Subsidie archeologie

Subsidies
Projectsubsidie voor projecten op het gebied van archeologie. Het kan hierbij gaan om o.a. het inrichten van een ruimte waar geïnteresseerden (inter)actief mee kunnen doen aan archeologie, organiseren van een aansprekende archeologische tentoonstelling, Openbaar toegankelijk maken van een archeologische opgraving, waarbij actieve deelname van belangstellenden wordt gestimuleerd maar ook bijvoorbeeld nieuw onderzoek dat verschillende bestaande onderzoeken met hetzelfde thema verbindt. De subsidie kan worden aangevraagd door o.a. gemeenten, musea, oudheidkamers, historische verenigingen en bibliotheken, universiteiten, archeologische bureaus, archeologen en historici. De subsidie bedraagt maximaal 20.000 euro, en kan via een aanvraagformulier worden aangevraagd.

Toepassing

Projectsubsidie voor projecten gericht op archeologie in zijn algemeenheid of archeologie van een bepaalde locatie actief aanbieden of beleefbaar maken bij een breed publiek.

De subsidie wordt in elk geval verstrekt voor een of meer van de volgende activiteiten:

 • Inrichten van een ruimte waar geïnteresseerden (inter)actief mee kunnen doen aan archeologie
 • Organiseren van een aansprekende archeologische tentoonstelling op een frequent bezochte plek
 • Openbaar toegankelijk maken van een archeologische opgraving, waarbij actieve deelname van belangstellenden wordt gestimuleerd
 • Maken van een gemakkelijk leesbare en rijk geïllustreerde publicatie van de resultaten van een opgraving, onuitgewerkt veldonderzoek of synthetiserend onderzoek.

Doelgroep

De subsidie kan worden aangevraagd door gemeenten, musea, oudheidkamers, historische verenigingen en bibliotheken in Zuid-Holland, universiteiten, archeologische bureaus, archeologen en historici.

Werkgebied

Provincie Zuid-Holland.

Voorwaarden

 • De thematiek van de activiteiten sluit aan bij in elk geval één van de vijf prioritaire thema’s uit de Provinciale Onderzoeksagenda Archeologie (POA) Zuid-Holland, te weten:
  • Thema 1: Strijd tegen en leven met het water
  • Thema 1: Overgangsfasen in de bewoningsgeschiedenis
  • Thema 3: leven en wonen rond de Limes
  • Thema 4: Holland, ontstaan en vorming van het graafschap
  • Thema 5: Stad en platteland in de vroegmoderne tijd
  • Thema 6: de Tweede Wereldoorlog.
 • Er wordt aandacht besteed aan de bekendmaking van de activiteit in de media.

Rangschikking
Voor het bepalen van de volgorde van behandeling een afweging tussen de verschillende aanvragen op basis van de volgende criteria:

 • Hoeveelheid te bereiken individuen
 • Soort activiteit
 • Vrijwilligersuren ten opzichte van de totale projecturen
 • Mate van cofinanciering ten opzichte van de subsidiabele kosten

Hierbij worden de onderstaande punten toegekend:

 • Criterium a: ten hoogste 30 punten
  • Voor een hoeveelheid te bereiken individuen van 1.000 of minder: 10 punten
  • Voor een hoeveelheid te bereiken individuen van meer dan 1.000, maar minder dan 10.000: 20 punten
  • Voor een hoeveelheid te bereiken individuen van 10.000 of meer: 30 punten
 • Criterium b: ten hoogste 30 punten
  • Maken van een archeologische geïllustreerde presentatie: 10 punten
  • Organisatie van een archeologische tentoonstelling: 20 punten
  • Inrichten van een ruimte ten behoeve van het (inter)actief meedoen aan archeologie: 20 punten
  • Openbaar toegankelijk maken van een archeologische opgraving: 30 punten
 • Criterium c: ten hoogste 20 punten
  • Voor inzet van vrijwilligersuren ten op zichte van het totaal aantal projecturen van 20% of minder 0 punten
  • Voor inzet van vrijwilligersuren ten op zichte van het totaal aantal projecturen van meer dan 20%, maar minder dan of gelijk aan 40%: 5 punten
  • Voor inzet van vrijwilligersuren ten op zichte van het totaal aantal projecturen van meer dan 40%, maar minder dan 60%: 15 punten
  • Voor inzet van vrijwilligersuren ten op zichte van het totaal aantal projecturen van 60% of meer 20 punten
 • Criterium d: ten hoogste 20 punten
  • Voor cofinanciering van 50%: 0 punten
  • Voor cofinanciering van meer dan 50% maar minder dan of gelijk aan 55%: 2 punten
  • Voor cofinanciering van meer dan 55% maar minder dan of gelijk aan 60%: 5 punten
  • Voor cofinanciering van meer dan 60% maar minder dan of gelijk aan 65%: 7 punten
  • Voor cofinanciering van meer dan 65% maar minder dan of gelijk aan 70%: 9 punten
  • Voor cofinanciering van meer dan 70% maar minder dan of gelijk aan 75%: 11 punten
  • Voor cofinanciering van meer dan 75% maar minder dan of gelijk aan 80%: 13 punten
  • Voor cofinanciering van meer dan 80% maar minder dan of gelijk aan 85%: 15 punten

Restricties

De subsidie kan worden geweigerd indien:

 • De activiteit uitsluitend is gericht op professionele archeologen
 • Het te bereiken publiek alleen de leden van de eigen organisatie betreft
 • Het onderwerp en de presentatie ervan overwegend wetenschappelijk van aard zijn en kennelijk niet aansprekend voor een breed publiek
 • De aanvrager van de activiteit reeds subsidie ontvangt in het kader van de Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland
 • Het totaal aantal punten voor de rangschikking lager is dan 40 (zie boven onder voorwaarden, rangschikking). 

Subsidie

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 20.000.
Subsidies lager dan € 500 worden niet verstrekt.

Niet subsidiabele kosten
De volgende kosten komen niet voor subsidie in aanmerking:

 • Werkuren van overheidspersoneel
 • Werkuren van personeel in dienst bij een door de overheid gesubsidieerde instelling
 • Huur van ruimten in overheidsgebouwen
 • Huur van ruimten in door de overheid gesubsidieerde instellingen

Aanvragen

Via een aanvraagformulier (zie bijlagen).

Relevante links