Subsidie bij inkomstenderving hedendaagse beeldende kunst

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor instellingen die zich richten op het presenteren van hedendaagse beeldende kunst en geconfronteerd worden met inkomstderving als gevolg van COVID-19 maatregelen. De subsidie bedraagt 45 procent van de gemiddeld over de jaren 2017 en 2018 verworven eigen inkomsten van de aanvragende instelling, onder aftrek van een bedrag dat gelijk is aan 25 procent van de reserve van de instelling per ultimo 2018.

Toepassing

Het verstrekkende fonds kan subsidie verstrekken in de vorm van een bijdrage aan instellingen die tot primair doel hebben hedendaagse beeldende kunst te presenteren en die als gevolg van COVID-19-maatregelen worden geconfronteerd met inkomstenderving als een gedeeltelijke tegemoetkoming in deze gederfde inkomsten.

Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan instellingen waaraan in de jaren 2017–2020, waaronder 2020 voor tenminste twee aaneengesloten jaren op basis van een positief advies van de adviescommissie een bijdrage van het fonds is verleend op grond van de Deelregeling Meerjarenprogramma’s Presentatie- en Erfgoedinstellingen 2017.

Voorwaarden

  • Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor zover de eigen inkomsten over het jaar 2018, blijkend uit de jaarrekening die betrekking heeft op dat jaar, ten minste 15 procent bedragen van de totale baten van die instelling
  • Het bestuur kan bij het vaststellen van het percentage eigen inkomsten bepaalde eigen inkomsten buiten beschouwing laten, indien deze door de instelling in de jaarrekening zijn verantwoord op een wijze die tot oneigenlijk gebruik van deze regeling zou leiden

Subsidie

De subsidie bedraagt 45 procent van de gemiddeld over de jaren 2017 en 2018 verworven eigen inkomsten van de instelling, blijkend uit de jaarrekeningen die betrekking hebben op die jaren, onder aftrek van een bedrag dat gelijk is aan 25 procent van de reserve van de instelling per ultimo 2018.

De uitkomst van de berekening  wordt gemaximeerd op een bedrag dat gelijk is aan 300 procent van het totaal aan structurele
subsidies en b. naar boven afgerond op 100 euro’s.
Indien het subsidieplafond door toepassing van bovenstaande zou worden overschreden, worden de te verlenen subsidiebedragen naar rato verlaagd tot het niveau waarbinnen het totaal beschikbare bedrag volledig kan worden benut.

Aanvragen

Zie contactgegevens.

Relevante links