Grote subsidie voor innovaties op het gebied van o.a. voeding, voedselveiligheid en gezondere voedingspatronen

Subsidies, Fondsen
Grote subsidie van maximaal $ 250.000 voor baanbrekende innovaties die de toegang tot voedsel, de veiligheid, de betaalbaarheid of de kwaliteit van voedingsstoffen verbeteren en zo bijdragen tot een gezond voedingspatroon of die bijdragen aan een verbetering van de gezondheid op aarde door duurzame, gecontroleerde milieu- of regeneratieve praktijken mogelijk te maken. Daarnaast is er subsidie voor innovaties die kunnen aantonen dat ze de voorkeur van de consument kunnen veranderen en consumenten in staat kunnen stellen zich in te zetten voor persoonlijke en planetaire gezondheid. De verstrekker heeft drie verschillende subsidiemogelijkheden. Deze regeling heeft betrekking op de grote subsidie die wordt toegekend aan aanvragers die innovaties hebben ontwikkeld die schaalbaar, economisch haalbaar, betrouwbaar en aantrekkelijk voor de consument zijn, en die hebben aangetoond een grote impact te kunnen hebben op de transformatie van het voedselsysteem. De subsidie kan online worden aangevraagd gedurende de aanvraagperiode.

Toepassing

Veilig en voedzaam voedsel voor een gezonde voeding 
Innovaties die de toegang tot voedsel, de veiligheid, de betaalbaarheid of de kwaliteit van voedingsstoffen verbeteren en zo bijdragen aan een gezond voedingspatroon. Specifieke oplossingen kunnen betrekking hebben op verbetering van de voeding door een betere balans tussen macronutriënten, de toediening van micronutriënten of fytonutriënten, benaderingen op basis van planten, of innovatieve manieren om potentiële medicinale aspecten van voedsel te gebruiken.

Speciale aandacht zal worden besteed aan innovaties die ten goede komen aan specifieke geografische regio's of gemeenschappen met beperkte toegang tot gezonde voeding.

Duurzame, regeneratieve praktijken
Innovaties die in aanmerking komen, kunnen bijdragen tot een verbetering van de gezondheid van de planeet door duurzame, gecontroleerde milieu- of regeneratieve praktijken mogelijk te maken. Specifieke oplossingen kunnen zijn: vermindering van voedselverliezen na de oogst of van voedselverspilling; optimalisering van de plantengroei; verbetering van de bodemgezondheid; verhoging van de voedsel- en/of gewasproductie en tegelijkertijd verlaging van de broeikasgasemissies en de koolstof-, land- en watervoetafdruk; of upcycling van agrarische bijproducten tot nuttige, nutriëntenrijke voedingsmiddelen of ingrediënten.

Er zal speciale aandacht worden besteed aan innovaties die de potentiële voordelen kunnen kwantificeren aan de hand van aanvaarde levenscyclusanalyses (LCA's) of soortgelijke kaders.

Bewuste consumentenkeuzes mogelijk maken
Innovaties die in aanmerking komen, kunnen aantonen dat ze de voorkeur van consumenten kunnen veranderen en consumenten in staat kunnen stellen om voorvechters te zijn van persoonlijke en planetaire gezondheid. Aanvragers kunnen overwegen een strategie op te nemen om de voordelen van hun innovatie voor de gezondheid en duurzaamheid op overtuigende wijze aan de consument over te brengen. Die voordelen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op betaalbare en gezondere eetgewoonten dankzij duurzamere landbouwpraktijken, betere methoden voor voedseldistributie, minder voedselverspilling door beter houdbaarheidsbeheer, betere toegang tot bederfelijk of basisvoedsel, of betere naoogsttechnologieën.

Bijzondere aandacht zal uitgaan naar oplossingen die rekening houden met geografische, economische of culturele diversiteit.

Deze regeling heeft betrekking op de grote subsidie die wordt toegekend aan aanvragers die innovaties hebben ontwikkeld die schaalbaar, economisch haalbaar, betrouwbaar en aantrekkelijk voor de consument zijn, en die hebben aangetoond een grote impact te kunnen hebben op de transformatie van het voedselsysteem.

Naast de subsidie kan men ook diverse niet-financiële voordelen en stimulansen ontvangen, waaronder de volgende:

 • Organisatieprofiel geplaatst op de website van de verstrekker
 • Vermeldingen in ledencommunicatie van de verstrekker, inclusief nieuwsbrieven en social media kanalen
 • Uitnodiging en erkenning op Annual Meeting and Expo van verstrekker, die kan zorgen voor exposure en toegang tot potentiële klanten, leveranciers, mentoren, en investeerders.
 • Deelname aan het alumni-netwerk

Doelgroep en werkgebied

De volgende organisaties komen in aanmerking:

 • Non-profits gevestigd in elk land
 • Academische of onderzoeksinstellingen in alle landen
 • Bedrijven met winstoogmerk in startup fase, gevestigd in de VS
 • Individuele personen komen niet in aanmerking. Teams van studenten of onderzoekers mogen echter wel deelnemen als onderdeel van de inschrijving van een organisatie
 • Organisaties worden aangemoedigd om teams te vormen om mee te doen aan de Challenge. Als twee of meer organisaties een team vormen om mee te doen, moeten zij een van de organisaties kiezen om als kandidaat op te treden

Voorwaarden

 • De aanvrager moet experimenten of activiteiten hebben uitgevoerd die de schaalbaarheid van de innovatie aantonen degelijke gegevens hebben gegenereerd die een projectie van de economische haalbaarheid op schaal mogelijk maken
 • Er moet sprake zijn van een multidisciplinaire aanpak: De innovatie omvat de perspectieven van meerdere disciplines (d.w.z. gezondheid en voeding, biowetenschappen, voedings- of landbouwwetenschappen en -techniek, voedingsbeleid, milieuwetenschappen, economie en consumentengedrag). Dit kan inhouden dat kernteamleden of adviseurs uit verschillende disciplines bijdragen aan de innovatie
 • Het project heeft aantoonbare voordelen voor ten minste twee van de volgende domeinen, terwijl ze geen negatief effect hebben op het resterende domein:
  • Veilig en voedzaam voedsel voor een gezonde voeding
  • Duurzame, regeneratieve praktijken
  • Bewuste consumentenkeuzes mogelijk maken
 • Geef, op basis van uitgevoerde experimenten en gegevens, een duidelijke beschrijving van de voordelen op korte en lange termijn, de gevolgen en de potentiële risico's van de innovatie voor het voedselsysteem, het consumentengedrag en de persoonlijke en planetaire gezondheid. Geef, indien mogelijk, een schatting van de orde van grootte van de bevolkingsomvang die positief zal worden beïnvloed (bijvoorbeeld: 1 miljoen, 10 miljoen, 100 miljoen) en de tijdshorizon (bijvoorbeeld: 5 jaar, 10 jaar, 15 jaar). Geef, indien van toepassing, een perspectief op de wijze waarop de innovatie van invloed zal zijn op andere belanghebbenden in de aangrenzende waardeketen van het voedselsysteem
 • Je moet voor het project op gegevens gebaseerde inzichten hebben gecreëerd die aantonen hoe de voordelen van de innovatie de consument in staat kunnen of zullen stellen om gezondere voedselopties te kiezen die ook het milieu ten goede komen
 • Geef in de aanvraag een perspectief op de vraag of de innovatie aansluit bij bestaande kaders voor voedselbeleid en zo niet, welke beleidswijzigingen gunstig kunnen zijn om het potentieel van de innovatie te maximaliseren of dat nieuw beleid nodig kan zijn
 • De aanvraag moet een duidelijke en haalbare begroting en tijdlijn bevatten met activiteiten, te leveren prestaties en mijlpalen waarin wordt aangegeven hoe het prijzengeld zal worden besteed. Als de aanvrager van de prijs een startende of opkomende entiteit met winstoogmerk is, moet deze een bedrijfsplan hebben ontwikkeld waarin is opgenomen hoe het geld van de prijs het bedrijf naar schaal zal brengen (reikwijdte, tijdschema, budget). Kandidaten moeten ook blijk geven van sterke vaardigheden op het gebied van teambuilding en leiderschap, bedrijfsethiek, en inzet voor diversiteit en inclusie
 • De aanvraag moet voldoen aan de toekenningsvoorwaarden van de subsidieverstrekker, op basis van een onderzoek van je organisatorische en financiële documenten

Subsidie

Maximaal $ 250.000.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker.

Belangrijke punten om te vermelden in je aanvraag

Duidelijke beschrijving van de verwachte voordelen en de verwachte korte- en langetermijneffecten van de innovatie op het voedselsysteem, het consumentengedrag en de persoonlijke of planetaire gezondheid
Geef aan hoe het voordeel van de innovatie voor het voedselsysteem of het milieu aan de consument kan worden meegedeeld
Geef, indien van toepassing, een perspectief op de manier waarop de innovatie van invloed kan zijn op andere belanghebbenden in de waardeketen van het voedselsysteem
Geef een duidelijk en haalbaar budget en tijdschema met activiteiten, te leveren prestaties en mijlpalen