Prijs voor onderzoek en toepassingen op het gebied van voedselinnovatie, voedingsgezondheid en/of voedselzekerheid

Fondsen, Prijzen
Prijs voor internationaal erkende wetenschappers en gemeenschapsactivisten voor uitmuntendheid in voedselinnovatie en de impact hiervan op de gemeenschap, bijvoorbeeld in achtergestelde gemeenschappen. Met de prijs wil de organisator mensen inspireren om gedurfde stappen te zetten in de richting van verandering op het gebied van o.a. voeding en gezondheid, mede in achtergestelde gebieden. Wetenschappelijke uitmuntendheid en betrokkenheid van de gemeenschap zijn noodzakelijk om de uitdagingen te overwinnen waarmee onze wereld zal worden geconfronteerd bij het voeden van meer dan 9 miljard mensen. De eerste prijs is een erkenning voor een onderzoeker, of een groep van onderzoekers, met een uitmuntende kennis op het gebied van voedselproductie, -verwerking, -distributie, -consumptie, -veiligheid en/of -voeding, met een aanzienlijke positieve impact op de samenleving. Hierbij kan het o.a. gaan om voedingswetenschap, de genetica van gewassen of vee, de agro-ecologie, het beheer van plagen, het beheer van de toeleveringsketen, de gezondheid van de bodem, de menselijke voeding, de verwerking van levensmiddelen, de verpakking van levensmiddelen of de voedselveiligheid. De tweede prijs is een erkenning voor een individu, of een groep van individuen, die heeft bijgedragen aan een betere voedingsgezondheid en/of voedselzekerheid, met een focus op het versterken van achtergestelde gemeenschappen. Er worden jaarlijks twee prijzen, van minstens 100.000 dollar per stuk, uitgereikt. Academische instellingen, overheidseenheden of private / publieke organisaties wereldwijd kunnen een voordracht indienen voor de prijzen. 

Toepassing

Internationale prijs erkent wereldwijde uitmuntendheid op het brede gebied van voedselinnovatie en -gemeenschap impact.

In 2021 worden twee prijzen uitgereikt: 

Eén prijs is een erkenning voor een onderzoeker, of een groep onderzoekers, die een goed begrip heeft van voedsel productie, verwerking, distributie, consumptie, veiligheid en/of menselijke voeding, met een significant positief effect en invloed op de samenleving. 
Waarschijnlijke thema's zijn: voedselwetenschap, de milieu-impact van de landbouw, gewas of veeteeltgenetica, agro-ecologie, bodemgezondheid, voedseldiergezondheid en -productie, ongediertebestrijding, bevoorrading ketenbeheer, voedselverwerking, voedselverpakking, voedselveiligheid, voedselconsumptie, menselijke voeding, voedsel detailhandel/marketing.

De andere prijs is een erkenning voor een individu, of een groep van individuen, die heeft bijgedragen aan het verbeteren van voedingsgezondheid en/of voedselzekerheid, met de nadruk op het versterken van achtergestelde gemeenschappen. Waarschijnlijk e thema's zijn onder andere: voedselsoevereiniteit, voedselproductie, voedseldistributie/-toegang, voedselonzekerheid, gemeenschapsontwikkeling en bestuur, huishoudelijke voeding, stedelijke armoede, Aboriginal voedselzekerheid, niet-traditionele voedselsystemen, sociaal-economisch beleid, empowerment van onderbedeelde gemeenschappen, voedsel- en voedingseducatie. 

Doelgroep

 • Burgers van elk land komen in aanmerking voor nominatie, zonder beperkingen op het gebied van geslacht, ras, godsdienst, geloofsovertuiging of residentie
 • Nominaties kunnen afkomstig zijn van particuliere bedrijven, academische instellingen, overheidseenheden, liefdadigheidsinstellingen, stichtingen, en organisaties zonder winstoogmerk
 • In het geval van meerdere nominaties van een enkele organisatie zal alleen de nominatie met de laatste datum wordt geaccepteerd.

Voorwaarden

 • Het individu of de groep die wordt voorgedragen heeft een uitzonderlijk belangrijke en gedocumenteerde bijdrage geleverd aan de wetenschappelijke kennis over voedselproductie, -distributie en -verkoop
 • Uit het nominatieaanmelding moet duidelijk blijken hoe het individu of de groep die wordt voorgedragen een kritische leiderschapsrol heeft gespeeld bij het bereiken van de bovengenoemde bijdragen
 • De genomineerden moeten de prijsuitreiking en bijkomende evenementen kunnen bijwonen

Prijzen

 • Elk van de twee prijzen zal $125.000 CAD waard zijn, bestaande uit een contant geldprijs van $100.000  voor persoonlijk gebruik van de ontvangers en tot $25.000 per onderscheiding voor reizen en accommodatie van de ontvangers
 • Er zal ook een prijscitaat en een herdenkingsitem worden uitgereikt
 • Van de ontvangers wordt verwacht dat zij deelnemen aan een programma van evenementen, in het bijzonder kunnen de ontvangers van de prijs worden gevraagd om de volgende Arrell Food Summit bij te wonen
 • Gezien de huidige wereldwijde pandemie zal de definitieve bepaling van de reis- en verblijfscomponent van de prijs in de loop van het kalenderjaar 2021 plaatsvinden

Aanmelden

Elke organisatie kan één aanvraag indienen voor elke prijs. Nominaties zijn strikt vertrouwelijk en de identiteit van de genomineerden, de nominerende organisaties en de genomineerden zijn strikt vertrouwelijk.

Alle documenten moeten voor 28 februari 2021 in Adobe (.pdf) formaat worden ingediend bij afiawards@uoguelph.ca. Alle inzendingen ontvangen een ontvangstbevestiging.

De nominatie moet duidelijk aantonen hoe het individu of de groep die wordt voorgedragen een kritische leiderschapsrol heeft gespeeld in het bereiken van de resultaten, en moet het volgende omvatten: 

 • Informatie over de nominatie (voorgestelde lengte - tot één pagina):
  • Naam (namen) van de genomineerde, huidige functie, postadres, e-mailadres en telefoonnummer
  • Voor welke prijs ("research" of "community") ze genomineerd worden
  • De naam en contactgegevens van de organisatie die de nominatie indient
  • Een goedkeuring door een hooggeplaatste medewerker (voorzitter, vice-voorzitter, algemeen directeur, hoofd van de organisatie, uitvoerder, voorzitter, decaan) van de nominerende organisatie, die de juistheid van de informatie verifieert
  • Het onderschrijven van de genomineerde(n) als de enige nominatie van de organisatie
 • Nominatieverklaring (voorgestelde lengte 3-5 pagina's):
  • Beschrijving van de prestaties van de genomineerde op het gebied van de voedingswetenschap of voor bijdragen op gemeenschapsniveau
  • Beschrijving van het effect van de bijdrage van de genomineerde
  • Kruisverwijzing naar de steunbrieven en aanvullende documenten zoals beschreven in de volgende twee punten.
 • Steunbrieven van maximaal 3 personen en/of organisaties die het werk van de genomineerde kennen, maar die niet direct verband houden met het werk of de organisatie van de genomineerde (voorgestelde lengte tot 4 pagina's)
 • Aanvullende documenten die zouden kunnen bestaan uit: artikelen die de bijdragen van de genomineerde beschrijven en/of de
  impact van haar/zijn werk; andere prijzen en erkenningen; publicaties van of over de genomineerde die
  rechtstreeks verband houden met hun bijdrage (voorgestelde lengte tot 5 pagina's).