Subsidie bouwen en verbouwen van panden met een culturele bestemming

Subsidies
Subsidie voor bestaande of nieuwe panden die hoofdzakelijk een culturele bestemming hebben of krijgen, en zo bijdragen aan het creatieve klimaat en de culturele infrastructuur. De subsidie kan worden aangevraagd door de eigenaar of de toekomstige eigenaar van een pand met een culturele bestemming. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 150.000,-. Tot de subsidiabel kosten behoren o.a. alle investeringskosten in onroerende zaken in bestaande of nieuwe panden met een hoofdzakelijk culturele bestemming. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

Subsidie om te investeren in panden met een culturele bestemming, die bijdragen aan het creatieve klimaat en de culturele infrastructuur.
Interessant is dat de subsidie niet alleen beschikbaar is voor bestaande panden, maar ook om nieuwe panden.

Daarbij geldt dat minimaal 80% van de ruimte voor culturele doeleinden gebruikt dient te worden. Als er ook sprake is van andere, niet-culturele doeleinden in het pand, dient het pand voor minimaal 80 % van de tijd dat het pand in gebruik is, gebruikt te worden voor culturele doeleinden. Niet-culturele doeleinden zijn alle activiteiten die geen relatie hebben met de culturele functie van het pand, zoals bijvoorbeeld besloten feesten, vergaderingen en beurzen.

Voorbeelden

Voorbeelden van subsidiabele kosten, mits onroerend, zijn:

 • Nieuwbouw van een pand met een culturele bestemming
 • (Ver)bouw van een nieuw podium
 • (Ver)bouw van een expositieruimte
 • (Ver)bouw van een publiekstribune
 • (Ver)bouw in het pand ten behoeve van de toegankelijkheid voor bezoekers, ook voor minder validen.

Voorwaarden

 • Het project levert aantoonbaar een bijdrage aan de verbetering of het behoud van het creatieve en culturele klimaat en de culturele infrastructuur in de provincie Groningen
 • Het project heeft op zijn minst een aantoonbare gemeentegrens overstijgende impact
 • Het betreft investeringen in panden in de provincie Groningen die hoofdzakelijk een culturele bestemming hebben of krijgen
 • Er dient minimaal 50% van de subsidiabele kosten te worden gedekt uit eigen middelen met eventuele cofinanciering van derden
 • De financiering uit eigen middelen dient minimaal 30% van de subsidiabele kosten te dekken.

Restricties

In o.a. onderstaande gevallen zal geen subsidie worden verstrekt

 • Wanneer pand waarvoor subsidie wordt aangevraagd eigendom is van een overheidsorganisatie
 • Wanneer de aanvrager in financiële moeilijkheden verkeert
 • Met de uitvoering van het project is begonnen voordat de aanvraag is ingediend
 • De subsidiabele kosten in onroerende zaken minder dan € 50.000,- bedragen
 • De kosten van het project niet in een redelijke verhouding staan tot het te bereiken resultaat
 • Het gebouw waarbinnen de door de investeringssubsidie mogelijk gemaakte activiteiten gaan plaatsvinden niet voor het publiek is opengesteld of het activiteiten betreft die niet voor het algemene publiek toegankelijk zijn

Subsidie

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 150.000,-.

Subsidiabele kosten
Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen voor subsidie in aanmerking alle gemaakte investeringskosten in onroerende zaken in bestaande of nieuwe panden met een hoofdzakelijk culturele bestemming.

Niet subsidiabele kosten

 • Exploitatielasten van het betreffende pand
 • Exploitatielasten die voortvloeien uit de met het project gemoeide investering

Aanvragen

Je kunt geen aanvraag doen, met de huidige aanvragen is het plafond voor 2020 bereikt.