Meerjarige subsidie voor literatuur

Subsidies, Fondsen
Tweejarige subsidie voor organisaties en projecten die een bijdrage leveren aan de kwaliteit en diversiteit van het literaire landschap en bij een breed publiek belangstelling opwekken voor literatuur en de kennis over literatuur vergroten. Beoordelingscriteria zijn o.a. de artistieke visie, missie en profiel, artistieke kwaliteit, publieksbereik, regionale inbedding en de kwaliteit en professionaliteit van de organisatie en bedrijfsvoering. Het fonds verstrekt jaarlijks drie subsidies van 60.000 euro per aanvrager voor de aanvragers van wie de aanvraag het hoogst in de rangorde is geplaatst. Van deze drie subsidies kan aan één aanvrager een toeslag worden verleend van 15.000 euro als de aanvrager regionaal sterk is ingebed in de regio. De overige aanvragers ontvangen 50.000 euro per aanvraag. De subsidie kan online worden aangevraagd.

Toepassing

Het verstekkende fonds beoogt door tweejarige subsidieverlening op grond van deze regeling een bijdrage te leveren aan de kwaliteit en diversiteit van het literaire landschap en bij een breed publiek belangstelling te wekken voor en kennis te vergroten van literatuur.

Voorwoorden

Beoordelingscriteria

De adviescommissie van het verstrekkende fonds beoordeelt de ingediende aanvragen op grond van de volgende criteria:

 • Artistieke visie, missie en profiel
 • Artistieke kwaliteit (onderscheidendheid) en omvang activiteiten
 • Publieksbereik en regionale inbedding
 • Kwaliteit organisatie en professionaliteit bedrijfsvoering

Restricties

Subsidie wordt in ieder geval geweigerd, indien:

 • Aan de aanvrager een subsidie is of wordt verleend op grond van de Regeling op het specifiek cultuurbeleid
 • Aan de aanvrager een meerjarige subsidie is toegekend op grond van de Regeling vierjarige subsidies Nederlands Letterenfonds 2021–2024
 • De kosten van de activiteiten waarvoor op grond van deze regeling subsidie wordt aangevraagd, door een andere subsidie worden gedekt
 • De aanvrager in de peiljaren 2019 respectievelijk 2021 geen of voor minder dan € 20.000 jaarlijks aan subsidie heeft ontvangen voor literaire activiteiten, literatuur-educatie of talentontwikkeling van het verstrekkende fonds
 • Aanvrager niet gedurende ten minste de twee aan de subsidieperiode voorafgaande kalenderjaren gelijksoortige activiteiten heeft uitgevoerd als waarvoor hij subsidie aanvraagt
 • Voor zover de aanvrager in de aanvraag niet verklaart dat hij de Fair Practice Code, Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie onderschrijft en dat hij aansluit bij bestaande afspraken over honorering en de sociale dialoog tussen werkgevers-opdrachtgevers en werknemers-opdrachtnemers

Het verstrekkende fonds kan subsidie weigeren:

 • Als de aanvrager geen rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid is
 • Als de aanvrager een algemene onderwijsinstelling is, zich voornamelijk bezighoudt met wetenschap, een organisatie is met winstoogmerk of als kerntaak een bibliotheekvoorziening verzorgt
 • Als de totale baten van de aanvrager minder dan een nader door het Letterenfonds te publiceren omvang hadden. Met betrekking tot een aanvraag voor de subsidieperiode vanaf 2021 betreft het de totale baten in peiljaar 2019 en met betrekking tot een aanvraag voor de subsidieperiode vanaf 2023 gaat het om de totale baten in peiljaar 2021
 • Als de aanvrager in de voorgaande twee jaar niet heeft voldaan aan één of meer aan een subsidie verbonden voorwaarden of verplichtingen, waaronder in elk geval ook vallen het juist en tijdig afronden van de gesubsidieerde activiteiten, het tijdig melden van relevante veranderingen in de uitvoering en het juist en tijdig verantwoorden van de activiteiten
 • Als de aanvraag onvoldoende concreet is met betrekking tot de uit te voeren activiteiten
 • Als de aanvrager niet aan het bepaalde in deze regeling voldoet

Subsidie

Het fonds verstrekt drie subsidies van jaarlijks € 60.000,– aan de aanvragers wier aanvragen het hoogst in de rangorde zijn geplaatst.
Van deze drie subsidies kan aan één aanvrager € 15.000 extra subsidie verleend worden indien de aanvrager sterk regionaal is ingebed in de regio, blijkend uit een aanzienlijke en structurele subsidie van andere overheden in de twee jaar voorafgaand aan de subsidieperiode en waaraan structurele subsidie is toegezegd door andere overheden voor de subsidieperiode waarvoor wordt aangevraagd.

De aanvragers van de overige gehonoreerde aanvragen krijgen een subsidie van jaarlijks € 50.000,– toegekend.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).