Subsidie bevorderen recreatie en toerisme in de regio

Subsidies
Subsidie voor producten en diensten die meer bezoekers  te trekken, bestedingen van deze bezoekers doen toenemen of waardoor deze bezoekers langer verblijven. Interessant is dat deze subsidie voor een periode van vier jaar verstrekt kan worden. Het project waar je subsidie voor wilt aanvragen moet worden uitgevoerd door een samenwerkingsverband van minimaal 2 partijen, waaronder ondernemingen, organisaties en/of overheden, waarvan tenminste één van de partijen een onderneming is. De subsidie bedraagt maximaal 50.000 euro. 

Toepassing

Subsidie voor doorontwikkeling van bestaande, of ontwikkeling van nieuwe, vrijetijds-economische producten of diensten die het Verhaal van Flevoland als ‘NIEUW LAND OP DE ZEEBODEM’ vertellen.
Je project moet ervoor zorgen dat er meer bezoekers naar Flevoland komen, deze langer in Flevoland blijven of de bestedingen van deze bezoekers toenemen.

Het Verhaal van Flevoland als ‘NIEUW LAND OP DE ZEEBODEM’  kun je terugvinden op pagina 16 van bijgaande beleidsplan.

Doelgroep

Het project waar je subsidie voor wilt aanvragen moet worden uitgevoerd door een samenwerkingsverband van minimaal 2 partijen, waaronder ondernemingen, organisaties en/of overheden, waarvan tenminste één van de partijen een onderneming is en tenminste één van de partijen een vestiging in Flevoland heeft.

Voorwaarden

Je aanvraag zal in ieder geval aan de onderstaande moeten voldoen. 

 • Het vrijetijdsproduct draagt bij aan het aantrekken van meer bezoekers naar Flevoland of de bezoeker langer in Flevoland te laten verblijven, en/of het doen toenemen van de bestedingen door deze bezoekers
 • Het vrijetijdsproduct vergroot de beleving van het Verhaal NIEUW LAND OP DE ZEEBODEM (zie pag. 16 van bijgaande beleidsplan)
 • Het vrijetijdsproduct is doelgroepsgericht, dat wil zeggen, houdt rekening met de onderstaande doelgroepen:
  • De groeiende Nederlandse bevolking, in Flevoland en in de nabijgelegen Metropoolregio Amsterdam
  • Verblijfstoeristen in Flevoland
  • Verblijfstoeristen in de omliggende regio’s
  • Nabije markten, met name Duitsland en België
  • Inkomende toeristen die verblijven in Amsterdam
 • Het vrijetijdsproduct wordt gerealiseerd door een samenwerkingsverband van minimaal 2 partijen, waaronder ondernemingen, organisaties en/of overheden, waarvan tenminste één van de partijen een onderneming is en tenminste één van de partijen een vestiging in Flevoland heeft
 • Het vrijetijdsproduct heeft betrekking op Flevoland, en speelt zich af in minimaal één ge- meente in Flevoland
 • Alle samenwerkingspartnersdragen (financieel) bij aan de realisatie en van het vrijetijdsproduct
 • Het vrijetijdsproduct wordt minimaal gedurende een periode van twee jaar in stand gehouden, dat wil zeggen blijft na de subsidieperiode door de samenwerkingspartner(s) minimaal twee jaar aangeboden

Aan de bovenstaande criteria zijn punten gekoppeld die uiteindelijk de kans op subsidie mede bepalen.

Er staat in de tekst van de regeling (bijlage) een tabel met de puntentelling (pag. 4: Scoretabel 1).

Restricties

In onderstaande gevallen zal geen subsidie worden verstrekt.

 • Als de aanvrager een publiekrechtelijke organisaties of een natuurlijk persoon is
 • De subsidie minder dan € 5.000 bedraagt
 • Voor het project al subsidie is verstrekt op basis van deze regeling 
 • De samenwerkingspartners gezamenlijk minder dan 25% van de subsidiabele kosten bijdragen
 • Het subsidieplafond al bereikt is

Subsidie

De subsidieaanvraag voor een vrijetijdsproduct bedraagt maximaal € 50.000,-.
De aangevraagde subsidie bedraagt maximaal 75% van de subsidiabele kosten.

Niet subsidiabele kosten

 • Reguliere exploitatiekosten, waaronder beheer- en onderhoudskosten, reserveringen voor vervanging
 • Kosten in de projectvoorbereiding en het opstellen van een projectplan ten behoeve van een vrijetijdsproduct
 • Kosten die voortvloeien uit dan wel te maken hebben met de inzet van personele capaciteit van de samenwerkende partijen
 • Kosten van aankoop van grond en aankoop van gebouwen
 • Boekingsmodules
 • Debetrente, financiële sancties, gerechtskosten en soortgelijke kosten
 • Kosten zoals benoemd in artikel 6 van de ASF 2012.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

Meesturen

 • Projectplan
  • Inhoudelijk plan
  • Marktanalyse
  • Concurrentieanalyse
  • Werkplan met tijdspad
  • Onderbouwing duurzame instandhouding
  • Sluitende begroting
  • Overzicht van risico's en mitigrerende maatregelen
  • Indien er sprake is van kosten van derden, een getekende offerte waaruit de subsidiabele kosten blijken
 • Samenwerkingsverklaring waarin alle partners aangeven het product met elkaar te ontwikkelen en aan te bieden, en waarin ze één partij machtigen om het samenwerkingsverband te vertegenwoordigen.
 • Uit de aanvraag moet nadrukkelijk blijken dat er sprake is van cofinanciering door het samenwerkingsverband.