Subsidie beschermd wonen

Subsidies
Subsidie voor projecten op het gebied van beschermd wonen gericht op vermindering van de instroom van cliënten in de 24-uursvoorzieningen voor beschermd wonen, verandering van intramurale naar ambulante begeleiding, versterken van de steunstructuren rond de inwoner in de wijk en het realiseren van (kleinschalige) woonvarianten. In totaal is er voor deze subsidie gedurende de looptijd van de regeling 1 miljoen euro beschikbaar. Je kunt de subsidie aanvragen via een aanvraagformulier.

Toepassing

Het doel van deze subsidieregeling is het stimuleren van de ontwikkeling van verander- en of innovatieve pilots binnen beschermd wonen, die een bijdrage leveren aan één of meer van de volgende doelen:

 1. Vermindering van de instroom van cliënten in de 24-uursvoorzieningen voor beschermdwonen voor personen vanaf 18 jaar
 2. Beweging van intramurale naar ambulante begeleiding, waarbij de inwoner zelfstandig woont
 3. Versterken van de steunstructuren rond de inwoner in de wijk
 4. Realiseren van (kleinschalige) woonvarianten, bij voorkeur gebaseerd op het scheiden van wonen en zorg verspreid over de regio

Deze pilots moeten aansluiten bij de lokale infrastructuur en gericht zijn op samenwerking met relevante partijen.

Doelgroep

De innovatieve en/of veranderpilots zijn gericht op inwoners uit de regio Noord Veluwe, die op een wachtlijst voor beschermd wonen staan en daardoor geregistreerd zijn óf reeds een indicatie Beschermd Wonen bezitten.
Gezien de overeenkomst die gesloten is met de gemeente Zwolle, die in de aanhef van deze regeling ook is aangehaald, is de doelgroep breder dan alleen gemeente Harderwijk.

Werkgebied

De Regio Noord Veluwe, bestaande uit de gemeenten Harderwijk, Ermelo, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Elburg

Voorwaarden

 • De subsidieverstrekker kan aan de subsidietoekenning voorwaarden verbinden, zoals bijvoorbeeld dat indieners van gehonoreerde initiatieven hun plannen tijdens een door het college te organiseren bijeenkomst presenteren aan relevante andere partijen
 • Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden waarvoor subsidie is toegekend neemt de aanvrager minimaal twee keer per jaar deel aan een overlegbijeenkomst om de voortgang van het verander- en/of innovatieplan te bespreken
 • De aanvrager levert halfjaarlijks een voortgangsrapportage aan
 • De werkzaamheden waarvoor de subsidie is toegekend (de pilot) dienen zo snel mogelijk te worden gestart, maar uiterlijk op 1 juli 2020
 • De werkzaamheden waarvoor de subsidie is toegekend (de pilot), dienen uiterlijk op 3 december 2022 te zijn afgerond

Restricties

In onderstaande gevallen zal geen subsidie worden verstrekt.

 • De aanvraag niet voldoet aan de boven beschreven doelstelling van deze regeling
 • Het verander- en/of innovatieplan niet gericht is op inwoners uit de regio Noord Veluwe, die een indicatie bezitten voor beschermd wonen of hiertoe op een wachtlijst geregistreerd staan
 • Bij de beoordeling van de subsidie aanvraag blijkt dat het innovatie- of veranderplan 40 punten of minder scoort
 • De aanvraag subsidie betrekking heeft op reguliere maatwerkvoorzieningen op het gebied van de Wmo (inclusief beschermd wonen en maatschappelijke opvang), de Participatiewet en/of de Jeugdwet
 • Initiatieven waarvoor reeds op grond van een gemeentelijke subsidieverordening of anderszins een subsidie wordt verleend
 • Het beschikbare budget (subsidieplafond) voor de uitvoering van deze regeling niet toereikend is

Subsidie

Het subsidieplafond bedraagt in totaal € 1.000,000,-- en geldt tot en met 31 december 2022.

Aanvragen

Via een aanvraagformulier, zie ook de aanvraagperiode.

Meesturen

 • Een gedegen en onderbouwde beschrijving van het innovatie- en/of veranderplan beschermd wonen (‘de pilot’), waarin de doelen waarop de verandering en/of innovatie zich richt staan beschreven, met een gespecificeerde begroting en een beschrijving van de organisaties waarmee eventueel wordt samengewerkt
 • Een exemplaar van de oprichtingsakte of de statuten van de rechtspersoon
 • Het jaarverslag, de jaarrekening of de balans van het voorgaande jaar

Relevante links