Subsidie bescherming aan kwetsbare slachtoffers van mensenhandel en voorkomen van mensenhandel

Subsidies
Subsidie voor organisaties zonder winstoogmerk die werkzaam zijn op het gebied van mensenhandel voor projecten gericht op het verlenen van onmiddellijke en essentiële directe bijstand aan kwetsbare slachtoffers van mensenhandel. Er kan door aanvragers wereldwijd subsidie worden aangevraagd, waarbij de subsidie met name bestemd is voor aanvragers met budgetten variërend van $ 5.000 tot $ 20.000. Je kunt de subsidie per e-mail aanvragen, waarbij je gebruik moet maken van o.a. het bij behorende template voor het aanvraagformulier en budget.

Toepassing

 • Het verlenen van rechtstreekse bijstand en bescherming aan kwetsbare slachtoffers van mensenhandel 
 • Verbetering van de gezondheid en het welzijn, vergemakkelijking van de sociale integratie en voorkoming van nieuwe mensenhandel onder kwetsbare slachtoffers van mensenhandel 

Thematische focus 
Deze oproep tot het indienen van voorstellen beoogt financiële steun te verlenen aan organisaties zonder winstoogmerk die werkzaam zijn op het gebied van mensenhandel en wier projecten gericht zijn op het verlenen van onmiddellijke en essentiële directe bijstand aan kwetsbare slachtoffers van mensenhandel. 

Er wordt voorrang gegeven aan projecten die gericht zijn op de volgende bevolkingsgroepen:

 • Vrouwen en meisjes 
 • Projecten gericht op mannen en jongens en op personen van non-binair geslacht zullen ook worden overwogen.   

In de volgende regio's zal prioriteit worden gegeven aan projecten die nieuwe en tijdelijke crisisscenario's aanpakken:

 • Centraal-Azië 
 • Corridor van Zuid-Amerika naar Midden-Amerika en Mexico

Er wordt prioriteit gegeven aan projecten die gericht zijn op personen die in de volgende situaties zijn geïdentificeerd: 

 • Personen die zijn geïdentificeerd onder grote stromen vluchtelingen en/of migranten, met inbegrip van intern ontheemden in Afrika en andere geografische regio's waar conflicten, postconflicten en aanhoudende instabiliteit als gevolg van sociaal-politieke spanningen en de overloopeffecten van aan klimaatverandering gerelateerde ontheemding plaatsvinden
 • Personen die zijn geïdentificeerd in of vluchten uit gebieden waar gewapende conflicten plaatsvinden of onlangs hebben plaatsgevonden; of wanneer er sprake is van instabiliteit veroorzaakt door een verstoring van de openbare orde  

Vormen van exploitatie / mensenhandel
Er wordt prioriteit gegeven aan projecten die gericht zijn op de volgende vormen van exploitatie: 

 • Seksuele uitbuiting
 • Dwangarbeid
 • Orgaanverwijdering 
 • Gedwongen bedelen 
 • Gedwongen criminele activiteiten 
 • Gedwongen huwelijk
 • Productie van pornografisch materiaal  
 • Rekrutering van kinderen in gewapende groepen 
 • Kinderhandel in sport 

Indicatieve activiteiten waaraan prioriteit zal worden gegeven, zijn onder meer: 

 • Medische hulp 
 • Materiële bijstand in de vorm van voedsel, kleding, enz. 
 • Onmiddellijke, veilige en kortdurende opvang 

Werkgebied

Dit is een wereldwijde oproep tot het indienen van voorstellen.  
De subsidieverstrekker zal prioriteit worden gegeven aan projecten die nieuwe en tijdelijke crisisscenario's aanpakken:

 • Centraal-Azië 
 • Corridor van Zuid-Amerika naar Midden-Amerika en Mexico

Voorwaarden

Aanvragers
Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet je als aanvrager:

 • een organisatie zonder winstoogmerk zijn (maatschappelijke organisaties met inbegrip van ngo's, CBO's)  en geregistreerd volgens de relevante wetgeving van het land waar het is geregistreerd en in het land waar zij het voorgestelde project zal uitvoeren
 • Uiterlijk op 31 januari 2021 zijn geregistreerd
 • Rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor de voorbereiding en het beheer van het project, d.w.z. niet als tussenpersoon optreden
 • Kunnen aantonen dat je ten minste één (1) jaar ervaring hebt opgedaan met de uitvoering van activiteiten op het gebied van rechtstreekse bijstand aan slachtoffers van mensenhandel overeenkomstig het Protocol inzake de voorkoming, bestrijding en bestraffing van mensenhandel, met name vrouwenhandel en kinderhandel, ter aanvulling van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen grensoverschrijdende georganiseerde misdaad of bij het verlenen van andere diensten aan kwetsbare bevolkingsgroepen, waaronder IDP's en gedwongen ontheemden
 • Een bankrekening op naam van de organisatie hebben
 • Alle passende maatregelen nemen om seksuele uitbuiting en misbruik te voorkomen 

Projecten
Alleen projecten die gericht zijn op het bereiken van de doelstellingen, gericht zijn op de prioritaire kwesties en voldoen aan alle andere vereisten  komen in aanmerking voor financiering in het kader van deze oproep tot het indienen van voorstellen

Projecten moeten tijdgebonden zijn (waarneembare begin- en einddatums hebben) en een specifieke, eindige doelstelling hebben waarvoor geen verdere financiering nodig is om de resultaten in de loop van de tijd te ondersteunen. De kosten, activiteiten en begunstigden van het voorgestelde project moeten worden onderscheiden van die welke betrekking hebben op de andere activiteiten van de aanvrager. 

Subsidie

Variërend van USD 5.000 tot USD 20.000.

Aanvragen

Je kunt de subsidie per e-mail aanvragen met als onderwerp: Aanvraag voor UNVTF Small Grants Programme  
Voordat je een aanvraag kunt doen moet je, zodra de call is geopend, je als aanvrager registreren op het VN-partnerportaal (UNPP) .

Let op
Er moet de nodige zorgvuldigheid worden betracht bij het invullen van het aanvraagformulier. Elke fout of grote discrepantie in verband met het aanvraagformulier (bv. de in de begroting vermelde bedragen zijn niet consistent met die vermeld in het aanvraagformulier) kan leiden tot afwijzing van de aanvraag. Er zal alleen om een (toelichting) worden gevraagd als de verstrekte informatie onduidelijk is en een objectieve beoordeling van de aanvraag in de weg staat. 
Houd er rekening mee dat alleen het aanvraagformulier en de ingevulde bijlagen worden beoordeeld. Het is daarom van het grootste belang dat de documenten alle relevante informatie over het project bevatten.  

Meesturen

 • Aanvraagformulier projectvoorstel (zie bijlage)
 • Projectbudget (zie bijlage)
 • Kopie van het originele registratiecertificaat (en herregistratie indien van toepassing) als bewijs voor juridische referenties van de organisatie en registratie vóór 31 januari 2021
 • Gecontroleerde organisatorische financiële overzichten over het laatste boekjaar
 • Voorstellen met partnerbijdragen moeten bewijs van veilige financiering bevatten
 • Verklaring (sjabloon meegeleverd).