Subsidie erfgoed beiaarden, orgels, luidklokken en uurwerken

Subsidies
Subsidie voor de restauratie van beiaarden, orgels, luidklokken en uurwerken, indien deze medebepalend zijn voor de monumentale waarde van een rijksmonument. De subsidie kan worden aangevraagd door de eigenaar. In totaal is er maximaal € 2.425.000 beschikbaar.

Toepassing

Subsidie voor de restauratiekosten van "klinkende onderdelen" van een rijksmonument, zoals beiaarden, orgels, luidklokken en uurwerken, wanneer deze medebepalend zijn voor de monumentale waarde van het rijksmonument.

Doelgroep

De subsidie kan worden aangevraagd door een natuurlijke persoon of rechtspersoon die het recht van eigendom of een ander zakelijk recht heeft op een rijksmonument met een of meer klinkende onderdelen.

Restricties

Subsidieverstrekking wordt geweigerd:

 • Voor zover de subsidiabele kosten voor restauratiewerkzaamheden ten aanzien van een klinkend onderdeel minder bedragen dan € 50.000 ingeval van een beiaard of orgel en minder dan € 5.000 ingeval van een luidklok of uurwerk
 • Voor zover voor de subsidiabele kosten reeds een andere rijkssubsidie is verstrekt
 • Voor zover bij schade de subsidiabele kosten op grond van een verzekering worden gedekt; of
 • Voor zover de aanvraag betrekking heeft op restauratiekosten waarvoor een eerder verleende subsidie  is ingetrokken, mits die intrekking op het moment van indiening van de aanvraag nog geen drie maanden onherroepelijk was

Subsidie

Voor subsidieverstrekking is in totaal ten hoogste € 2.425.000 beschikbaar.
Subsidiabel zijn de restauratiekosten. De subsidie bedraagt ten hoogste 30% van de restauratiekosten.

Aanvragen

Via een aanvraagformulier.
De subsidieaanvraag kan vervolgens digitaal worden ingediend via het emailadres subsidies@cultureelerfgoed.nl.

Meesturen

 • Restauratieplan *
 • In geval van een aanvraag voor een beiaard of orgel: een actueel inspectierapport over de technische staat van het klinkend onderdeel en van de zelfstandige bouwkundige eenheid waar het deel van uitmaakt
 • Begroting

* Een restauratieplan bestaat uit:

 • Een beschrijving van de technische staat van het klinkend onderdeel en, in geval van een aanvraag voor een beiaard of orgel, van de zelfstandige bouwkundige eenheid waar het klinkend onderdeel deel van uitmaakt
 • Overzichts- en detailfoto’s die een duidelijke indruk geven van het klinkend onderdeel en de situering in het gebouw en van de aanwezige gebreken
 • Tekeningen van de bestaande toestand van het klinkend onderdeel, en voor zover nodig ook van het gebouw, en tekeningen waarop de voorgenomen herstelwerkzaamheden of wijzigingen staan aangegeven
 • Een op de beschrijving van de technische staat gebaseerd bestek of een op die beschrijving gebaseerde werkomschrijving
 • Een gespecificeerde begroting van de restauratiekosten per klinkend onderdeel; en
 • In voorkomende gevallen rapporten inzake bouwfysische, bouwhistorische, constructieve, cultuurhistorische, decoratieve, materiaaltechnische of preventieve aspecten