Subsidie arbeidsmarkt

Subsidies
Subsidie gericht op het stimuleren van activiteiten in de provincie Utrecht ter verbetering van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt voor jongeren. In het programma of project werken tenminste één onderwijsinstelling en één werkgever of hun vertegenwoordigers samen.

Toepassing

Subsidie voor activiteiten die gericht zijn op het stimuleren van activiteiten in de provincie Utrecht ter verbetering van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt voor jongeren.

De subsidie kan worden verstrekt voor o.a. onderstaande activiteiten:

 • Stimuleren samenwerking bedrijfsleven, onderwijs en overheid
 • Stimuleren talentontwikkeling met aandacht voor arbeidsmarktperspectief en leven lang ontwikkelen

Subsidie kan verstrekt worden voor een project of programma dat op een doelmatige wijze bijdraagt aan:

 • Het aantoonbaar verbeteren van de samenwerking tussen onderwijsinstellingen en bedrijfsleven en overheid, gericht op het verkleinen van de tekorten op de arbeidsmarkt dan wel op de duurzame inzetbaarheid van jongeren op de arbeidsmarkt
 • Het duurzaam en wezenlijk vergroten van het aantal stageplaatsen of leerwerkplekken voor (v)mbo-ers in tekortsectoren
 • Het stimuleren van werving en behoud van vakbekwame jongeren in tekortsectoren
 • Het stimuleren van activiteiten ten behoeve van leven lang ontwikkelen van vaardigheden en competenties die het aanpassingsvermogen en de duurzame inzetbaarheid van jongeren
 • vergroten
 • Het stimuleren van studiekeuzes met een goed arbeidsmarktperspectief
 • Het aanjagen van activiteiten vanuit het Nationaal Techniekpact 2020 gericht op kiezen, leren en werken in de techniek

Voorwaarden

 • Je project moet aansluiten bij bovenstaande activiteiten
 • In het programma of project werken tenminste één onderwijsinstelling en één werkgever of hun vertegenwoordigers samen
 • Minstens één projectpartner is gevestigd in de provincie Utrecht

Restricties

 • Geen subsidie voor samenwerkingsverbanden en platforms in de triple helix die zich richten op arbeidsmarkt- en onderwijsontwikkelingen op het gebied van technologie
 • Subsidie wordt geweigerd indien ten behoeve van dezelfde activiteit reeds subsidie is verstrekt op grond van een andere provinciale regeling
 • Subsidie kan worden geweigerd indien:
  • De activiteit naar het oordeel van het college niet of onvoldoende bijdraagt aan de (be- leids)doelen zoals geformuleerd in het beleidsplan
  • Er onvoldoende vertrouwen is in de technische/ economische haalbaarheid van de activiteiten
  • Er onvoldoende vertrouwen bestaat dat de betrokkenen de capaciteiten hebben om de activiteiten naar behoren uit te voeren.

Subsidie

De hoogte van de subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten die aan het project zijn verbonden tot een maximum van € 30.000.

Aanvragen

Via een aanvraagformulier (zie bijlagen).
De aanvragen moeten per mail worden ingediend via subsidies@provincie-utrecht.nl.