Subsidie culturele projecten diversiteit

Subsidies
Subsidie om mensen via prikkelende culturele projecten op een laagdrempelige wijze in aanraking te laten komen met de diversiteit in de regio, waarbij de in de betreffende provincies gebruikte streek- en minderheidstalen als basis dienen. De subsidie kan o.a. worden aangevraagd door culturele instellingen. Afhankelijk van het project kun je maximaal 70.000 euro subsidie aanvragen. Er zijn dit jaar twee aanvraagperioden, waarbij je de subsidie online kunt aanvragen. 

Toepassing

Subsidie om de inwoners en bezoekers van vijf provincies op een laagdrempelige manier in aanraking te laten komen met de diversiteit aan meertaligheid in de regio.
De activiteit richt zich op meertaligheid, waarbij de in de betreffende provincies gebruikte streek- en minderheidstalen als basis fungeren.

Doelgroep

Subsidie kan worden aangevraagd door o.a. culturele instellingen.
Belangrijk is dat de aanvrager een privaatrechtelijke rechtspersonen is zonder winstoogmerk, bijvoorbeeld een stichting of verenging.

Werkgebied

Provincies Drenthe, Friesland, Gelderland, Groningen en Overijssel.

Voorwaarden

 • De activiteit is cultureel van aard met meertaligheid als primaire inspiratiebron
 • De activiteit richt zich op meertaligheid, waarbij de in de betreffende provincies gebruikte streek- en minderheidstalen (Fries en Nedersaksisch) als basis fungeren;
 • De activiteit stimuleert de dialoog tussen verschillende talen
 • De activiteit is laagdrempelig en publieksgericht
 • De activiteit moet voor een bovenprovinciaal gebied relevant zijn
 • De activiteiten moeten worden aangevraagd en uitgevoerd door minimaal drie partijen uit drie deelnemende provincies

Verdeelcriteria
De subsidie wordt via een tendersysteem verdeeld onder de aanvragers.
Hierbij worden de geaccepteerde aanvragen dusdanig gerangschikt dat een aanvraag hoger gerangschikt wordt naarmate die naar het oordeel van de verstrekker meer voldoet aan de volgende criteria:

 • Mate van culturele kwaliteit
  Bij culturele kwaliteit wordt gelet op de artistieke inhoud, originaliteit, aanvulling op bestaand aanbod, mate van oorspronkelijkheid, aspecten van vernieuwing en multidisciplinariteit.
 • Mate van kwaliteit van meertaligheid
  Hierbij wordt gelet op de mate waarin verschillende talen aan bod komen, aanvulling op bestaand aanbod, vernieuwende werkwijze, originaliteit in de benadering van meertaligheid en de mate waarin er een wisselwerking ontstaat tussen verschillende talen.
 • Bereik
  De mate waarin de bezoekers, de deelnemers worden bereikt en daarbij de achtergrond en samenstelling van publiek, deelnemers
 • Draagvlak
  De mate waarin verschillende partijen uit verschillende provincies bij de ontwikkeling en uitvoering van het project betrokken is
 • Geografische spreiding
  De mate de uitvoering van de activiteit plaats vindt in verschillende provincies

Restricties

In onderstaande gevallen zal geen subsidie worden verstrekt.

 • Wanneer de activiteiten in onvoldoende mate een culturele of meertalige component hebben
 • De activiteiten niet publieksgericht zijn
 • De voorgenomen activiteiten tot de reguliere werkzaamheden van de aanvrager en de betrokken partijen behoren
 • Er gegronde reden bestaat dat de activiteit in financiële, organisatorische of technische zin niet haalbaar is
 • Er geen sprake is van een dekkende projectbegroting
 • De subsidieaanvraag minder dan 10 punten behaalt in het gehanteerde aanvraag/tendersysteem.

Subsidie

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de aanvraag, en is mede afhankelijk van het aantal partijen uit de verschillende provincies dat deelneemt aan het project. 

 • Indien minimaal drie partijen uit drie verschillende deelnemende provincies deelnemen aan de aanvraag en de uitvoering van het project, bedraagt de subsidie maximaal 50% van de subsidiabel geachte kosten tot een maximum van € 50.000,-
 • Indien minimaal vier partijen uit vier verschillende provincies deelnemen aan de aanvraag en de uitvoering van het project, bedraagt de subsidie maximaal 55% van de subsidiabel geachte kosten tot een maximum van € 60.000,-
 • Indien minimaal vijf partijen uit vijf verschillende provincies deelnemen aan de aanvraag en de uitvoering van het project, bedraagt de subsidie maximaal 60% van de subsidiabel geachte kosten tot een maximum van € 70.000,-

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

Meesturen

 • Projectplan:
  Hierin geef je, in aanvulling op het aanvraagformulier, aan welke doelstellingen je met het project hebt, waarom het project binnen de subsidie regeling past, wat je precies gaat doen en hoe je dat gaat doen.
 • Gespecificeerde begroting:
  Wanneer je geen begroting hebt opgenomen in het projectplan, moet je een aparte gespecificeerde begroting meesturen . Hierin geef je de kostenposten van je project weersamen met een toelichting op de noodzaak van de kostenposten, de aantallen en wijze waarop de prijzen zijn bepaald en een toelichting op de berekening van het totale bedrag van de BTW . Wanneer je voor een onderbouwing offertes en/of bestekken beschikbaar hebt kun je deze het beste deze als bijlage meesturen. 
 • Dekkingsplan:
  Indien niet opgenomen in het projectplan. Als je beschikt over bewijzen van toegezegde financiering moet je deze onderbouwen met bijvoorbeeld toezeggingsbrieven van de co-financierende partij
 • Recent uittreksel van de Kamer van Koophandel (alleen als de aanvragende partij ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel)
 • Een adhesieverklaring ondertekend door alle partijen die betrokken zijn bij de aanvraag.