Subsidies
Fondsen

Extra subsidie culturele en creatieve sector

Subsidie gericht op het ondersteunen van de culturele en creatieve sector, die door de uitbraak van COVID-19 en de maatregelen ter bestrijding ervan worden geconfronteerd met inkomstenderving. De subsidie richt zich op producerende BIS-instellingen, fondsen en overige OCW-cultuurinstellingen. Daarnaast is er subsidie beschikbaar voor fondsen ter intensivering van hun regelingen, gericht op werk voor makers.

Wat zijn producerende BIS-instellingen
Voor wat betreft de BIS-instellingen is met de term ‘producerend’ aangesloten bij het begrip ‘cultuurproducerende’ instellingen. Een sluitende definitie daarvan – noch een formele, bijvoorbeeld in wet- of regelgeving – bestaat niet, maar sinds jaar en dag worden binnen het cultuurbeleid daaronder de instellingen verstaan, die voorzien in aanbod gericht op afname door publiek. Kort (en daarmee meteen ook enigszins ongenuanceerd) gezegd: dat deel van de cultuursector waar de culturele kernactiviteit plaatsvindt ten overstaan van toeschouwers of publiek. Het gaat dus met name om aanbod in de podiumkunsten, bijvoorbeeld festivals, producties van theater-, dans, of operagezelschappen en om voorstellingen van (symfonie- )orkesten. Het is echter niet beperkt tot de podiumkunstensector, want ook filmfestivals en instellingen met een museale collectie, in het kader waarvan publieksactiviteiten zoals tentoonstellingen worden ontplooid, worden als cultuurproducerende instellingen beschouwd.

Jaarbudget:
Variabel
Per uitgifte
Afhankelijk van aanvraag
Indientermijn:
Doorlopend

Realiseer jouw ambitie

Realiseer jouw ambitie

Meld je hier aan

Toepassing

Ter aanvullende ondersteuning van de culturele en creatieve sector, die als gevolg van de uitbraak van COVID-19 en de maatregelen ter bestrijding ervan wordt geconfronteerd met inkomstenderving is er, met het oog op instandhouding van vitale onderdelen in de Nederlandse culturele infrastructuur, subsidie aan beschikbaar voor:

 • Producerende BIS-instellingen
 • Fondsen, ten behoeve van door hun besturen ter nastreving van de doelstelling van deze regeling te verstrekken subsidies aan:
  • Meerjarige fondsinstellingen, voor zover die op grond van deze regeling niet reeds in de hoedanigheid van producerende BIS-instelling in aanmerking komen voor subsidie
  • Cruciale regionale instellingen, voor zover die krachtens deze regeling niet reeds in de hoedanigheid van meerjarige fondsinstelling in aanmerking komen voor subsidie, ter aanvulling van aan die instellingen in het kader van de COVID-19-crisis door gemeenten of provincies verstrekte of te verstrekken additionele financiële bijdragen
  • Overige OCW-cultuurinstellingen

De subsidie voor fondsen wordt uitsluitend verstrekt aan:

 • Stichting Mondriaan Fonds, stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed
 • Stichting Nederlands Fonds voor de Film
 • Stichting Nederlands Fonds voor Podiumkunsten

Daarnaast is er subsidie beschikbaar voor fondsen ter intensivering van door hun besturen vastgestelde regelingen, gericht op werk voor makers.

Voorwaarden

Producerende BIS-instellingen

 • Onverminderd artikel 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt uitsluitend subsidie verstrekt, voor zover de eigen inkomsten van de instelling over het jaar 2018, blijkend uit de jaarrekening die betrekking heeft op dat jaar, ten minste 15 procent bedragen van de totale baten van die instelling
 • Indien de uitkomst van de berekening niet een geheel getal is, wordt dat getal naar beneden afgerond, indien het eerste cijfer achter de komma een 4 of lager is, en naar boven afgerond, indien dat cijfer een 5 of hoger is
 • De subsidieverstrekker kan bij het vaststellen van het percentage eigen inkomsten bepaalde eigen inkomsten buiten beschouwing laten, indien deze door de instelling in de jaarrekening zijn verantwoord op een wijze die tot oneigenlijk gebruik van deze regeling zou leiden

Subsidie

Producerende BIS-instellingen

 • De subsidie bedraagt 45 procent van de gemiddeld over de jaren 2017 en 2018 verworven eigen inkomsten van de instelling, blijkend uit de jaarrekeningen die betrekking hebben op die jaren, onder aftrek van een bedrag dat gelijk is aan 25 procent van de reserves van de instelling per ultimo 2018
 • Bovenstaande uitkomst van de berekening wordt:
  • Gemaximeerd op een bedrag dat gelijk is 300 procent van het totaal aan structurele subsidies van bestuursorganen die aan de instelling zijn verstrekt ten behoeve van haar exploitatie in 2018; en
  • Naar boven afgerond op honderd euro’s
 • In afwijking van het eerste lid, wordt bij de daar bedoelde berekening 20 procent van de gemiddeld over de jaren 2017 en 2018 verworven eigen inkomsten van de instelling in aanmerking genomen, voor zover het instellingen betreft waarvan de hoofdpublieksactiviteit niet in 2020 zou plaatsvinden of reeds heeft plaatsgevonden voor 13 maart 2020

Meerjarige fondsinstellingen
De subsidie bedraagt voor:

 • Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie: € 2.942.400
 • Stichting Mondriaan Fonds, stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed: € 1.926.500
 • Stichting Nederlands Fonds voor de Film: € 5.754.500
 • Stichting Nederlands Fonds voor Podiumkunsten: € 24.059.800
 • Stichting Nederlands Letterenfonds: € 1.379.200
 • stichting Stimuleringsfonds Creatieve Industrie: € 4.837.900

Cruciale regionale instellingen
De subsidie bedraagt voor:

 • Stichting Mondriaan Fonds, stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed: € 16.000.000
 • Stichting Nederlands Fonds voor de Film: € 3.500.000
 • Stichting Nederlands Fonds voor Podiumkunsten: € 29.000.000

Makers
De subsidie bedraagt voor elk van de fondsen € 1.966.700.

Meer informatie

Zie contactgegevens.

Hulp nodig met je aanvraag?

Alles leuk en aardig horen we je zeggen, maar ik ben geen specialist. Maar wij wel! Kom je er niet aan uit? We helpen je graag op weg. Kijk snel voor welke webinars je je kunt inschrijven. 

Ga naar de webinars
Webinar subsidieaanvragen fondswervingonline fondswerving

Contact

Funding informatie

Wij ondersteunen deze organisatie types
Non-profit
Onze aandacht gaat uit naar
Kunst, cultuur en media
Wij zijn werkzaam in
Nederland Provincie Drenthe Provincie Flevoland Provincie Friesland Provincie Gelderland Provincie Groningen Provincie Limburg Provincie Noord-Brabant Provincie Noord-Holland Provincie Overijssel Provincie Utrecht Provincie Zeeland Provincie Zuid-Holland
Deel deze pagina

Deze informatie bekijken?

Begin direct met het realiseren van jouw ambities. We helpen je met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project!

Meer dan 4800 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten

Jouw eigen persoonlijke dashboard

Alle actuele en relevante informatie onder één dak

Word nu lid

Je bent al lid voor slecht €33,- per maand.
Ja, ik wil nu direct lid worden