Subsidie behoud en beheer van waardevolle en karakteristieke landschapselementen in agrarische cultuurlandschappen

Subsidies
Subsidie voor het behoud en beheer van waardevolle en karakteristieke landschapselementen in agrarische cultuurlandschappen door door een georganiseerde groep inwoners en/of ondernemers in een gebied uitgewerkt in een bidbook. De georganiseerde groep ontvangt subsidie om het landschapsbeheer uit te voeren zoals uitgewerkt in het bidbook. Er kan subsidie worden aangevraagd voor de clusters natuur op landbouwgronden, landschap in landbouw en natuurgebieden, cultuurhistorie, natuur, blauwe diensten op landbouwgronden en de diverse subclusters en landschapspakketten. De subsidie kan worden aangevraagd door een stichting, vereniging of coöperatie van een georganiseerde groep van inwoners, particuliere grondeigenaren of pachters, agrarische ondernemers, waaronder actieve landbouwondernemingen in de primaire productie van landbouwproducten, of een samenwerkingsverband van genoemde partijen. De subsidie bedraagt maximaal minimaal € 25.000 en maximaal € 250.000. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

Subsidie voor het behoud en beheer van waardevolle en karakteristieke landschapselementen in agrarische cultuurlandschappen. Streekeigen Landschapsbeheer (SLb) is een collectieve aanpak van een georganiseerde groep inwoners en/of ondernemers in een gebied, uitgewerkt in een bidbook. Een bidbook is een aanbod van, voor en door het gebied om landschapselementen langjarig te onderhouden. Het bidbook is tevens een vereiste om subsidie aan te kunnen vragen op grond van deze regeling.

De georganiseerde groep ontvangt subsidie om het landschapsbeheer uit te voeren zoals uitgewerkt in het bidbook. Daarvoor worden beheerovereenkomsten met eigenaren van landschapselementen gesloten. De activiteiten kunnen door de aanvrager zelf worden uitgevoerd of door de eigenaar van het landschapselement. Indien de activiteiten door de eigenaar zelf worden uitgevoerd, dan is de subsidieontvanger verplicht om een beheerovereenkomst te sluiten onder vermelding van de activiteiten en eventuele vergoedingen die voldoen aan de Aanleg-en herstelactiviteiten en vergoedingen voor de verschillende typen landschapselementen zoals opgenomen in de Dienstenbundel Overijssel en de bijbehorende normentabel.

Er kan subsidie worden verstrekt voor beheermaatregelen behorende bij de volgende landschapspakketten zoals beschreven in de Dienstenbundel Overijssel:

Daarnast kan er subsidie worden verstrekt voor aanleg- en herstelmaatregelen, behorende bij de landschapspakketten zoals beschreven in de Dienstenbundel Overijssel, met uitzondering van herstelmaatregelen ten behoeve van een landschapselement waarvoor in de afgelopen tien jaar enige beheersubsidie is verstrekt.

Werkgebied

Provincie Overijssel.

Doelgroep

De subsidie kan worden aangevraagd door een stichting, vereniging of coöperatie van een georganiseerde groep van inwoners, particuliere grondeigenaren of pachters, agrarische ondernemers, waaronder actieve landbouwondernemingen in de primaire productie van landbouwproducten, of een samenwerkingsverband van genoemde partijen. 

Voorwaarden

 • De aanvrager is:
  • Een stichting, vereniging of coöperatie van een georganiseerde groep van:
   • Inwoners
   • Particuliere grondeigenaren of pachters
   • Agrarische ondernemers, waaronder actieve landbouwondernemingen in de primaire productie van landbouwproducten, of
   • Een samenwerkingsverband van genoemde partijen
  • Of een gemeente of Terrein Beherende Organisatie als de georganiseerde groep geen rechtspersoonlijkheid bezit
 • De eindbegunstigde van de subsidie is een:
  • Particuliere grondeigenaar of pachter
  • Agrarische ondernemer, of
  • Een samenwerkingsverband van genoemde partijen
 • De aanvrager heeft een oriënterend gesprek gehad met de landschapscoördinator en deze adviseert positief over het indienen van een aanvraag
 • De beheeractiviteiten die in een Bidbook Streekeigen Landschapsbeheer uitgewerkt zijn, passen binnen Kwaliteitsambitie 2, zoals verwoord op bladzijde 14 e.v. van de Catalogus Gebiedskenmerken
 • De aanleg en herstelmaatregelen zijn ondersteunend aan het beheer van landschapselementen in het kader van Streekeigen Landschapsbeheer

Restricties

Je komt niet voor subsidie in aanmerking als:

 • Er sprake is van landschapselementen waarop nog verplichtingen rusten op grond van deze regeling of andere regelingen op grond waarvan een subsidie is verstrekt voor agrarisch natuurbeheer, natuurbeheer of landschapsbeheer
 • Er sprake is van beheer, aanleg of herstel dat plaatsvindt op percelen binnen de begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland
 • Er sprake is van uitvoering op overheidsgrond
 • Er sprake is van uitvoering op eigendom van een Terrein Beherende Organisatie
 • De eindbegunstigden:
  • Grote ondernemingen zijn
  • In financiële moeilijkheden verkeren
  • Een subsidie terug moet betalen, als gevolg van een eerdere beschikking van de Europese Commissie waarin die subsidie onrechtmatig en onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt is verklaard
  • Het kosten betreft die gemaakt zijn voor een activiteit die al is gestart voor het indienen van de aanvraag
  • De te verstrekken subsidie minder dan € 25.000  bedraagt.

Subsidie

De subsidie bedraagt maximaal minimaal € 25.000 en maximaal € 250.000.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).