Subsidie digitalisering culturele instellingen

Subsidies
Subsidie voor culturele instellingen voor de ontwikkeling en bouw van een digitale toepassing gericht op publieksbereik. Daarnaast kun je subsidie aanvragen voor de aanschaf van software die gericht is op het vergroten van publieksbereik. In totaal is er 112.500 euro subsidie beschikbaar.

Toepassing

Subsidie voor culturele instellingen om digitale toepassingen te ontwikkelen die gericht zijn op het publiek én voor de aanschaf van software die gericht is op het vergroten van publieksbereik.

Door gebruik te maken van de mogelijkheden van digitalisering, worden de instellingen aantrekkelijker voor publiek en daarmee wordt de zichtbaarheid van wat de provincie Groningen aan cultuur te bieden heeft, vergroot.
Daarnaast wordt een bijdrage beoogd aan het ondernemerschap van de culturele instellingen door private financiering als voorwaarde voor subsidie te stellen. Het aandeel private financiering moet minstens zo hoog zijn als de helft van het subsidiebedrag.

Doelgroep

Subsidie kan worden aangevraagd door culturele instellingen zijnde privaatrechtelijke rechtspersonen of een samenwerkingsverband van privaatrechtelijke rechtspersonen.

Als subsidie wordt aangevraagd door een samenwerkingsverband van privaatrechtelijke rechtspersonen dient het project de instemming van alle deelnemers van het samenwerkingsverband te dragen.

Voorwaarden

Algemene voorwaarden, en voor bouw van een digitale toepassing gericht op publieksbereik

 • De aanvragende culturele instelling is gevestigd in de provincie Groningen
 • Het projectplan is afgestemd met Erfgoedpartners, en in de ontwikkelfase en in de eindfase voor advies voorgelegd aan Erfgoedpartners
 • Het projectplan borgt de evaluatie met gebruikers
 • Het projectplan borgt hoe de resultaten en het proces worden gedeeld met andere Groningse culturele instellingen
 • Minimaal 33% van de subsidiabele kosten wordt gedekt met private financiering, voor het voldoen aan deze eis zijn reguliere eigen middelen uitgesloten
 • De te ontwikkelen digitale toepassing is gericht op het vergroten van publieksbereik
 • De toepassing wordt minimaal 3 jaar gebruikt
 • De toepassing wordt ontwikkeld en gebouwd door een professionele ontwikkelaar
 • De toepassing past qua technische specificaties in de digitale infrastructuur van De Verhalen van Groningen
 • Het projectplan borgt het beheer van de toepassing voor minimaal 3 jaar
 • Een promotieplan voor de digitale toepassing is onderdeel van het projectplan.

Voorwaarden specifiek voor aanschaf van software die gericht is op het vergroten van publieksbereik

 • De aanschaf van de software wordt gedaan met het doel om het publieksbereik te vergroten
 • De software wordt minimaal 5 jaar gebruikt
 • Het projectplan borgt het beheer en onderhoud van de software voor minimaal 5 jaar

Restricties

In onderstaande gevallen zal subsidie worden geweigerd.

 • Indien het project niet gericht is op bovenstaande activiteiten, en niet aan de genoemde voorwaarden voldoet
 • In hetzelfde kalenderjaar een subsidieaanvraag op deze regeling van dezelfde aanvrager is gehonoreerd
 • Er een gegronde reden bestaat om aan te nemen dat de aanvrager doelstellingen nastreeft of activiteiten ontplooit die in strijd zijn met de wet, het algemeen belang, de goede zeden of de openbare orde
 • De activiteiten van de aanvrager niet of niet in overwegende mate gericht (zullen) zijn op de provincie Groningen, niet ten goede komt aan ingezetenen van de provincie of niet op andere wijze het belang van de provincie dient
 • Niet is aangetoond dat de subsidie noodzakelijk is voor het verrichten van de activiteiten waarvoor deze wordt gevraagd
 • De kosten van de activiteit niet in een redelijke verhouding staan tot het te bereiken resultaat
 • De activiteiten waarvoor subsidie is aangevraagd, zijn aangevangen voorafgaand aan de subsidieverlening of directe vaststelling
 • De aanvraag uitsluitend betrekking heeft op het opstellen van een subsidieaanvraag
 • De aanvraag uitsluitend betrekking heeft op de kosten in verband met het opstellen van een verklaring van een accountant
 • De aanvraag uitsluitend betrekking heeft op de oprichting van een rechtspersoon.

Subsidie

De hoogte van de subsidie bedraagt niet meer dan 67% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 5.000.
Bij een gezamenlijke aanvraag van minimaal 4 partijen geldt een maximum subsidiebedrag van € 25.000.

Minimaal 33% van de subsidiabele kosten moet gedekt worden met private financiering, voor het voldoen aan deze eis zijn reguliere eigen middelen uitgesloten

Werkgebied

Provincie Groningen.

Aanvragen

Specifieke vereiste aanvraag
Voordat je een aanvraag kunt indienen moet je eerst je project bespreken met een medewerker van de Stichting Erfgoedpartners.
Neem contact op via:
Telefoon: 050 - 313 00 52
E-mail: info@erfgoedpartners.nl

Meesturen met een eventuele aanvraag

 • Een projectplan met een beschrijving van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd, inclusief start- en einddatum
 • De doelstellingen en resultaten die met de activiteiten worden nagestreefd en hoe de activiteiten aan de provinciale beleidsdoelstellingen bijdragen
 • Een gespecificeerde begroting en dekkingsplan van de kosten en de spreiding over de jaren van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd, waarbij een opgave wordt gedaan van bij andere bestuursorganen of private organisaties of personen aangevraagde subsidies of vergoedingen ten behoeve van dezelfde activiteiten, onder vermelding van de stand van zaken daarvan
 • Indien een aanvrager een privaatrechtelijke rechtspersoon is en voor de eerste keer een Structurele subsidie aanvraagt, voegt hij een afschrift van de oprichtingsakte dan wel de laatst gewijzigde statuten, het jaarverslag, de jaarrekening dan wel de balans van het vorige jaar als bijlagen toe aan de aanvraag. Indien van toepassing worden bij een volgende aanvraag de gewijzigde statuten overgelegd.