Subsidie behoud cultuurhistorische waarden monument

Subsidies
Subsidie voor urgente restauratiebehoefte van Rijksmonumenten, en gemeentelijk beschermde monumenten, zodat de cultuurhistorische waarde van het monument in ieder geval behouden blijft. Het monument moet na voltooiing van de restauratie een duurzame economische, toeristische en/of maatschappelijke functie hebben. De restauratie dient vooral bij te dragen aan het behoud van de oorspronkelijke cultuurhistorische waarde van het monument, is er op gericht het monument te herstellen en de oorzaak van de ontstane schade weg te nemen. De subsidie bedraagt maximaal 40% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 400.000. Subsidies lager dan € 25.000 worden overigens niet verstrekt. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

De subsidie is gericht op de restauratie van monumenten waarbij sprake is van een urgente restauratieopgave met als oogmerk dat de cultuurhistorische waarde van het monument behouden blijft voor de inwoners van de provincie en de bezoekers aan de provincie.

Doelgroep

Eigenaren van het betreffende monument waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Werkgebied

Provincie Limburg.

Voorwaarden

 • Het project betreft de restauratie van een monument, of een deel daarvan, met een urgente restauratieopgave. De urgentie van de restauratieopgave moet blijken uit een actueel inspectierapport van Stichting Monumentenwacht Limburg
 • De restauratie dient bij te dragen aan het behoud van de oorspronkelijke cultuurhistorische waarde van het monument en is er op gericht het monument te herstellen en daarbij de oorzaak van de ontstane schade weg te nemen
 • Voor subsidie komen in aanmerking rijksmonumenten en gemeentelijk beschermde monumenten
 • Het monument moet na voltooiing van de restauratie een duurzame economische, toeristische en/of maatschappelijke functie hebben
 • Het monument is gelegen in de Nederlandse provincie Limburg
 • Het project dient startklaar te zijn. Dat wil zeggen dat de eventueel benodigde vergunningen zijn verleend
 • De totale subsidiabele kosten van het project dienen minimaal € 62.500,00 te bedragen

Restricties

In onderstaande gevallen zal geen subsidie worden verstrekt.

 • De aanvraag sluit niet aan bij bovenstaande omschrijving
 • Het te verstrekken subsidiebedrag bedraagt minder dan € 25.000
 • De aanvraag betrekking heeft op een woonhuis of een kerk die nog in gebruik is voor de openbare eredienst
 • De Provincie Limburg dezelfde activiteit al op een andere wijze financiert/subsidieert of al heeft gefinancierd/gesubsidieerd
 • De subsidieaanvraag is ontvangen buiten de aanvraagperiode(n)
 • Voor het betreffende monument reeds subsidie is verstrekt op grond van deze subsidieregeling

Subsidie

Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 40% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 400.000.
Subsidies lager dan € 25.000,00 worden niet verstrekt.

Aanvragen

Via een aanvraagformulier (zie bijlagen).

Let op
Gezien de complexiteit van deze subsidieregeling is vooroverleg met de subsidieverstrekker wenselijk. Zie ook het bijgaande aanvraagformulier.