Subsidie aanvullend programma voorschoolse educatie

Subsidies
Subsidie voor kindercentra voor het opzetten van een inhaal- en ondersteuningsprogramma voor voorschoolse educatie. Het subsidiebedrag bestaat uit een vast bedrag van € 500 per instelling voor de coördinatie van het inhaal- en ondersteuningsprogramma en een variabel bedrag voor de uitvoering, dat wordt berekend door het aantal ve-peuters dat naar verwachting zal deelnemen aan het inhaal- en ondersteuningsprogramma  te vermenigvuldigen met € 12,00 voor elk klokuur per week

Subsidie voor het opzetten van een inhaal- en ondersteuningsprogramma voorschoolse eductie voor minimaal vijf peuters die tijdens de sluiting van de instelling door COVID-19 een indicatie voor voorschoolse educatie hadden en nog niet zijn toegelaten tot het basisonderwijs.

Een inhaal- en ondersteuningsprogramma voorschoolse eductaie is een aanbod waar peuters minimaal 2 weken en maximaal 5 weken gebruik van maken, aanvullend op maar buiten het reguliere programma en buiten de reguliere weken van voorschoolse educatie.
Het doel is hierbij om de peuters extra ondersteuning te bieden voor 10 tot 16 uur per week vanwege achterstanden veroorzaakt door de sluiting van instellingen vanwege COVID-19.

Doelgroep

Aanbieders van voorschoolse educatie, kindercentra als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet kinderopvang.

Restricties

Er wordt geen subsidie verstrekt voor activiteiten waarvoor de instelling al vanuit het Rijk of een gemeente bekostiging ontvangt.

Subsidie

Het subsidiebedrag bestaat uit een vast bedrag van € 500 per instelling voor de coördinatie van het inhaal- en ondersteuningsprogramma en een variabel bedrag voor de uitvoering, dat wordt berekend door het aantal ve-peuters dat naar verwachting zal deelnemen aan het inhaal- en ondersteuningsprogramma  te vermenigvuldigen met € 12,00 voor elk klokuur per week.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

Let op
Deze subsidie kent een zéér korte aanvraagperiode.

Meesturen

 • Een vermelding van de instelling, inclusief LRK-nummer, waarvoor subsidie voor het inhaal- en ondersteuningsprogramma ve wordt aangevraagd
 • Een prognose van het aantal ve-peuters dat naar verwachting zal deelnemen aan het inhaal- en ondersteuningsprogramma ve
 • Het aantal klokuren per week dat het inhaal- en ondersteuningsprogramma ve omvat
 • Het aantal weken per ve-peuter waarin het inhaal- en ondersteuningsprogramma ve zal worden aangeboden
 • Een verklaring dat:
  • De geprognosticeerde peuters ve-peuters zijn
  • Het inhaal- en ondersteuningsprogramma ve aanvullend op, maar buiten het programma en buiten de reguliere weken van voorschoolse educatie wordt aangeboden
  • Geen subsidie wordt aangevraagd voor activiteiten waarvoor de instelling reeds vanuit het Rijk of een gemeente wordt gefinancierd
  • De gemeente waar de instelling is gevestigd op de hoogte is van het doen van deze aanvraag

Relevante links