Subsidie aanpassing aan het actuele of verwachte klimaat en de effecten daarvan

Subsidies
Subsidie voor onderzoekskosten die noodzakelijk zijn om te komen tot een uitvoeringsproject klimaatadaptatie. Onder klimaatadaptie verstaan we het proces waarbij de samenleving zich aanpast aan het actuele of verwachte klimaat en de effecten daarvan, om de schade die gepaard kan gaan met klimaatverandering te beperken en de kansen die de klimaatverandering biedt te benutten. De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 10.000,-.

Toepassing

Subsidie voor het verrichten van onderzoek ten behoeve van een aanvraag om subsidie voor een fysiek uitvoeringsproject in het kader van klimaatadaptatie.
Onder klimaatadaptie verstaan we in dit geval het proces waarbij de samenleving zich aanpast aan het actuele of verwachte klimaat en de effecten daarvan, om de schade die gepaard kan gaan met klimaatverandering te beperken en de kansen die de klimaatverandering biedt te benutten.

Doelgroep

Noord-Hollandse gemeenten.

Voorwaarden

 • De subsidie wordt verstrekt indien de aanvraag is afgestemd binnen de werkregio en aantoonbaar is bevestigd dat de andere gemeenten binnen de werkregio bekend zijn met de aanvraag. Dit niet van toepassing indien de werkregio uit één gemeente bestaat.

Restricties

De subsidie wordt geweigerd indien:

 • De aanvraag buiten de aanvraagperiode is
 • De aanvraag niet is afgestemd binnen de werkregio en niet aantoonbaar is bevestigd dat de andere gemeenten binnen de werkregio bekend zijn met de aanvraag
 • De activiteit financieel niet haalbaar is
 • De uitvoering van de activiteit is gestart voordat de aanvraag is ontvangen
 • De aanvrager reeds een aanvraag op grond van deze regeling heeft ingediend.

Subsidie

De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 10.000
Er worden geen subsidies vertrekt van minder dan € 5.000.

Er wordt subsidie verstrekt voor onderzoekskosten die noodzakelijk zijn om te komen tot een uitvoeringsproject klimaatadaptatie.

Subsidie wordt niet verstrekt voor:

 • Apparaatskosten van de aanvrager
 • Facilitaire kosten
 • Communicatiekosten

Aanvragen

Meesturen

 • Begroting van de kosten van de activiteit
 • Financieringsplan van de kosten van de activiteit
 • Beschrijving van de verwachte bijdrage van het onderzoek aan een fysiek uitvoeringsproject