Cultuur subsidies

Subsidies
Subsidie voor o.a. grensoverschrijdende culturele samenwerking en voor culturele festivals en evenementen. De subsidie voor grensoverschrijdende culturele samenwerking bedraagt maximaal 35% van de totale subsidiabele kosten, waarbij geldt dat subsidies onder de € 1.000,- niet worden verstrekt. De subsidie voor culturele festivals en evenementen bedraagt maximaal € 20.000,-. Je kunt de subsidies binnen de aanvraagperiode online aanvragen.

Toepassing

Projectsubsidie voor grensoverschrijdende culturele samenwerking en culturele festivals en evenementen. 

Grensoverschrijdende culturele samenwerking
Subsidie voor culturele samenwerking tussen meerdere partijen uit drie landen, waarbij de samenwerking niet alleen dient te bestaan uit het leveren van één of meerdere producten of diensten door één van de partijen aan de andere partij(en).

Culturele festivals en evenementen
Subsidie voor bovenregionale festivals of evenementen met een publieksbereik van minimaal 2.500 bezoekers, waarbij het festival of evenement o.a. een podium moet bieden aan talenten, of gefaciliteerd worden door talenten.

Voorwaarden

Algemene subsidiecriteria

 • Een subsidieaanvraag kan alleen betrekking hebben op de in dit artikel genoemde activiteiten
 • Het project moet starten in het jaar 2020 en/of 2021
 • De subsidieaanvrager (in het geval van een rechtspersoon) voert een gezonde bedrijfsvoering.

Voorwaarden projectsubsidie grensoverschrijdende culturele samenwerking 

 • Het project richt zich op de totstandkoming en/of intensivering van grensoverschrijdende culturele samenwerking qua inhoud, samenwerkingsverbanden en/of uitstraling, tussen in ieder geval een partij uit Nederlands-Limburg en ten minste één partij uit Vlaanderen, Noordrijn-Westfalen en/of (het overige gebied van) de Euregio Maas-Rijn. Deze samenwerking dient niet alleen te bestaan uit het leveren van één of meerdere producten of diensten door één van de partijen aan de andere partij(en)
 • Het project draagt vanuit deze grensoverschrijdende culturele samenwerking bij aan het realiseren van een concreet cultureel aanbod
 • Ten minste één van de betrokken partners is de partij die het cultureel aanbod daadwerkelijk uitvoert
 • Het project bereikt een publiek uit Nederlands Limburg én uit Vlaanderen, Noordrijn-Westfalen en/of (het overige gebied van) de Euregio Maas-Rijn voor het cultureel aanbod, bijvoorbeeld door middel van tweetalige communicatie/PR over de activiteiten
 • Voor eenzelfde (terugkerend) project kan in totaliteit maximaal vijf keer een provinciale subsidie worden ontvangen. Reeds ontvangen subsidies in het kader van de Nadere subsidieregels Cultuur 2015-2019 (vervallen) en/of deze Nadere subsidieregels Cultuur 2020-2021 zullen hierbij worden meegenomen

Voorwaarden projectsubsidie Culturele festivals en evenementen

 • Het project moet een bovenregionaal cultureel festival of evenement betreffen dat geheel of gedeeltelijk plaatsvindt in de provincie Nederlands Limburg
 • Het cultureel festival of evenement heeft een publieksbereik van ten minste 2.500 bezoekers
 • Het cultureel festival of evenement moet een podium bieden aan talenten en/of gefaciliteerd worden door talenten
 • Talenten zijn personen die studeren aan of afgestudeerd zijn aan een (inter)nationale kunstvakopleiding op minimaal MBO-niveau met ambitie om door te groeien in hun professionele ontwikkeling
 • Het cultureel festival of evenement moet aandacht besteden aan jonge/nieuwe kunstvormen en/of aandacht besteden aan kwetsbare bezoekersdoelgroepen
 • Het cultureel festival of evenement moet financieel worden ondersteund door minimaal één gemeente
 • Deze bepaling geldt niet voor provinciale festivals of evenementen georganiseerd en aangevraagd door de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen, de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen, Toneelhuis LFA en/of het Verbindend Netwerk Koorzang Limburg
 • Het cultureel festival of evenement moet financieel worden ondersteund door minimaal één organisatie uit de private sector

Restricties

In onderstaande gevallen zal geen subsidie worden verstrekt.

 • Het project niet aansluit bij de doelstelling van deze regeling, zoals bovenstaand aangegeven
 • De subsidieaanvraag is niet ingediend door een aanvrager, , zoals bovenstaand aangegeven
 • De subsidieaanvraag is ingediend door Stichting philharmonie zuidnederland, Stichting Provinciaal Museum Limburg (Het Bonnefanten), Stichting Limburgs Museum en/of Stichting Museumplein Limburg
 • De subsidieaanvraag is ingediend door een organisatie die in het kader van de Nadere subsidieregels Cultuurplan en Subinfrastructuur 2017-2020 en/of de Nadere subsidieregels Cultuurplan en Subinfrastructuur 2021-2024 een subsidie ontvangt, voor zover het project waarvoor subsidie wordt aangevraagd start in dezelfde periode(s) als waarvoor in het kader van de Nadere subsidieregels Cultuurplan en Subinfrastructuur 2017-2020 en/of de Nadere subsidieregels Cultuurplan en Subinfrastructuur 2021-2024 een subsidie is toegekend
 • Niet wordt voldaan aan (één van) de voorwaarden, zoals bovenstaand aangegeven
 • Hetzelfde project al op een andere wijze door de Provincie Limburg wordt gesubsidieerd en/of gefinancierd. Indien voor het project een bijdrage wordt ontvangen van een organisatie die van de Provincie Limburg subsidie/financiering ontvangt om een bijdrage ten behoeve van projecten te verstrekken, wordt die bijdrage ook beschouwd als subsidiëring/financiering van de Provincie Limburg. Uitzondering zijn bijdragen van het Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg en/of het Cultuurparticipatiefonds Limburg
 • De subsidieaanvraag betrekking heeft op activiteiten die gericht zijn op de continuïteit van een onderneming/instelling
 • De subsidieaanvraag is ontvangen buiten de vastgestelde aanvraagperiode(n)

Restricties Projectsubsidie Culturele festivals en evenementen

Het festival of evenement betreft géén:

 • Culinair festival of evenement
 • Carnavalsgericht festival of evenement
 • Winterfestival of -evenement (waaronder intocht Sinterklaas, kerstmarkten)
 • Festival of evenement dat bestemd is voor een zeer selecte groep (bijvoorbeeld alleen studenten)
 • Specifieke tentoonstelling(en), expositie(s), theater- of toneelvoorstelling(en) en/of concertreis

Subsidie

Projectsubsidie Grensoverschrijdende culturele samenwerking
Het subsidiebedrag voor een projectaanvraag bedraagt maximaal 35% van de totale subsidiabele kosten, subsidies onder de € 1.000,- worden niet verstrekt.

Projectsubsidie Culturele festivals en evenementen
Het subsidiebedrag bedraagt niet méér dan € 20.000,- en niet méér dan 35% van de totale subsidiabele kosten.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker.
Het ingevulde formulier, samen met alle gevraagde bijlagen, vervolgens naar de subsidieverstrekker sturen.