Subsidie aanleg natuurvriendelijke oevers

Subsidies
Subsidie voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers, ter verbetering van de waterkwaliteit, de ecologie en de vergroening van de woonomgeving. De maximale bijdrage voor een natuurvriendelijke oever inclusief het aanbrengen dan wel verwijderen van een (onderwater) beschoeiing of een vooroever is € 175 per meter. De maximale bijdrage voor andere natuurvriendelijke oevers is € 100 per meter. 

Toepassing

De subsidieverstrekker kan subsidie verlenen voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers, ter verbetering van de waterkwaliteit, de ecologie en de vergroening van de woonomgeving binnen het beheersgebied van de verstrekker.

Onder natuurvriendelijke oevers verstaan we in dit geval een geleidelijk oplopende of een ondiepe zone langs de slootkant waar inheemse gebiedseigen oeverplanten groeien die met hun voeten in het water staan. Het droge deel van de oever wordt voor de toepassing van deze regeling niet tot de natuurvriendelijke oever gerekend.

In de bijlage kun je een exacte specificatie lezen.

Er kan subsidie worden aangevraagd voor:

 • Projecten of activiteiten waarbij een natuurvriendelijke oever wordt aangelegd en een bestaande beschoeiing wordt verwijderd of onder de waterbodem wordt gedrukt, zodat een geleidelijke overgang van land naar water wordt gecreëerd, zonder obstakels voor fauna
 • Projecten of activiteiten waarbij een steile oever wordt omgevormd tot een natuurvriendelijke oever met een plasberm of een oever met een flauw talud (1:3 of flauwer) eventueel beschermd tegen afslag door een vooroever (die aan de gestelde eisen voldoet)
 • Projecten of activiteiten waarbij een plasberm of een flauw talud wordt aangelegd in een watergang die breder is dan 6 meter met ecokleurenkoers groen of oranje.

Doelgroep

Een subsidie kan worden aangevraagd door een privaatrechtelijke rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid of een natuurlijke persoon.
Publiekrechtelijke rechtspersonen komen niet in aanmerking voor subsidie.

Werkgebied

Provincie Zuid Holland (werkgebied Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard)

Voorwaarden

 • Zie boven
 • Aanvrager draagt zelf tenminste 10% van de projectkosten bij

Alle aanvragen voor subsidie als bedoeld in deze regeling worden beoordeeld op de volgende aspecten:

 • Locatie: de aan te leggen oever moet een merkbaar effect hebben op het watersysteem
 • Ruimte voor natuurvriendelijk onderhoud van de oever
 • Het ontwerp en de uitvoering van de oever is gericht op een verbetering van de ecologie en groene beleving van de oever
 • De aanleg van de oever creëert extra waterberging en of is duurzaam gericht op het voorkomen van oeverafkalving
 • De aanleg van de oever is kosteneffectief

Restricties

Subsidie wordt geweigerd indien:

 • De aan te leggen natuurvriendelijke oever minder dan 50 meter lang is en het natte deel van de oever smaller is dan 1 meter
 • De natuurvriendelijke oever niet voldoet aan de Algemene regel “Het aanleggen van natuurvriendelijke oevers langs oppervlaktewaterlichamen” of niet in aanmerking komt voor een watervergunning
 • De oever binnen 50 meter van een riool overstort ligt
 • De oever te schaduwrijk is
 • De hellingshoek van een flauwe oever steiler is dan 1:3
 • De aanleg van een plasberm niet voldoet aan de voorwaarde van minimaal 20 en maximaal 50 cm diepte
 • Een vooroeverconstructie niet voldoet aan de voorwaarde dat er in de vooroever om de 50 meter een opening van minimaal 1 meter breed en 30 cm diep aanwezig moet zijn. De vooroeverconstructie niet aan beide zijden open is en meer dan 10 cm boven het zomerpeil uitkomt
 • Aanvrager niet akkoord gaat met het aanbrengen van een muskusrattenvangvoorziening op plaatsen waar muskusratten schade veroorzaken
 • Er al andere afspraken zijn over medefinanciering door het hoogheemraadschap. Of bij een project waarin sprake is van een ruimtelijke ontwikkeling.
 • De natuurvriendelijke oever al gerealiseerd is

Subsidie

De maximale bijdrage voor een natuurvriendelijke oever inclusief het aanbrengen dan wel verwijderen van een (onderwater) beschoeiing of een vooroever is € 175 per meter.
De maximale bijdrage voor andere natuurvriendelijke oevers is € 100 per meter.
De hoogte van de bijdrage is maximaal 90% van de subsidiabele kosten.

De kosten die voor vergoeding in aanmerking komen, zijn:

 • Voorbereidingskosten die noodzakelijk zijn ten behoeve van het indienen van de aanvraag
 • Kosten voor:
  • Het verwijderen van bestaande beschoeiing
  • Het aanbrengen van onderwaterbeschoeiing en/of oeverbeschermingsmateriaal
  • Grondverzet
  • Herprofilering
  • Het inzaaien en/of aanplanten
  • Het plaatsen van een afrastering tegen inlopen van vee en/of een vee drenkplaats

Aanvragen

Online, via een aanvraagformulier op de website van de verstrekker (zie links).

Meesturen

 • Kaart van de locatie (schaal 1:500 of 1:1000)
 • Foto(‘s) van de huidige situatie van de locatie
 • Schetsontwerp met dwarsprofiel(en) met zowel de huidige als de toekomstige situatie in één tekening
 • Volledig ingevuld aanvraagformulier
 • Een gespecificeerde kostenraming/begroting of offerte