Subsidie eigenaren rijksmonumenten

Subsidies
Subsidie voor de eigenaren van rijksmonumenten voor groot onderhoud en restauratie aan rijksmonumenten, gericht op de instandhouding monumenten en haar monumentale waarden. De subsidie kan worden aangevraagd door eigenaren van een rijksmonument zonder woonfunctie, eigenaren van een groen rijksmonument, natuurlijke of rechtspersonen die verantwoordelijk zijn voor de instandhouding van het rijksmonument en de toekomstige eigenaren van een rijksmonument.

Toepassing

Subsidie om eigenaren van rijksmonumenten in staat te stellen groot onderhoud en restauratie aan het rijksmonument uit te voeren, welke is gericht op de instandhouding van het monument en zijn monumentale waarden.

Daarnaast beoogt de regeling de herbestemming van gebouwde rijksmonumenten binnen het werkgebied van de subsidieverstrekker en investeringen die een bijdrage leveren aan energiebesparing bij gebouwde rijksmonumenten te stimuleren.

Doelgroep

Subsidie kan worden aangevraagd door:

 • De eigenaar van een rijksmonument zonder woonfunctie
 • De eigenaar van een rijksmonument met of zonder woonfunctie gelegen in een aardbevingsgemeente
 • De eigenaar van een groen rijksmonument
 • De natuurlijke of rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de instandhouding van het rijksmonument, als bovenstaand omschreven
 • De toekomstige eigenaar van een rijksmonument, als bovenstaand omschreven, mits de subsidieaanvraag vergezeld gaat van een door beide partijen ondertekende koopovereenkomst voor het betreffende rijksmonument

Werkgebied

Provincie Groningen.

Restricties

De subsidie wordt geweigerd indien:

 • Voor de subsidiabele kosten van het project, waarop de aanvraag betrekking heeft, reeds een andere subsidie is verstrekt door Rijk of de subsidieverstrekker voor de instandhouding van het rijksmonument
 • Voor de subsidiabele kosten van het project, waarop de aanvraag betrekking heeft, al een lening is verstrekt door het Nationaal Restauratiefonds of een andere geldverstrekker waarbij geen rekening is gehouden met een bijdrage uit deze Subsidieregeling
 • Voor zover bij schade de subsidiabele kosten van het project op grond van een verzekering worden gedekt
 • In het geval van een gebouwd rijksmonument de omvang van de subsidiabele kosten voor instandhouding binnen de totale projectkosten minder dan € 35.000 bedraagt
 • In het geval van een groen rijksmonument de omvang van de subsidiabele kosten voor instandhouding binnen de totale projectkosten minder dan € 20.000 bedraagt
 • In het geval van een aanvraag voor een klinkend onderdeel de subsidiabele kosten minder bedragen dan € 35.000 ingeval van een beiaard of orgel en minder dan € 5.000 ingeval van een luidklok of uurwerk
 • De aanvrager een onderneming is die in financiële moeilijkheden verkeert als bedoeld in artikel 2, lid 18, van de AGVV
 • De aanvrager een onderneming is tegen wie een bevel tot terugvordering uitstaat 
 • Het rijksmonument in het bezit is van de overheid met uitzondering van de Zelfstandige Bestuursorganen, tenzij er sprake is van indiening van een aanvraag door een toekomstige eigenaar, en deze toekomstige eigenaar geen overheid is
 • Er geen sluitende begroting en geen dekkingsplan is waaruit blijkt dat alle subsidiabele kosten van het project voor instandhouding, vervangende dakbedekking, herbestemming en energiebesparende maatregelen kunnen worden gefinancierd
 • Er alleen subsidie wordt aangevraagd voor herbestemming of het nemen van energiebesparende maatregelen, zonder de combinatie met een aanvraag voor groot onderhoud en restauratie
 • Er alleen subsidie wordt aangevraagd voor vervangende dakbedekking, zonder de combinatie met een aanvraag voor groot onderhoud en restauratie, tenzij uit het inspectierapport blijkt dat er geen andere werkzaamheden groot onderhoud of restauratie aan het rijksmonument nodig zijn
 • Niet is voldaan aan de bepalingen, verplichtingen en vereisten zoals die zijn gesteld in deze regeling

Subsidie

De subsidie voor het groot onderhoud en restauratie aan gebouwde rijksmonumenten inclusief eventuele kosten voor vervangende dakbedekking en energiebesparende maatregelen bedraagt maximaal € 400.000.
Voor herbestemming bedraagt de subsidie maximaal € 20.000. Voor restauratie van groene rijksmonumenten bedraagt de subsidie maximaal 400.000.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).