Subsidie arbeidsparticipatie nieuwkomers

Subsidies, Fondsen
Subsidie gericht op het duurzaam stimuleren van arbeidsparticipatie van nieuwkomers met een verblijfsvergunning, om deze toe te leiden naar een concrete baan of werkervaringplek. Het kan hierbij ook gaan om een voorschakeltraject om naar een nieuwe baan toe te werken, zoals stages, opleidingen of vrijwilligerswerk. Er is geen maximaal bedrag dat je kunt aanvragen, wel is er een richtlijn, deze bedraagt 50.000 euro verdeeld over de looptijd van twee jaar. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

Subsidie om nieuwkomers die een verblijfsvergunning hebben (asielzoekers vallen dus buiten onze doelgroep) naar een concrete baan of werkervaringsplaats toe te leiden. Het gaat ons niet om expliciet hoog-of laagopgeleide mensen. Binnen ieder project wordt er per persoon een analyse gemaakt van achtergrond, al dan niet aanwezige opleiding en werkervaring.

Het kan hierbij overigens ook gaan om een voorschakeltraject om naar een nieuwe baan toe te werken, zoals stages, opleidingen of vrijwilligerswerk.

Per projectaanvraag dienen minstens 10 nieuwkomers per jaar per project begeleid te worden naar werk, dan wel deel te nemen aan trajecten die voorwaardenscheppend zijn richting werk. Dit aantal kan ook hoger liggen. Een organisatie kan ervoor kiezen om per jaar 10 nieuwkomers te begeleiden, of twee jaar lang 20.

Doelgroep aanvragers

Naast de reguliere eisen die Instituut Gak stelt aan een aanvrager, dienen organisaties die in het kader van het programma een aanvraag indienen al enige ervaring te hebben met het begeleiden van nieuwkomers en ervaring te hebben met het opzetten en uitvoeren van projecten die zich richten op arbeidstoeleiding en sociale activering. Ook dienen aanvragers te beschikken over contacten met werkgevers, bijvoorbeeld uit voorgaande projecten.

Voorwaarden

 • De projectaanvraag bestaat uit een reëel plan met daarin duidelijk aangegeven wat het doel, de activiteiten en geplande (meetbare) resultaten zijn
 • Er is een onderbouwde begroting en een dekkingsplan
 • In het projectplan is aandacht voor de financiële en inhoudelijke continuïteit van de activiteiten, na afloop van de steun van Instituut Gak
 • De bijdrage van Instituut Gak is expliciet bedoeld voor kosten die niet uit reguliere middelen kunnen worden vergoed
 • De aanvraag wordt gedaan door een initiatiefnemer, in samenwerking met 1-2 werkgevers, en/of nieuwkomers zelf
 • Allen zijn betrokken bij de opzet en uitvoering van het project
 • Organisaties kunnen binnen een project samenwerken om integraal maatwerk te kunnen bieden
 • De initiatiefnemers zijn bereid om hun ervaring met het project te delen
 • De projecten zullen door een externe organisatie geëvalueerd worden, deelnemende organisaties zijn verplicht hieraan mee te werken
 • Instituut Gak subsidieert projecten op basis van het daadwerkelijke behaalde resultaat
 • De wijze van subsidiëring van Instituut Gak heeft de vorm van een resultaatfinanciering, waarbij verschillende varianten van no cure-less pay en no cure-no pay worden gehanteerd
 • De kans bestaat dat niet het volledige bedrag wordt uitbetaald
 • Tot slot gelden de algemene voorwaarden subsidieverlening en de algemene voorwaarden subsidieovereenkomst zoals vermeld op de website van Instituut Gak

Restricties

Bepaalde soorten kosten komen zelden in aanmerking voor financiering door Instituut Gak, zoals:

 • Individuele hulp
 • Structurele exploitatiekosten en niet projectgebonden salariskosten
 • Kosten voor nieuwbouw/aanbouw
 • Financiering achteraf (van reeds gemaakte kosten)
 • Jubileum- en eendaagse activiteiten; kosten voor onderzoek, publicaties; seminars en congressen
 • Overheden, overheidsinstellingen of regulier door de overheid gefinancierde organisaties tenzij zij kunnen aantonen dat het gaat om een vernieuwende aanpak die niet of moeilijk met reguliere middelen is te bekostigen.
 • Vrienden Van-stichtingen of andere organisaties die zuiver en alleen gericht zijn op fondsenwerving
 • Gemeenten kunnen geen aanvraag indienen maar zijn uiteraard wel een belangrijke samenwerkingspartner en/of medefinancier.

Subsidie

Er is geen maximaal bedrag dat je kunt aanvragen. Wel heeft het fonds een richtlijn, deze bedraagt €50.000, verdeeld over de looptijd van twee jaar

Deze richtlijn is gebaseerd op het volgende:

 • Aanvragende organisaties dienen minstens 10 nieuwkomers per jaar per project te begeleiden naar werk of deel te laten nemen in een voorschakeltraject om naar een baan toe te werken
 • Bij 10 deelnemers per jaar komt dit uit op een gemiddelde bijdrage van € 2.500 per deelnemer
 • Je kunt een hoger bedrag aanvragen, wel dient dit goed onderbouwd te worden
 • De bijdrage van Instituut Gak is expliciet bedoeld voor kosten die niet uit reguliere middelen kunnen worden vergoed
 • Bij hogere kosten voor een project dient een organisatie zelf te zoeken naar aanvullende financiering

Aanvragen

Online, via de website van het fonds (zie links).
Je kunt ook de aanvraag versturen via een papieren aanvraagformulier (zie bijlagen).

Meesturen

 • Aanbiedingsbrief
 • Projectplan, inclusief planning (max. 10 pagina’s)
 • Begroting, inclusief dekkingsplan
 • Kopie van de statuten waaruit blijkt dat de aanvrager een rechtspersoon is
 • Gewaarmerkt uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel
 • Kopie van de meest recente jaarrekening
 • (indien niet beschikbaar: beginbalans en/of exploitatiebegroting van lopende jaar)