Slopen, revitaliseren of transformeren van vastgoed

Subsidies
Subsidie om de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit van gebieden te verbeteren door verpauperde vastgoedlocaties of gestagneerde vastgoed- en gebiedsontwikkelingen aan te pakken. De subsidie kan worden verstrekt voor het geheel of gedeeltelijk slopen van gebouwen in een verpauperde situatie, het revitaliseren of transformeren van vastgoed, het herinrichten van openbare ruimte of een combinatie van deze activiteiten. De aard van de subsidiabele activiteiten is bepalend voor de maximale hoogte van de subsidie, maar bedraagt tot € 150.000 per aanvraag. De subsidie kan gedurende de aanvraagperiode worden verstrekt aan eenieder en kan online worden aangevraagd.

Toepassing

De subsidie heeft tot doel de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit van gebieden te verbeteren door de aanpak van verpauperde vastgoedlocaties of gestagneerde vastgoed- en gebiedsontwikkelingen.

Deze situaties zijn onder andere het gevolg van een dalende en/of veranderende samenstelling van bevolking en huishoudens, alsook het achterwege blijven van economische ontwikkeling. Vastgoedontwikkeling vormt in dergelijke situaties een belangrijke impuls voor verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid, omdat het de negatieve impact op de desbetreffende buurt, wijk of dorp wegneemt.

Subsidie kan worden verstrekt voor:

 • Het geheel of gedeeltelijk slopen van gebouwen in een verpauperde situatie
 • Het revitaliseren of transformeren van vastgoed als onderdeel van een ontwikkelingsproces op buurt- of wijkniveau
 • Het herinrichten van openbare ruimte hetgeen volgt uit de vastgoedontwikkeling en de ruimtelijke kwaliteit die in de eindsituatie wordt nagestreefd
 • Een combinatie van bovenstaande drie activiteiten.

Werkgebied

Provincie Drenthe.

Doelgroep

Subsidie kan worden verstrekt aan eenieder.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moeten minimaal 70 punten worden behaald op de volgende criteria (zie tabel onder):

 • Het project leidt tot verbetering van de ruimtelijke kwaliteit (tegengaan verpaupering, versterking ruimtelijke samenhang, versterking kwaliteitsbeeld, zinvolle nieuwe bestemming van ruimte, toekomstbestendige oplossing), minimale score 25 punten en maximale score 40 punten
 • Het project leidt tot een verbetering van de leefbaarheid (bevorderen welzijn, gezondheid en sociale samenhang), minimale score 10 punten en maximale score 20 punten
 • Het project heeft een impulseffect (het project zorgt voor een ruimtelijk ontwikkelperspectief van een groter gebied), minimale score 10 punten en maximale score 20 punten
 • Het project bevordert circulair bouwen, maximale score 10 punten
 • Het project biedt bij realisatie ruimte voor praktijkopleidingsplaatsen voor leerlingen in de bouw, installatie en infra door het inschakelen van erkende leerbedrijven, bij voorkeur met een vestiging in Drenthe of Noordoost Nederland, maximale score 10 punten.

 

Zie ook de bijlage, pagina 7, voor een uitgebreide toelichting.

Restricties

Een subsidie wordt geweigerd indien:

 • De aanvrager niet de middelen (juridisch, financieel) heeft om het project binnen de uitvoeringstermijn te realiseren
 • De te verstrekken subsidie minder zou bedragen dan € 5.000 voor sloopactiviteiten of
 • Minder dan € 25.000,-- voor de overige activiteiten
 • De locatie waarop de aanvraag betrekking heeft onderdeel is van een bedrijventerrein en niet grenst aan een woon- of winkelgebied
 • Het alleen lichtere maatregelen/ingrepen betreft die te typeren zijn als facelift of cosmetische aanpassingen van bebouwing en omgeving
 • De aanvrager verkregen subsidies (beschikkingsdatum vanaf 1 januari 2014) als onderdeel van eigen vereiste cofinanciering opvoert
 • De aanvrager gebruik maakt van de Ruimte voor ruimte-regeling.

Subsidie

De aard van de subsidiabele activiteiten is bepalend voor de maximale hoogte van de subsidie.

 • Geheel of gedeeltelijk slopen van gebouwen in een verpauperde situatie:
  Maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 25.000 per aanvraag.
 • Revitaliseren of transformeren van vastgoed als onderdeel van een ontwikkelingsproces op buurt- of wijkniveau, het herinrichten van openbare ruimte hetgeen volgt uit de vastgoedontwikkeling en de ruimtelijke kwaliteit die in de eindsituatie wordt nagestreefd of een combinatie van bovengenoemde activiteiten:
  Maximaal 
  20% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 150.000 per aanvraag.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

Meesturen

 • A. Het activiteitenplan met daarin ten minste aangegeven:
  • De gegevens over de vigerende bestemming
  • Het bestaande gebruik
  • De voorgenomen ingrepen (met bijbehorende planning)
  • Indien van toepassing: de beoogde nieuwe functionele bestemming(en)
 • B. een solide en duidelijke projectbegroting die blijkt geeft van een tekort en inzicht geeft in waarom subsidie noodzakelijk is
 • C. Een dekkingsplan
 • D. De wijze waarop de activiteiten voldoen aan de toetsingscriteria, te weten impulseffect, impact leefbaarheid, verbetering ruimtelijke kwaliteit en (eventueel) circulaire bouwaanpak en (eventuele) inzet van erkende leerbedrijven
 • E. Een verklaring van de gemeente dat het project planologisch obstakelvrij is of, als dat nog niet het geval is, dat de gemeente haar medewerking zal verlenen aan het planologisch obstakelvrij maken van het project met een tijdsindicatie wanneer het obstakelvrij kan zijn
 • F. Een schriftelijke overeenkomst, waaruit blijkt dat de (eind)gebruiker(s), het vastgoed gaat of gaan gebruiken overeenkomstig de beoogde bestemming
 • G. Een document, waaruit blijkt dat het object vrij is, dan wel eenvoudig vrij te maken is van zakelijke rechten en privaatrechtelijke afspraken die een belemmering kunnen vormen voor het beoogde gebruik.

Indien de subsidiabele activiteit alleen sloop betreft zijn de artikelen E tot en met G niet van toepassing.

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand