Subsidie amateurkunstverenigingen i.v.m. COVID-19 maatregelen

Subsidies
Subsidie voor amateurkunstverenigingen voor het treffen van maatregelen om te voldoen aan de anderhalve-meter-maatregelen, zodat op een verantwoorde wijze culturele activiteiten kunnen worden uitgevoerd. Per amateurkunstvereniging kan maximaal één aanvraag worden ingediend. De subsidie kan online worden aangevraagd. De subsidie bedraagt maximaal € 2500 en kan online worden aangevraagd.

Toepassing

De subsidie heeft tot doel amateurkunstverenigingen in onderstaande werkgebied te ondersteunen bij het treffen van maatregelen om te voldoen aan de anderhalve-meter-maatregelen zoals die door de overheid zijn afgekondigd, zodat zij op een verantwoorde wijze hun activiteiten kunnen uitvoeren en hun leden en publiek kunnen ontvangen.

Werkgebied

Provincie Flevoland.

Voorwaarden

Aanvragen worden aan de hand van de volgende criteria getoetst:

 • De activiteiten zijn financieel en praktisch uitvoerbaar gezien de COVID-19 beperkingen en richtlijnen, zoals vermeld op de website van de Rijksoverheid
 • De kosten zijn of worden gemaakt op of na 1 januari 2021 en uiterlijk 31 december 2021
 • De aanvraag past binnen de reikwijdte van deze regeling

Restricties

Een subsidie wordt geweigerd indien:

 • De activiteiten financieel en praktisch niet uitvoerbaar zijn gezien de beperkingen door COVID-19 en/of ten tijde van de aanvraag niet voldoen aan de geldende richtlijnen
 • De kosten zijn gemaakt op of na 1 januari 2021 en uiterlijk 31 december 2021
 • Aan de amateurkunstvereniging reeds subsidie is verstrekt op basis van deze nadere regels
 • De amateurkunstvereniging op basis van een andere subsidieregeling van de provincie Flevoland voor subsidie voor de betreffende kosten in aanmerking kan komen
 • Het subsidieplafond is bereikt
 • De aanvraag niet past binnen de reikwijdte van deze regeling.

Subsidie

De hoogte van de subsidie bedraagt minimaal € 500,00 en maximaal € 2.500.
Het subsidieplafond bedraagt € 30.000,00.

Subsidiabele kosten

De subsidie kan worden verstrekt voor:

 • Materiaalkosten 
 • Kosten in verband met het huren van een alternatieve c.q. grotere (oefen)ruimte die nodig zijn om te voldoen aan de noodzakelijke aanpassingen vanwege de door het Rijk en RIVM vastgestelde COVID-19 richtlijnen en voor activiteiten die binnen het werkgebied worden uitgevoerd
 • Kosten van werkzaamheden door derden voor de uitvoering van de noodzakelijke aanpassingen vanwege COVID-19

Alleen de redelijkerwijs noodzakelijk gemaakte of te maken kosten als gevolg van de aanpassingen vanwege COVID-19 zijn subsidiabel.

Niet subsidiabele kosten

 • Werkzaamheden of andere kosten, die door het bestuur, medewerkers in dienst van de amateurkunstvereniging of vrijwilligers worden uitgevoerd voor de noodzakelijke aanpassingen vanwege COVID-19
 • De aan de subsidie-aanvrager in rekening gebrachte BTW die door hem kan worden teruggevorderd of op enigerlei wijze aan hem kan worden terugbetaald of gecompenseerd zijn niet subsidiabel
 • Kosten die worden doorbelast vanuit een andere instelling/onderneming, waarbij uit de gegevens van de KvK blijkt dat deze wordt bestuurd door één of meer dezelfde bestuursleden.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

Meesturen

 • Kopie van de statuten
 • Een door beide partijen getekende offerte of opdrachtbevestiging van de investering en/of aanpassing indien de kosten nog niet zijn gemaakt of betaalbewijzen indien de kosten al wel zijn gemaakt
 • Een kopie van een bankafschrift met daarop de tenaamstelling van de aanvrager
 • Een machtigingsformulier indien gebruik wordt gemaakt van een intermediair.

Relevante links