatie. Activiteiten zijn grotendeels stil komen te liggen. Voor zover subsidieontvangers hiervan nadeel ondervinden kunnen zij op grond van deze subsidie gecompenseerd worden. Het fonds kan eventueel een tweede subsidieperiode en bijbehorende subsidieplafond instellen. Tijdens de aanvraagperiode kun je de subsidie per e-mail aanvragen.

Toepassing

Subsidie gericht op de voortgang of het heropstarten van door het verstrekkende fonds gesubsidieerde en reeds in 2020 geplande activiteiten of projecten op het gebied van cultuureducatie en cultuurparticipatie. 

De subsidie is bedoeld voor eenmalige compensatie van de extra kosten voor het als het gevolg van de coronacrisis verplaatsen of aanpassen van de door het verstrekkende fonds gesubsidieerde en reeds in 2020 geplande activiteiten of projecten op het gebied van cultuureducatie en -participatie en de vanwege de coronacrisis gederfde inkomsten, te weten: publieks- of deelnemersbijdragen.

In bijzondere of uitzonderlijke gevallen, waar bij het opstellen van de oorspronkelijke subsidieregeling geen rekening mee is gehouden en die een onredelijke uitwerking hebben, kan het fonds ten gunste van de aanvrager afwijken van de rechten en plichten die in de oorspronkelijke subsidieregeling zijn opgenomen.

Doelgroep

Instellingen of (rechts)personen die een subsidieverleningsbeschikking hebben ontvangen van het verstrekkende fonds komen in aanmerking om op basis van deze regeling een aanvraag in te dienen voor aanvullende subsidie. 

Voorwaarden

Zie ook boven.

Subsidievoorwaarde: eigen inkomsten

 • Onverminderd artikel 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt subsidie uitsluitend verstrekt, voor zover de door de instelling verworven eigen inkomsten over 2018, blijkend uit de jaarrekening die betrekking heeft op dat jaar, ten minste 15 procent bedragen van de totale baten van die instelling
 • Indien de uitkomst van de berekening niet een geheel getal is, wordt dat getal naar beneden afgerond, indien het eerste cijfer achter de komma een 4 of lager is, en naar boven afgerond, indien dat cijfer een 5 of hoger is
 • Indien de uitkomst van de berekening, bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, niet een geheel getal is, wordt dat getal naar beneden afgerond, indien het eerste cijfer achter de komma een 4 of lager is, en naar boven afgerond, indien dat cijfer een 5 of hoger is
 • Het fonds kan bij het vaststellen van het percentage eigen inkomsten bepaalde eigen inkomsten buiten beschouwing laten, indien deze door de instelling in de jaarrekening zijn verantwoord op een wijze die tot oneigenlijk gebruik van deze regeling zou leiden.

Beoordelingswijze en criteria

 • Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst
 • Aanvragen die voldoen aan de vereisten voor het indienen van de aanvraag worden door het fonds beoordeeld aan de hand van de volgende voorwaarden en criteria:
  • Het als het gevolg van de coronacrisis verplaatsen of aanpassen van de door het fonds gesubsidieerde en reeds in 2020 geplande activiteiten of projecten op het gebied van cultuur- educatie en -participatie, dienen naar het oordeel van het fonds voldoende aan te sluiten op het doel van de oorspronkelijke subsidieregeling; en
  • Het addendum op de oorspronkelijk ingediende begroting – ten aanzien van de extra kosten (extra kosten voor het als het gevolg van de coronacrisis verplaatsen of aanpassen van de door het fonds gesubsidieerde en reeds in 2020 geplande activiteiten of projecten op het gebied van cultuureducatie en -participatie) geeft ten minste het vereiste inzicht in:
   • Welke extra kosten de aanvrager verwacht te maken, in het kader van het verplaatsen of aanpassen van de geplande activiteiten
   • Waarom deze extra kosten onvermijdelijk en redelijk zijn; en
   • Op welke van de kosten in de oorspronkelijk ingediende begroting de subsidieaanvraag zich richt
  • Het addendum op de oorspronkelijk ingediende begroting, wat betreft de gederfde inkomsten (de vanwege de coronacrisis gederfde inkomsten, te weten: publieks- of deelnemersbijdragen) geeft het vereiste inzicht in:
   • Het verschil tussen de geraamde inkomsten en de daadwerkelijke inkomsten, of
   • Het verschil tussen geraamde inkomsten en de geschatte inkomsten bij aanpassingen van het geplande project of activiteit, die voortkomen uit de eisen om te voldoen aan de kabinetsmaatregelen in verband met corona

Restricties

 • Niet voor subsidie in aanmerking komen projecten of activiteiten die al gecompenseerd worden door:
  • Generieke maatregelen van het Rijk
  • Subsidieafspraken met gemeenten of provincies
  • Financieringsafspraken met scholen
  • Coulancemaatregelen van het verstrekkende fonds of andere instellingen

Aanvragen

Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend middels een e-mail gericht aan compensatie@cultuurparticipatie.nl, onder vermelding van het projectnummer van de beschikking behorende bij de oorspronkelijke subsidieverlening

Meesturen

 • Gevraagde bedrag in een addendum op de begroting behorende bij de oorspronkelijke subsidieverlening
 • Bijbehorende motivering daarvan