Subsidie en fellowships kunstmatige intelligentie en gegevensverzameling

Fondsen, Beurzen
Subsidie voor een project waarbij algoritmen op het gebied van kunstmatige intelligentie ontwikkeld worden en/of op gegevensverzamelingen worden toegepast om meer inzicht te krijgen in de klinische, pathologische, moleculaire of beeldvormingskenmerken van tumoren en behandeluitkomsten. Daarnaast is er subsidie mogelijk voor het volgen van een specifiek opleidingstraject dat de meerwaarde erkent van de toepassing van machinaal leren bij onderzoek, dagelijkse werkzaamheden in de klinische praktijk en organisatorische processen.

Toepassing

Vanuit het fonds zijn er twee vormen van financiering beschikbaar, namelijk voor onderzoeksprojecten en fellowships.

Onderzoeksprojecten
Subsidie voor een project waarbij algoritmen op het gebied van kunstmatige intelligentie ontwikkeld worden en/of op gegevensverzamelingen worden toegepast teneinde meer inzicht te krijgen in de klinische, pathologische, moleculaire of beeldvormingskenmerken van tumoren en behandeluitkomsten. 
Dit inzicht heeft de potentie bij patiënten met bijzonder zeldzame vormen van kanker de uitkomsten te verbeteren door middel van betere vroegtijdige opsporing en de ontwikkeling of verbetering van therapeutische strategieën, bijvoorbeeld door middel van gepersonaliseerde dynamische voorspellende modellen. 

Fellowships
Subsidie voor het volgen van een specifiek opleidingstraject dat de meerwaarde erkent van de toepassing van machinaal leren bij onderzoek, dagelijkse werkzaamheden in de klinische praktijk en organisatorische processen. Het opleidingstraject kan bijvoorbeeld bestaan uit cursussen over dit onderwerp, bijscholing op het gebied van gevorderde statistische onderwerpen, of een stage bij een instituut dat bekendstaat om het onderzoek dat er gedaan wordt op het gebied van machine learning. 

Doelgroep

Clinici of wetenschappers met een achtergrond of grote interesse op het gebied van machine learning of kunstmatige intelligentie in het algemeen en een partner(s) met een achtergrond in machine learning of kunstmatige intelligentie in het algemeen. Vrouwelijke onderzoekers worden nadrukkelijk uitgenodigd een aanvraag in te dienen.

Medische of niet-medische wetenschappers met een aanstelling voor minimaal de duur van het aanvraagproces en de duur van het onderzoek bij een van de volgende Nederlandse kennisinstellingen kunnen ook een aanvraag indienen: Nederlandse universiteiten, universitair medische centra, KNAW- en NWO-instituten en hogescholen. Onderzoekers van het Nederlands Kanker Instituut en ARCNL.

Voorwaarden

Onderzoeksprojecten
Het onderzoeksvoorstel moet in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Het formulier voor het onderzoeksvoorstel is volledig ingevuld d.w.z. alle verplichte velden zijn ingevuld en het maximaal aantal woorden is gerespecteerd
 • Uit het voorstel moet duidelijk naar voren komen dat het een onderzoek betreft waarbij algoritmen op het gebied van kunstmatige intelligentie ontwikkeld worden en/of op gegevensverzamelingen worden toegepast teneinde meer inzicht te krijgen in de klinische, pathologische, moleculaire of beeldvormingskenmerken van tumoren en behandeluitkomsten
 • De projectleider dient bij de start van het onderzoek, gepromoveerd te zijn en een aanstelling te hebben bij een Nederlandse organisatie die optreedt als hoofdinstituut
 • Er is minimaal 1 wetenschappelijk medewerker aangesteld voor 0.5 fte/maand gedurende de looptijd van het onderzoek
 • Het aangevraagde budget is voldoende gespecificeerde onderbouwd

Het fonds levert een financiële bijdrage aan het onderzoek en vergoedt niet het gehele onderzoek. Personele kosten dienen te worden gebaseerd op de CAO-Nederlandse Universiteiten (salarisschalen NWO) voor zowel het wetenschappelijke als ondersteunend personeel van bij het onderzoek betrokken (internationale) Deelnemende Organisaties.

De kosten die voor financiering in aanmerking komen zijn:

 • Personele kosten en persoonlijk budget
 • Openaccess publicatiekosten
 • Materiaalkosten (Materialen die specifiek nodig zijn voor de uitvoering van het onderzoek en gebruikt worden voor laboratoriumwerk en/of deskresearch);
 • Apparatuurkosten
 • Kosten serviceverlenende partijen

Subsidie

 • Onderzoeksprojecten: circa EUR 400.000 voor 2-4 jaar
 • Fellowships: circa EUR 250.000 voor maximaal 2 jaar

Aanvragen

Online, via de website van het fonds, voor beide financieringsvormen (zie links).
Zie ook de bijlagen voor voorbeeldaanvragen.

Aanvraagperioden

 • Onderzoeksprojecten: vóór 1 april 2019 vóóraanvraag indienen
 • Fellowships: vóór 1 juli 2019 een aanvraag in te dienen