Financiering van onafhankelijke media in landen waar de toegang tot vrij en onafhankelijk nieuws en informatie wordt bedreigd

Financieringen en kredieten, Achtergestelde leningen, Private equity en Venture Capital
Het fonds verstrekt betaalbare schuld- en aandelenfinanciering aan onafhankelijke media in landen waar de toegang tot vrij en onafhankelijk nieuws en informatie wordt bedreigd. Het gaat hierbij om landen als Argentinië, Brazilië, Cambodja, Chili, Ecuador, Filippijnen, Guatemala, India, Indonesië, Kosovo, Lesotho, Malawi, Montenegro, Peru, Polen, Servië, Slowakije, Somalië, Oekraïne en Zuid-Afrika. Een van de doelstellingen van het fonds is zo te helpen met het opbouwen van robuuste mediabedrijven die sterk genoeg zijn om regeringen ter verantwoording te roepen, corruptie aan de kaak te stellen en een platform voor debat te bieden. Wanneer het fonds de aanvraag goedkeurt beslist het over het bedrag, de rentevoet en de voorwaarden van de lening of andere financiering. De rente op eventuele leningen ligt onder de commerciële rente op leningen aan kleine en middelgrote ondernemingen. Je kunt online een aanvraag indienen.

Toepassing

Non-profit investeringsfonds voor onafhankelijke media in landen waar de toegang tot vrije en onafhankelijke media wordt bedreigd. Het fonds verstrekt betaalbare financiering met vreemd en eigen vermogen, ondersteund door technische bijstand aan mediabedrijven die het nieuws, de informatie en het debat leveren die mensen nodig hebben om vrije, bloeiende samenlevingen op te bouwen.

De door het fonds gesteunde nieuwsbedrijven hebben een positieve impact gehad op hun gemeenschappen, onder meer op deze drie gebieden:

 • Corruptie aan de kaak stellen en machthebbers ter verantwoording roepen
 • Het verstrekken van betrouwbare informatie over sociale kwesties, zoals het milieu, gender, etniciteit en LGBT
 • Ondersteuning van democratische participatie en verbetering van de kennis van de kiezers tijdens verkiezingen

Doelgroep

Mediabedrijven in landen waar de toegang tot vrij en onafhankelijk nieuws en informatie wordt bedreigd, waaronder:

 • Argentinië
 • Brazilië
 • Cambodja
 • Chili
 • Ecuador
 • Filippijnen

 • Guatemala
 • India
 • Indonesië
 • Kosovo
 • Lesotho
 • Malawi
 • Montenegro
 • Peru
 • Polen
 • Servië
 • Slowakije
 • Somalië
 • Oekraïne
 • Zuid-Afrika

Werkgebied

Zie boven.

Voorwaarden

 • Het fonds verstrekt alleen financiering in landen die door haar Raad van Bestuur zijn goedgekeurd. Bij ontvangst van een aanvraag van een nieuwsredactie in een land waar het fonds nog niet heeft gewerkt, beslist de raad van bestuur na analyse van het media-, juridische en zakelijke klimaat of het een land is waar ze kunnen werken. Pas als dat is bevestigd, zullen ze de merites van een aanvraag in overweging nemen
 • De aanvrager moet de reputatie hebben bij te dragen tot de verstrekking van uniek, geloofwaardig, onafhankelijk nieuws, informatie of debat in het algemeen belang
 • Een aanzienlijk deel van de door de aanvrager geproduceerde, geleverde of gefaciliteerde inhoud moet
  • Nieuws en informatie zijn (met inbegrip van nieuwsverslaggeving, analyse, gegevens, fotojournalistiek of beeldvorming, audiovisuele documentaire programmering, of soortgelijke inhoud)
   en/of
  • Een scala aan politieke standpunten bevatten en een geïnformeerd maatschappelijk debat bevorderen. Dergelijke inhoud moet worden geproduceerd, geleverd of gefaciliteerd met het doel tijdige, accurate en relevante informatie en debatten te verschaffen die bijdragen aan de opbouw van een vrije, bloeiende samenleving. De aanvrager moet onafhankelijk zijn van de regering of van enige andere belangengroepering
 • De kandidaat moet een staat van dienst hebben die verenigbaar is met de bevordering van democratische praktijken en instellingen, politiek pluralisme, transparantie, mensenrechten, en waardigheid en gelijke rechten voor iedereen, ongeacht ras, etnische afkomst, nationaliteit, geslacht, seksuele geaardheid, religie en andere onderwerpen van discriminatie
 • De aanvrager moet werken in een land (i) met een geschiedenis van onderdrukking van de media of concentratie van de eigendom, (ii) dat zich in een overgangsfase naar democratie bevindt, en/of (iii) dat te kampen heeft met informatiearmoede
 • De aanvrager moet wettelijk geregistreerd zijn volgens alle toepasselijke wetten en moet in het bezit zijn van vergunningen die door de plaatselijke wetgeving voor media van zijn soort worden vereist. De Raad van Bestuur kan in buitengewone omstandigheden ontheffing van deze eis verlenen
 • De aanvrager moet voldoende lang actief zijn geweest om de kwaliteit van de geproduceerde inhoud en het vermogen om de financiering terug te betalen te kunnen aantonen, bij voorkeur gedurende ten minste een jaar. De Raad van Bestuur kan in dwingende omstandigheden ontheffing van deze eis verlenen
 • Geen enkel deel van de aanvrager mag in handen zijn van de regering of een overheidsinstantie, een buitenlandse rechtspersoon of een politiek of economisch belang. De Raad van Bestuur kan deze beperking opheffen ten aanzien van een aanvrager indien het niveau en de aard van dergelijk eigendom de redactionele onafhankelijkheid van de aanvrager niet in het gedrang brengen. Indien, gedurende de looptijd van een PRI, de eigendomsstructuur van de begunstigde zodanig verandert dat een overheids- of staatsagentschap of een buitenlandse rechtspersoon erin wordt opgenomen, kan de Raad van Bestuur besluiten de terugbetaling van de lening en/of de uitstap te versnellen
 • De aanvrager moet aantonen dat hij geen toereikende financiering uit commerciële bronnen zou kunnen verkrijgen op een economisch haalbare basis, of dat hij dit alleen zou kunnen doen onder voorwaarden die zijn redactionele onafhankelijkheid in gevaar zouden brengen
 • De aanvrager moet beschikken over een bekwaam en verantwoordelijk management en moet een aanvraag voor financiering indienen met een gedetailleerd bedrijfsplan. Het plan moet erop gericht zijn de activiteiten van de aanvrager uit te breiden en te versterken, moet goede vooruitzichten bieden op terugbetaling van de leningen en/of terugbetaling van het geïnvesteerde kapitaal, en moet tot doel hebben de aanvragende organisatie zo niet winstgevend, dan toch ten minste zelfbedruipend te maken. De aanvrager moet er ook mee instemmen het fonds onbeperkte toegang te verlenen tot zijn boekhouding.

Hoewel het fonds de voorkeur geeft aan bedrijven of organisaties die lokaal gevestigd zijn of in lokale handen zijn, kan het per geval overwegen programmagerelateerde investeringen (PRI's) te doen aan bedrijven of organisaties die niet lokaal gevestigd zijn of in lokale handen zijn.

Het fonds kan ook overwegen programmagerelateerde investeringen te verlenen aan verenigingen van bedrijven of organisaties die aan de bovenstaande criteria als gekwalificeerde begunstigden voldoen of aan andere bedrijven en/of organisaties die mediaondersteuning verlenen of instrumenten, platforms en/of infrastructuur ter beschikking stellen die de activiteiten van gekwalificeerde bedrijven of organisaties ondersteunen. 

Financiering

Indien het Investeringscomité van het fonds de aanvraag goedkeurt, beslist het over het bedrag, de rentevoet en de voorwaarden van de lening of andere financiering.

De rente op eventuele leningen ligt onder de commerciële rente op leningen aan kleine en middelgrote ondernemingen tegen vergelijkbare voorwaarden die algemeen beschikbaar zijn in het land van de aanvrager, en is onder meer afhankelijk van de aard van het project en de geldende rentevoeten in het land van de klant.

Aanvragen

Online. via de website van het fonds.

Vervolgprocedure
Zodra een aanvrager een aanvraagformulier heeft ingevuld en het fonds heeft gecontroleerd of hij voldoet aan de basiscriteria, met inbegrip van het land waar het fonds kan werken, is de volgende stap het verkrijgen van de programmatische goedkeuring van onze Raad van Bestuur van het fonds.

Na goedkeuring door de Raad van Bestuur moet de aanvrager een gedetailleerd bedrijfsplan opstellen. Zodra de documentatie compleet is en het bedrijfsplan volledig uitgewerkt, verdedigt de aanvrager zijn project en bedrijfsplan ten overstaan van een investeringscomité van het fonds. Indien het Investeringscomité de aanvraag goedkeurt, beslist het over het bedrag, de rentevoet en de voorwaarden van de lening of andere financiering.