Subsidie aanbieders culturele activiteiten

Subsidies
Subsidie voor organisatoren van culturele activiteiten om culturele activiteiten te programmeren, ondanks mogelijke extra kosten en verminderde publieksinkomsten door of vanwege de beperkende maatregelen van de overheid in verband met het coronavirus (COVID-19). De subsidie kan worden aangevraagd door organisatoren die in 2022 minstens zes culturele activiteiten programmeren en financieel eindverantwoordelijk zijn voor de betreffende programmering(en). De subsidie bedraagt maximaal 100% van het exploitatietekort, met een minimum van € 750 en een maximum van € 25.000 per aanvrager. Je kunt de subsidie aanvragen via een aanvraagformulier, gedurende de aanvraagperiode, en dit vervolgens naar de verstrekker opsturen.

Toepassing

Subsidie om organisatoren te stimuleren om culturele activiteiten te programmeren, ondanks mogelijke extra kosten en verminderde publieksinkomsten door of vanwege de beperkende maatregelen van de overheid in verband met het coronavirus (COVID-19).

De subsidie kan worden verstrekt voor het exploitatietekort als gevolg van de beperkende maatregelen van de overheid in verband met het coronavirus.

Doelgroep

De subsidie kan worden aangevraagd door organisatoren die in 2022 minstens zes culturele activiteiten programmeren en financieel eindverantwoordelijk zijn voor de betreffende programmering(en).

Werkgebied

Provincie Friesland.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet worden voldaan aan de volgende toetsingscriteria:

 • De aanvraag is ontvangen voor de start van de betreffende culturele activiteit ten behoeve waarvan subsidie wordt gevraagd
 • De organisator heeft ten behoeve van de betreffende culturele activiteit(en) een aantoonbaar verwacht exploitatietekort als gevolg van de beperkende maatregelen van de overheid in verband met het coronavirus
 • Bovengenoemde exploitatietekort is of wordt niet reeds op andere wijze gedekt
 • Uit de toelichting  m.b.t. de meet te sturen begroting blijkt dat de aanvrager al het redelijkerwijs mogelijke heeft gedaan of nagelaten om het exploitatietekort te beperken
 • Tijdens de betreffende culturele activiteit(en) wordt voldoende rekening gehouden met eventuele van overheidswege geldende maatrelen in verband met het coronavirus
 • De organisator betaalt de uitvoerder van de betreffende culturele activiteit(en) een redelijke en rechtvaardige vergoeding

Toetsingscriteria
Om voor subsidie in aanmerking te komen moet worden voldaan aan de volgende toetsingscriteria:

 • De aanvraag is ontvangen voor de start van de betreffende culturele activiteit ten behoeve waarvan subsidie wordt gevraagd
 • De organisator heeft ten behoeve van de betreffende culturele activiteit(en) een aantoonbaar verwacht exploitatietekort als gevolg van de beperkende maatregelen van de overheid in verband met het coronavirus
 • Het exploitatietekort is of wordt niet reeds op andere wijze gedekt
 • Uit de toelichting op de begroting, zoals meegestuurd, blijkt dat de aanvrager al het redelijkerwijs mogelijke heeft gedaan of nagelaten om het exploitatietekort te beperken
 • Tijdens de betreffende culturele activiteit(en) wordt voldoende rekening gehouden met eventuele van overheidswege geldende maatrelen in verband met het coronavirus
 • De organisator betaalt de uitvoerder van de betreffende culturele activiteit(en) een redelijke en rechtvaardige vergoeding

Restricties

De subsidie zal worden geweigerd indien:

 • De subsidiabele activiteit niet in overeenstemming is met het doel van deze regeling
 • De aanvrager niet valt binnen de doelgroep van deze regeling
 • De aanvraag is ontvangen buiten het aanvraagtijdvak
 • Niet wordt voldaan aan de bovengenoemde toetsingscriteria
 • Aan de aanvrager voor dezelfde activiteit door het college reeds eerder subsidie is verstrekt, al dan niet op grond van deze subsidieregeling
 • De te verstrekken subsidie minder bedraagt dan € 750;

Subsidie

De subsidie bedraagt maximaal 100% van het exploitatietekort, met een minimum van € 750 en een maximum van € 25.000 per aanvrager.

Aanvragen

Via een aanvraagformulier, en dit vervolgens gedurende de aanvraagperiode per post naar de verstrekker opsturen.

Let op
Aanvragen moeten voorafgaand aan de start van de betreffende culturele activiteit zijn ontvangen.

Meesturen

 • Een gespecificeerde begroting waarin de programmeringskosten, de te verwachten opbrengsten en het verwachte exploitatietekort per culturele activiteit zijn opgenomen
 • Een toelichting op de begroting, waaruit blijkt welk deel van het verwachte exploitatietekort is toe te schrijven aan de van overheidswege geldende maatrelen in verband met het coronavirus, alsook welke maatregelen de aanvrager heeft ondernomen om het exploitatietekort te beperken
 • Uit de aanvraag moet blijken dat, en op welke wijze, de organisator rekening houdt met eventuele van overheidswege geldende maatrelen in verband met het coronavirus
 • Per aanvrager wordt slechts eenmaal subsidie verstrekt op grond van deze regeling.