Subsidie gehandicaptensector en onderzoeksinstelling

Subsidies
Subsidie om beschikbare en relevante informatie over de invloed van verschillende aspecten van de fysieke leefomgeving op de gezondheid, gedrag en participatie van mensen met een beperking in de langdurige zorg op een systematische en transparante wijze te worden beschreven.  Het gaat hierbij om mensen met een beperking die in een zorginstelling of kleinschalige woonvoorziening verblijven. De hoofdaanvrager van deze heeft expertise op het gebied van mensen met een beperking in de langdurige zorg. Voor deze oproep is een bedrag beschikbaar van maximaal € 50.000,-.

Toepassing

Subsidie om via een scoping review snel de belangrijkste bevindingen van de verschillende studies en de witte vlekken op het gebied van de invloed van de fysieke leefomgeving op de gezondheid, gedrag en participatie van mensen met een beperking in de langdurige zorg te identificeren.

De belangrijkste vraag die beantwoord moet worden is wat is er bekend is over de invloed van verschillende aspecten van de fysieke leefomgeving, zoals:

 • De aan-/afwezigheid van geluid in de ruimte
 • Het gebruik van kleur, licht en materiaal in de ruimte
 • De indeling van de ruimte op gezondheid, gedrag en participatie van mensen met een beperking in de langdurige zorg, waarbij het gaat om mensen met een beperking die in een intramurale setting (zorginstelling of kleinschalige woonvoorziening) verblijven, zoals:
  • Mensen met een ernstig meervoudige beperking
  • Mensen met een verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag
  • Mensen met niet-aangeboren hersenletsel
  • Mensen met visuele of auditieve beperkingen (in combinatie met een verstandelijke beperking).

Indien mogelijk wordt de beschreven literatuur uitgesplitst op basis van de doelgroep en/of woon- of dagbestedingssetting.
Indien relevant kunnen voorbeelden uit andere sectoren beschreven worden.

Doelgroep

De hoofdaanvrager van deze subsidie heeft expertise op het gebied van mensen met een beperking in de langdurige zorg. Bij voorkeur heeft de hoofdaanvrager ook expertise op het gebied van leefomgevingen, of maakt
hij/zij deel uit van een samenwerkingsverband waarin deze expertise aanwezig is.
De hoofdaanvrager dient werkzaam te zijn bij een onderzoeksorganisatie (zoals een universiteit of hogeschool), maar vanuit deze subsidie kan er natuurlijk worden samengewerkt tussen onderzoeksorganisaties en bijvoorbeeld zorginstellingen.

Deze subsidie is dus interessant voor bijvoorbeeld een samenwerkingsverband van bijvoorbeeld een onderzoeksorganisaties én zorginstelling(en) en/of kleinschalige woonvoorziening(en), waarbij de subsidie namens dit samenwerkingsverband moet worden aangevraagd door de onderzoeksorganisatie (hoofdaanvrager).

Subsidie

Voor deze oproep is een bedrag beschikbaar van maximaal € 50.000,-. Hiermee kan één scoping review gesubsidieerd worden die nagaat wat er bekend is over de invloed van genoemde aspecten op gezondheid, gedrag en participatie van de genoemde doelgroepen.
De looptijd van het project is maximaal 6 maanden, waarbij zowel de looptijd als het budget realistisch onderbouwd moeten zijn.

Voorwaarden

De subsidieverstrekker beoordeelt de relevantie, kwaliteit en begroting van alle subsidieaanvragen. Hieronder een beknopt overzicht van de van toepassing zijnde relevantie- en kwaliteitscriteria. 

Relevantiecriteria

 • Bijdrage aan doel van de oproep en beoogd resultaat
 • Opbrengsten
 • Communicatie 

Kwaliteitscriteria

 • Probleem-, doel- en vraag-/taakstelling
 • Plan van aanpak
 • Expertise projectgroep

Meert informatie over de relevatiecriteria en de kwaliteitscriteria kun je vinden in de bijgaande subsidieoproep (zie bijlage, blz. 1 en 2).

Aanvragen

Online via de website van de verstrekker (zie links)

Let op
Schrijf je aanvraag in het Nederlands (verplicht) en vergeet niet de onderstaande bijlagen mee te sturen.

Verplicht mee te sturen bijlagen

 • Aanvraagformat ‘subsidieaanvraag scoping review fysieke leefomgeving’
 • Begroting