Extra subsidie voor verduurzaming en innovatie van al gesubsidieerde projecten op het gebied van cultuureducatie

Subsidies, Fondsen
Omdat er nog budget beschikbaar is vanuit het programma Cultuureducatie met Kwaliteit 2017–2020 wil de subsidieverstrekker dit bedrag besteden in lijn met deze subsidieregeling. Projecten die afgelopen periode al een subsidie hebben ontvangen van vanuit de subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2017–2020 kunnen daarom opnieuw een subsidieaanvraag indienen, dit keer voor verduurzaming of doorontwikkeling van projecten die voor de periode 2017–2020 al zijn gesubsidieerd. Hierbij is het vooral interessant dat 100% van de kosten van het project gesubsidieerd kunnen worden. De subsidie bedraagt maximaal 25.000 euro per project.

Toepassing

Deze subsidie is specifiek bestemd voor penvoerders/aanvragers die vanuit het programma Cultuureducatie met Kwaliteit 2017–2020 al subsidie hebben ontvangen.

Vanuit deze nieuwe regeling kunnen deze partijen subsidie aanvragen voor:

 • De verduurzaming van projecten die voor de periode 2017–2020 zijn gesubsidieerd door het fonds onder de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2017–2020, door middel van een verdere implementatie en verankering van ingezette projecten
 • De doorontwikkeling van projecten die voor de periode 2017–2020 zijn gesubsidieerd door het fonds onder de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2017–2020, door middel van innovatie door projecten waarin het culturele veld en onderwijsinstellingen samenwerken. Met deze projecten werken penvoerders samen met het onderwijs en culturele veld aan vernieuwende projecten of programma’s op het gebied van cultuureducatie.

Gestelde doelen in de aanvraag dienen een duidelijke relatie te laten zien met het projectplan Cultuureducatie met Kwaliteit zoals dat door de penvoerder is opgesteld.

Doelgroep

Penvoerders/aanvrager die afgelopen periode al een subsidie hebben ontvangen van vanuit de subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2017–2020.

Voorwaarden

 • De penvoerder mag een aanvraag indienen, mits tijdens de verantwoording over CmK2019 (Cultuureducatie met Kwaliteit 2019) blijkt dat er geen bestedingsachterstand is die groter is dan 25%. Bij het voorgaande wordt uitgegaan van peildatum 31 december 2019
 • Penvoerders moeten in het projectplan aangeven hoe het project in verhouding staat tot het lopende CmK 17-20 project. Een of meerdere van de drie onderstaande CmK 17-20 thema’s dienen onderdeel te zijn van de aanvraag:
  • Kwaliteitsverbetering cultuureducatie
  • Vergroten bereik leerlingen en scholen
  • Duurzame verankering of verdieping

Beoordelingscriteria
Aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

 • a. De ontwikkeling van cultuureducatie
 • b. De verankering van cultuureducatie in het primair onderwijs
 • c. De kwaliteit van de aanvraag
 • d. De samenwerking

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet een aanvraag op drie van de vier genoemde criteria, maar in ieder geval onderdelen c en d, positief beoordeeld zijn.

Beoordeling aanvraag
Bij behandeling van je aanvraag zal het fonds toetsen of de plannen voor de besteding van subsidie aansluiten op de doelen zoals genoemd in deze regeling. Dit doet het
fonds aan de hand van de volgende vragen:

 • Op welke wijze gaat de instelling de subsidie inzetten voor de verduurzaming of doorontwikkeling van de projecten?
 • Welke andere samenwerkingspartners zijn er?
 • Welke rol vervullen de partners en scholen tijdens het project?
 • Wat wordt het eindproduct van het project?
 • Hoe vindt het aansluiting bij het onderwijscurriculum?

Subsidie

De subsidie bedraagt minimaal € 10.000,– en maximaal € 25.000,– per project.
Met deze regeling kan een bijdrage van 100% financiering voor het project worden gevraagd.
De begroting geeft inzicht in alle projectkosten van de aanvrager, en de post ‘onvoorzien’ bedraagt maximaal 5% van de totale projectbegroting, de coördinatielasten bedragen niet meer dan 7% van de projectbegroting.

Aanvragen

Zie contactgegevens.