Lumpsum

Subsidies
In het voorgezet onderwijs ontvangen schoolbesturen 1 budget voor personeel en materiaal. Dit budget heet de lumpsum. Scholen voor voortgezet onderwijs ontvangen daarnaast extra budget via de prestatiebox.

Besteding budget voortgezet onderwijs

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) verdeelt jaarlijks op 1 januari de budgetten voor het voortgezet onderwijs. Dit gebeurt op basis van het aantal leerlingen. Het ministerie kijkt daarbij naar het aantal leerlingen dat de school op 1 oktober had.

Ongeveer 85% van het budget dat schoolbesturen in het voortgezet onderwijs ontvangen, is voor personeelskosten. De overige 15% is voor materiële kosten. Soms heeft een schoolbestuur meer scholen onder zich. Het schoolbestuur bepaalt dan zelf hoe het het geld over de scholen verdeelt.

Personeelskosten

Het bedrag dat scholen krijgen voor personeel bestaat uit:

 • een vast deel;
 • een deel dat afhangt van het aantal leerlingen.
 • Het vaste deel heet de vaste voet onderwijzend personeel. Deze vaste voet verschilt per schoolsoort. Het vaste deel hangt af van de samenstelling van de school of scholengemeenschap.

Ook het deel van de personeelskosten dat afhankelijk is van het aantal leerlingen kan per schoolsoort variëren. Leerlingen in het praktijkonderwijs hebben bijvoorbeeld meer begeleiding nodig. Daarvoor is ook meer personeel nodig.

Kosten schoonmaak en onderhoud basisscholen

De materiële financiering bestaat uit een bedrag per school (de vaste voet) en een bedrag per leerling. Het bedrag per school is voor alle scholen gelijk. Het bedrag per leerling is afhankelijk van de schoolsoort, de afdeling en de leerjaren. Bij materiële kosten gaat het om:

 • schoonmaak;
 • onderhoud of instandhouding van gebouwen;
 • overige kosten (zoals leermiddelen, administratie, verbruik van energie en water).

Een extern bureau bekijkt eens in de 5 jaar de vergoeding. Ieder jaar staan de bedragen voor materiële financiering in de regeling 'Loon- en prijsbijstelling en bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs'.

Kosten onderhoud gebouwen en nieuwbouw in basisonderwijs

In het voortgezet onderwijs moeten schoolbesturen zelf het binnen- en buitenonderhoud betalen. De gemeente betaalt nieuwbouw en uitbreiding.

Prestatiebox: extra budget

In 2012 heeft de overheid de prestatiebox ingevoerd voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Bovenop de lumpsum krijgen scholen een bedrag dat ze kunnen inzetten voor onder meer:

 • taal en rekenen;
 • wetenschap en techniek;
 • cultuureducatie in het basisonderwijs;
 • talentontwikkeling;
 • professionalisering van leerkrachten en schoolleiders.

Kwaliteitsafspraken: extra budget voor betere prestaties mbo

Naast de lumpsum ontvangen instellingen in het middelbaar beroepsonderwijs een bijdrage voor individuele kwaliteitsafspraken. De kwaliteitsafspraken gaan onder andere over:

 • professionalisering van leraren en schoolleiders;
 • studiesucces;
 • de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming;
 • voortijdig schoolverlaten.