Subsidie bevordering van gelijkheid en bestrijding van racisme, vreemdelingenhaat en discriminatie

Subsidies
Subsidie voor projecten gericht op het voorkomen en bestrijden van onverdraagzaamheid, racisme, vreemdelingenhaat en discriminatie, met name op grond van ras of etnische afstamming, huidskleur, godsdienst, seksuele geaardheid, genderidentiteit. In totaal is er een budget van € 9.900.000 beschikbaar. Je kunt de subsidie online aanvragen, gedurende de aanvraagperiode van de regeling.

Toepassing

Subsidie voor projecten gericht op een alomvattende en intersectionele aanpak en voor specifieke acties ter voorkoming en bestrijding van onverdraagzaamheid, racisme, vreemdelingenhaat en discriminatie, met name op grond van ras of etnische afstamming, huidskleur, godsdienst, seksuele geaardheid, genderidentiteit, ook wanneer deze zich uit in de vorm van antigypsisme, antisemitisme, antimoslimhaat, afrofobie en LGBTIQ-fobie, offline en online.

In deze context kan de oproep tot het indienen van voorstellen betrekking hebben op acties ter bestrijding van het effect van de COVID-19-pandemie op deze groepen in termen van onverdraagzaamheid, racisme, vreemdelingenhaat, discriminatie en haat.

Met dit doel kunnen onderstaande projecten worden gesubsidieerd:

 • Bestrijding van onverdraagzaamheid, racisme, vreemdelingenhaat, discriminatie, haatzaaiende taal en haatmisdrijven
 • Bevordering van diversiteitsmanagement en inclusie op de werkplek, zowel in de openbare als in de particuliere sector
 • Bestrijding van discriminatie van LGBTIQ-personen en bevordering van LGBTIQ-gelijkheid door de uitvoering van de LGBTIQ-gelijkheidsstrategie
 • Voorkomen, melden en bestrijden van haatzaaiende taal op het internet
 • Voor overheidsinstanties: verbeteren van hun aanpak van (meervoudige en intersectionele) discriminatie, racisme en vreemdelingenhaat 

Activiteiten die ondersteund kunnen worden:

 • Coalitie en capaciteitsopbouw
 • Opleiding van beroepsbeoefenaars en slachtoffers van (meervoudige en intersectionele) discriminatie, haatzaaiende taal en haatmisdrijven
 • Wederzijds leren, uitwisseling van goede praktijken, samenwerking, met inbegrip van het vaststellen van beste praktijken die naar andere deelnemende landen kunnen worden overgedragen
 • Het ontwerpen en uitvoeren van strategieën of actieplannen ter bestrijding van racisme, ook met de nadruk op specifieke gronden (bijvoorbeeld antisemitisme of andere specifieke vormen van onverdraagzaamheid) en geïnitieerd op plaatselijk niveau
 • Verspreiding en bewustmaking, met inbegrip van sociale media of perscampagnes
 • Studies en analytische activiteiten, met inbegrip van intersectionele analyse
 • Bevordering van digitale vaardigheden en kritisch denken
 • Gegevensregistratie, gegevensverzameling, enquêtes, met inbegrip van het uitsplitsen van gegevens
 • Toezicht op en verslaglegging van incidenten van discriminatie, haatdragende taal en haatmisdrijven, met inbegrip van analyse van trends, triggers en ecosystemen van onlinehaat
 • Empowerment en ondersteuning van slachtoffers, met aandacht voor de specifieke behoeften van vrouwen en mannen, meisjes en jongens in al hun diversiteit
 • Capaciteitsopbouw en opleidingsactiviteiten; ook voor nationale, regionale en lokale autoriteiten

Doelgroep

De subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen (openbare- of particuliere organisaties)

Werkgebied

 • EU-lidstaten (met inbegrip van landen en gebieden overzee (LGO)
 • Niet-EU-landen
  • In de lijst opgenomen EER-landen en met het CERV-programma geassocieerde landen (geassocieerde landen) of landen waarmee onderhandelingen worden gevoerd over een associatieovereenkomst en waar de overeenkomst in werking treedt vóór de ondertekening van de subsidie

Het project kan zowel nationaal als transnationaal zijn.

Voorwaarden

 • Zie boven
 • Bij de aanvraag moeten ten minste twee organisaties betrokken zijn (aanvrager en partner)

Restricties

 • Activiteiten die specifieke politieke partijen steunen, worden niet gefinancierd, ongeacht de redenen voor de aanvraag of de doelstellingen

Subsidie

Het beschikbare budget voor de oproep tot het indienen van voorstellen bedraagt € 9 900 000.
Dit budget kan met maximaal 20% worden verhoogd.

De subsidieaanvraag dient minimaal € 75.000 te zijn.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

Meesturen

 • Aanvraagformulier Deel A - bevat administratieve informatie over de deelnemers (toekomstige coördinator, begunstigden en gelieerde entiteiten) en de samengevatte begroting voor het project (direct online in te vullen)
 • Aanvraagformulier Deel B - bevat de technische beschrijving van het project (te downloaden van het portaalindieningssysteem, in te vullen en vervolgens samen te voegen en opnieuw te uploaden)
 • Deel C (direct online in te vullen) met aanvullende projectgegevens, waaronder verplichte indicatoren
 • Verplichte bijlagen en ondersteunende documenten (te uploaden):
  • CV's (standaard) van aanvrager van het project
  • Activiteitenverslagen van de aanvrager van het laatste jaar
  • Lijst van vorige projecten van de aanvrager (belangrijkste projecten van de laatste 4 jaar)
  • Voor deelnemers met activiteiten waarbij kinderen betrokken zijn: hun beleid inzake kinderbescherming